Mindaugo g. 8, 03107 Vilnius, tel. (8 5) 219 5320, (8 5) 213 7482, faks. (8 5) 278 4369,
el. p. istorijos.archyvas@lvia.lt, kodas Juridinių asmenų registre 190764568
AB "Swedbank" atsiskaitomoji sąskaita LT837300010002457221

 

Darbo reglamentas

                                                                   

                                            

PATVIRTINTA:

Lietuvos valstybės istorijos archyvo direktoriaus

2016 m. rugpjūčio 18 d.

įsakymu Nr. R1 – 9

  

   

LIETUVOS VALSTYBĖS ISTORIJOS ARCHYVO

DARBO REGLAMENTAS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos valstybės istorijos archyvo darbo reglamentas (toliau – Reglamentas) nustato Lietuvos valstybės istorijos archyvo (toliau – Archyvo) darbo tvarką.

2. Reglamentas parengtas vadovaujantis Archyvo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. 197, kitais norminiais teisės aktais ir atsižvelgiant į pavyzdinį ministerijų darbo reglamentą patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugpjūčio 12 d. nutarimu Nr. 1002.

3. Archyvas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ir Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybės) nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymais, Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymais, Archyvo nuostatais, kitais norminiais teisės aktais ir šiuo Reglamentu.

4. Archyvas savo veiklą grindžia įstatymo viršenybės, objektyvumo, proporcingumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, tarnybinio bendradarbiavimo ir kitais Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme nustatytais principais.

5. Archyvui kitose valstybės institucijose ar įstaigose atstovauja Archyvo direktorius arba pagal kompetenciją jo įgalioti kiti Archyvo valstybės tarnautojai ar darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis (toliau – valstybės tarnautojai ir darbuotojai).

 

 

II SKYRIUS

ARCHYVO ADMINISTRACIJOS STRUKTŪRA

 

6. Archyvo administracijos struktūra formuojama atsižvelgiant į įstatymų ir kitų norminių teisės aktų Archyvui nurodytus veiklos tikslus ir pavestas funkcijas. Archyvo administracijos struktūra tvirtinama Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymu.

7. Archyvui vadovauja direktorius, kurį priima į pareigas ir iš jų atleidžia, jį skatina ir tarnybines nuobaudas jam skiria Lietuvos vyriausiasis archyvaras Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Archyvo direktorius sprendžia Archyvo kompetencijai priklausančius klausimus ir atsako už Archyvui nustatytų veiklos tikslų įgyvendinimą ir priskirtų funkcijų atlikimą.

8. Archyvo direktorius atsakingas ir atskaitingas Lietuvos vyriausiajam archyvarui.

9. Archyvo direktorius turi pavaduotoją, kuriam nustato jo kompetenciją. Direktoriaus pavaduotojas tiesiogiai atsakingas ir atskaitingas Archyvo direktoriui. Archyvo direktoriaus laikinai nesant, jo funkcijas atlieka direktoriaus pavaduotojas.

10. Archyvo administracijos padaliniams vadovauja jų vadovai (toliau – padalinių vadovai). Padalinio vadovo laikinai nesant, jį pavaduoja direktoriaus paskirtas valstybės tarnautojas ar darbuotojas, kuriam tokios funkcijos nustatytos pareigybės aprašyme. Jo nesant – direktoriaus įsakymu paskirtas valstybės tarnautojas ar darbuotojas.

11. Archyvo administracijos padaliniai savo veikloje vadovaujasi Vyriausybės patvirtintais Archyvo nuostatais, Archyvo direktoriaus patvirtintais administracijos padalinių nuostatais, padalinių vadovai ir kiti valstybės tarnautojai – pareigybių aprašymais, parengtais ir patvirtintais pagal Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo ir vertinimo metodiką, patvirtintą Vyriausybės 2002 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 685 „Dėl Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo ir vertinimo metodikos patvirtinimo“.

12. Archyvo padalinių vadovai yra tiesiogiai atsakingi ir atskaitingi Archyvo direktoriui.

13. Archyvo darbo laiką nustato Vyriausybės 2003 m. rugpjūčio 7 d. nutarimas Nr. 900 „Dėl darbo laiko nustatymo valstybės ir savivaldybių įmonėse, įstaigose ir organizacijose“. Pietų pertraukos laiką įsakymu nustato Archyvo direktorius.

 

 

III SKYRIUS

PATARIAMOSIOS INSTITUCIJOS

 

14. Dokumentų valdymo klausimams nagrinėti Archyve sudaroma Dokumentų ekspertų komisija, kuri yra Archyvo direktoriaus patariamoji institucija. Jos narių skaičių, personalinę sudėtį ir darbo reglamentą įsakymu tvirtina Archyvo direktorius.

15. Komisijos posėdžių darbotvarkės sudaromos, pateikti klausimai svarstomi, nutarimai priimami ir įforminami komisijos darbo reglamento, patvirtinto Archyvo direktoriaus įsakymu, nustatyta tvarka.

Archyve gali būti sudaromos ir kitos Archyvo direktoriaus patariamosios institucijos ar darbo grupės Archyvo specialiosios veiklos klausimams nagrinėti.

 

 

IV SKYRIUS

ARCHYVO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 

16. Archyvo veikla organizuojama vadovaujantis Lietuvos vyriausiojo archyvaro patvirtintu metiniu veiklos planu, rengiamu vadovaujantis Strateginio planavimo metodika, patvirtinta Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 „Dėl Strateginio planavimo metodikos patvirtinimo“. Tvirtinti Archyvo metinius veiklos planus Lietuvos vyriausiasis archyvaras gali pavesti Archyvo direktoriui. Archyvo metiniai veiklos planai skelbiami interneto svetainėje. Metinio veiklos plano vykdymo vertinimą atlieka Kultūros ministerijos Vidaus audito skyrius.

17. Archyvo metinius veiklos planus rengia direktoriaus pavaduotojas, jo nesant, kitas (-ti), Archyvo direktoriaus paskirtas (-i), valstybės tarnautojas (-ai).

Už administracijos padalinių veiklos planavimą atsako šių padalinių vadovai. Archyvo metinio veiklos plano įgyvendinimo kontrolę vykdo direktoriaus pavaduotojas.

18. Archyvo administracijos padalinių metinių veiklos planų įgyvendinimą užtikrina šių padalinių vadovai.

19. Archyvo metinių veiklos ataskaitų projektus rengia direktoriaus pavaduotojas, jo lakinai nesant, kitas (-ti), Archyvo direktoriaus įgaliotas (-ti), valstybės tarnautojas (-ai), pagal padalinių vadovų pateiktas metų veiklos ataskaitas. Parengti metinių veiklos ataskaitų projektai teikiami Archyvo direktoriui.

20. Archyvo metinę veiklos ataskaitą bei finansines ataskaitas Archyvo direktorius teikia Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybai.

21. Archyvo direktoriaus pavaduotojas, laikinai jo nesant, kitas (-ti), Archyvo direktoriaus įgaliotas (-i), valstybės tarnautojas (-ai) rengia tarpinės veiklos ataskaitas. Šios ataskaitos ruošiamos, remiantis Archyvo administracijos padalinių vadovų parengtomis tarpinės veiklos ataskaitomis. Tarpinės veiklos ataskaitos rengiamos vadovaujantis galiojančiais norminiais teisės aktais.

22. Archyvo einamieji veiklos klausimai aptariami Archyvo direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo ir administracijos padalinių vadovų pasitarimuose. Šiuose pasitarimuose, Archyvo direktoriaus nurodymu, gali dalyvauti ir kiti Archyvo valstybės tarnautojai ir darbuotojai.

23. Direktoriaus pavaduotojas gali kviesti padalinių vadovų ir kitų Archyvo valstybės tarnautojų ir darbuotojų pasitarimus jiems pavestų uždavinių vykdymo ar kuruojamų veiklos sričių klausimais.

24. Vykdant Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, Lietuvos Respublikos kultūros ministro, Lietuvos vyriausiojo archyvaro, Archyvo direktoriaus įsakymų ir kitų teisės aktų nuostatas, Archyvo direktoriaus įsakymu gali būti sudaromos nuolatinės ir laikinosios komisijos arba darbo grupės.

25. Nuolatinės komisijos sudaromos Archyvo direktoriaus pavestai ilgalaikei funkcijai vykdyti. Archyvo direktorius įsakymu tvirtina komisijos sudėtį ir darbo reglamentą.

26. Laikinosios komisijos arba darbo grupės sudaromos Archyvo direktoriaus įsakymu, pavestai trumpalaikei funkcijai, užduočiai ar pavedimui vykdyti.

 

 

V SKYRIUS

ARCHYVO DIREKTORIAUS ĮSAKYMŲ PRIĖMIMAS

 

27. Archyvo direktorius, atlikdamas pavestas funkcijas, priima ir pasirašo įsakymus:

27.1. veiklos organizavimo klausimais;

27.2. turto valdymo klausimais;

27.3. personalo klausimais;

27.4. atostogų ir komandiruočių klausimais.

28. Archyvo direktoriaus įsakymai įsigalioja jų pasirašymo ir registravimo dieną, jeigu pačiuose įsakymuose nenustatyta vėlesnė jų įsigaliojimo data.

29. Pasirašyti Archyvo direktoriaus įsakymai registruojami jų pasirašymo dieną atitinkamuose registruose Dokumentų valdymo sistemoje.

30. Buhalterinės apskaitos ir veiklos administravimo skyriaus atsakingi darbuotojai, su pasirašytu ir užregistruotu įsakymu Archyvo valstybės tarnautojus ir darbuotojus supažindina Dokumentų valdymo sistemos priemonėmis.

31. Jei norminiai teisės aktai nustato ar įsakyme nurodyta, kad su įsakymu Archyvo valstybės tarnautojai ir darbuotojai privalo būti supažindinti pasirašytinai, Buhalterinės apskaitos ir veiklos administravimo skyriaus atsakingi darbuotojai su pasirašytu ir užregistruotu įsakymu Archyvo valstybės tarnautojus ir darbuotojus pasirašytinai supažindina ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo įsakymo įsigaliojimo dienos.

32. Su Archyvo direktoriaus priimtais įsakymais Archyvo veiklos organizavimo klausimais pasirašytinai supažindinami visi Archyvo valstybės tarnautojai ir darbuotojai.

33. Su Archyvo direktoriaus individualiais įsakymais personalo, atostogų ar komandiruočių klausimais Dokumentų valdymo sistemos priemonėmis supažindinami įsakymuose išvardinti Archyvo valstybės tarnautojai ir darbuotojai, bei jų padalinio vadovai, jei reikia, įsakyme išvardintus valstybės tarnautojus ar darbuotojus pavaduojantys asmenys, kiti suinteresuoti Archyvo valstybės tarnautojai ir darbuotojai.

34. Su kitais Archyvo direktoriaus įsakymais, jei įsakyme nenurodyta kitaip, pagal įsakymo turinį Dokumentų valdymo sistemos priemonėmis supažindinami įsakyme išvardinti Archyvo valstybės tarnautojai ir darbuotojai, jų tiesioginiai vadovai, jei reikia, įsakyme išvardintus valstybės tarnautojus ar darbuotojus pavaduojantys asmenys, kiti suinteresuoti Archyvo valstybės tarnautojai ir darbuotojai.

35. Darbuotojai, neturintys teisės prisijungti prie Dokumentų valdymo sistemos, su Archyvo direktoriaus įsakymais supažindinami pasirašytinai šio Reglamento 31 punkte nustatyta tvarka.

 

 

VI SKYRIUS

DOKUMENTŲ RENGIMAS, VIZAVIMAS IR PASIRAŠYMAS

 

36. Archyvo valstybės tarnautojai ir darbuotojai, vykdydami jiems nustatytas funkcijas, Archyvo direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, padalinių vadovų pavedimus, rengia Archyvo direktoriaus įsakymų, kitų dokumentų projektus.

37. Archyvo direktoriaus įsakymai rengiami vadovaujantis norminiais teisės aktais, reglamentuojančiais jų rengimą ir dokumentų rengimo bendraisiais reikalavimais nustatytais Lietuvos vyriausiojo archyvaro.

38. Įsakymų projektus veiklos administravimo klausimais rengia Archyvo direktorius, direktoriaus pavaduotojas, padalinių vadovai, valstybės tarnautojai ar darbuotojai pagal savo kompetenciją. Įsakymų projektus vizuoja projektą rengęs valstybės tarnautojas ar darbuotojas, įsakymo projektą rengusio valstybės tarnautojo ar darbuotojo padalinio vadovas, kitų suinteresuotų administracijos padalinių vadovai pagal padalinio kompetenciją, direktoriaus pavaduotojas.

39. Įsakymų projektus turto valdymo klausimais rengia Buhalterinės apskaitos ir veiklos administravimo skyriaus vadovas ir/ar Ūkio skyriaus vadovas ar šių administracijos padalinių darbuotojai. Įsakymų projektus vizuoja projektą rengęs darbuotojas, įsakymo projektą rengusio darbuotojo padalinio vadovas.

40. Įsakymų projektus personalo, atostogų ir komandiruočių klausimais rengia Buhalterinės apskaitos ir veiklos administravimo skyriaus atsakingi darbuotojai. Įsakymų projektus vizuoja projektą rengęs darbuotojas ir skyriaus vedėjas.

41. Archyvo valstybės tarnautojas ar darbuotojas, vizuodamas jo parengtą įsakymo projektą, nurodo „Rengėjas“ ar „Parengė“.

42. Archyvo valstybės tarnautojų ar darbuotojų parengti kiti dokumentai turi atitikti dokumentų rengimo bendruosius reikalavimus, nustatytus Lietuvos vyriausiojo archyvaro. Valstybės tarnautojas ar darbuotojas, atsakingas už dokumentų registravimą, registruojant dokumentus pastebėjęs nustatytų reikalavimų neatitinkančius dokumentus, privalo juos grąžinti rengėjams taisyti.

43. Archyvo direktoriui pasirašyti teikiami dokumentai turi būti vizuoti. Dokumentus vizuoja jo rengėjas, jei reikia padalinio vadovas (-ai), direktoriaus pavaduotojas. Dokumentai gali būti vizuojami Archyvo dokumentų valdymo sistemos priemonėmis.

44. Vizuojamas Archyve liekantis siunčiamo dokumento antras egzempliorius. Jei dokumentas adresatams siunčiamas tik faksimilinio ryšio ar kitokiais telekomunikacijų įrenginiais, jis spausdinamas vienu egzemplioriumi ir vizuojamas dokumento originalo paskutinio lapo antroje pusėje. Tik faksimilinio ryšio ar kitokiais telekomunikacijų įrenginiais siunčiame dokumente rengėjas ar siuntėjas nurodo, kad originalas nebus siunčiamas.

45. Archyvo direktorius pasirašo įsakymus, dokumentus, siunčiamus valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, privatiems fiziniams ir juridiniams asmenims, kitų valstybių institucijoms ir įstaigoms, kitus teisės aktų jam pasirašyti priskirtus dokumentus.

46. Fiziniams ir juridiniams asmenims siunčiamus juridinius faktus patvirtinančius dokumentus pasirašo Archyvo direktorius ir dokumentą rengusio padalinio vadovas.

47. Juridiniams ir fiziniams asmenims išduodamas oficialias dokumentų kopijas tvirtina antspaudu Archyvo direktorius ir atitinkamo padalinio vadovas.

48. Finansinės atskaitomybės ir apskaitos dokumentus pasirašo Archyvo direktorius ir Buhalterinės apskaitos ir veiklos administravimo skyriaus vadovas.

49. Finansinės – ūkinės veiklos pobūdžio sutartis pasirašo Archyvo direktorius. Sutartys, prieš teikiant jas pasirašyti Archyvo direktoriui, turi būti vizuotos Buhalterinės apskaitos ir veiklos administravimo skyriaus vadovo, jei reikia Ūkio skyriaus vadovo.

50. Buhalterinės apskaitos ir veiklos administravimo skyriaus vadovas pasirašo finansinės atskaitomybės ir apskaitos dokumentus, banko ir kasos dokumentus, kitus finansinio – ūkinio pobūdžio dokumentus.

51. Padalinių vadovai, Archyvo direktoriui įgaliojus, gali pasirašyti informacinio pobūdžio raštus, siunčiamus valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, privatiems fiziniams ir juridiniams asmenims.

52. Kitus dokumentus (aktus, pažymas ir kt.), parengtus vykdant nustatytas funkcijas, pasirašo jų rengėjai ir/ar padalinių vadovai.

53. Šio Reglamento 52 punkte nustatyta tvarka pasirašomuose dokumentuose dokumento sudarytojo ir įstaigos duomenų rekvizite nurodomas Archyvo pavadinimas ir duomenys, parašo rekvizite – pareigos su administracijos padalinio pavadinimu.

54. Archyvo sudaromi oficialieji elektroniniai dokumentai (Archyvo veiklos planai, veiklos ataskaitos ir kiti) Archyvo direktoriaus nustatyta tvarka pasirašomi kvalifikuotu elektroniniu parašu.

55. Trumpai saugomi ir neperduodami kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims oficialieji elektroniniai dokumentai (tarnybiniai pranešimai, prašymai atostogoms ar kiti) gali būti pasirašomi pažangiuoju elektroniniu parašu.

56. Prireikus, Archyvo direktorius gali nustatyti kitokią dokumentų pasirašymo tvarką.

 

 

VII SKYRIUS

ARCHYVO VIDAUS PAVEDIMAI

 

57. Archyve pavedimus duoti turi teisę:

57.1. Archyvo direktorius – direktoriaus pavaduotojui, administracijos padalinių vadovams pagal padaliniams nustatytas funkcijas, tiesiogiai valstybės tarnautojams ir darbuotojams pagal jų pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, apie tai informavęs padalinio vadovą;

57.2. direktoriaus pavaduotojas – administracijos padalinių vadovams pagal padaliniams nustatytas funkcijas, kitiems Archyvo valstybės tarnautojams ir darbuotojams pagal jų pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, informuojant apie tai jų tiesioginį vadovą;

57.3. padalinių vadovai – administracijos padalinio valstybės tarnautojams ir darbuotojams pagal jų pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas;

58. Archyvo direktoriaus pavedimai gali būti duodami direktoriaus įsakymu, rašytiniu pavedimu, rezoliucijų Archyvo dokumentų valdymo sistemoje, kitokia rašytine ar žodine forma.

59. Direktoriaus pavaduotojo pavedimai gali būti duodami papildomomis rezoliucijomis Archyvo dokumentų valdymo sistemoje, jei direktoriaus rezoliucijoje jam nurodytą užduotį jis paveda vykdyti konkretiems Archyvo valstybės tarnautojams ir darbuotojams, kitokia rašytine ar žodine forma.

60. Padalinių vadovai jiems nurodytos užduoties vykdymą gali raštu, rezoliucija Archyvo dokumentų valdymo sistemoje ar žodžiu pavesti administracijos padalinio konkretiems valstybės tarnautojams ar darbuotojams.

61. Pavedimas (išskyrus pavedimą parengti atitinkamo norminio teisės akto projektą) turi būti įvykdytas ne ilgiau kaip per 10 darbo dienų, jei pavedime nenurodytas konkretus pavedimo įvykdymo laikas, jei pavedime, įstatyme ar kitame teisės akte, kurio pagrindu duodamas pavedimas, nenuodytas konkretus įvykdymo laikas. Pavedimai parengti juridinius faktus patvirtinančius dokumentus turi būti įvykdyti ne vėliau kaip per 20 darbo dienų. Įvykdymo terminą išimties tvarka gali pratęsti Archyvo direktorius.

62. Jei Archyvo direktoriaus ar direktoriaus pavaduotojo duoto pavedimo per nustatytą laiką negalima įvykdyti dėl objektyvių priežasčių, dokumentų valdymo sistemoje gali būti prašoma atidėti pavedimo vykdymo terminą arba rašomas tarnybinis pranešimas, išdėstant priežastis, kodėl pavedimas nebuvo įvykdytas.

Prireikus, rašomas tarnybinis pranešimas ir dėl žodinių Archyvo direktoriaus ar jo pavaduotojo pavedimų vykdymo.

63. Informaciją apie Archyvo direktoriaus, jo pavaduotojo pavedimų, duotų raštu Archyvo valstybės tarnautojams ir darbuotojams, įvykdymo terminą teikia už gautų pavedimų registravimą atsakingas valstybės tarnautojas ar darbuotojas, informuodamas apie tai pavedimą davusį asmenį. Informacija apie pavedimų vykdymo terminus yra prieinama Archyvo dokumentų valdymo sistemoje.              

 

 

VIII SKYRIUS

DOKUMENTŲ VALDYMO ORGANIZAVIMAS

 

64. Archyvo veiklos dokumentai tvarkomi, įtraukiami į apskaitą ir saugomi teisės aktų, reglamentuojančių dokumentų valdymą, nustatyta tvarka.

65. Archyvo parengti ir su jo veikla susiję gauti dokumentai nustatytąja tvarka registruojami atitinkamuose dokumentų registruose Archyvo dokumentų valdymo sistemoje, kurių sąrašą tvirtina Archyvo direktorius.

66. Dokumentų registrų sąrašą rengia ir Archyvo direktoriui tvirtinti teikia atsakingas už Archyvo veiklos dokumentų valdymą valstybės tarnautojas.

67. Archyvo direktoriaus priimamus įsakymus, vizuotus šio reglamento 38, 39, 40, 41 punktuose nustatyta tvarka, Archyvo direktoriui pasirašyti pagal kompetenciją teikia atsakingas valstybės tarnautojas ar darbuotojas.

68. Pasirašytus įsakymus nustatyta tvarka Archyvo dokumentų valdymo sistemoje registruoja, deda į bylas ir saugo Buhalterinės apskaitos ir veiklos administravimo skyriaus atsakingi valstybės tarnautojai ir darbuotojai, pažymas bei kitus Archyvo parengtus dokumentus juridiniams faktams patvirtinti – atsakingi administracijos padalinių vadovai.

69. Kitus Archyvo parengtus dokumentus, pasirašytus ir, jei reikia, vizuotus, nustatyta tvarka registruoja Archyvo dokumentų valdymo sistemoje ir į bylas deda už tų dokumentų registravimą atsakingi valstybės tarnautojai ar darbuotojai.

70. Gautus dokumentus priima, patikrina, nustatyta tvarka Archyvo dokumentų valdymo sistemoje registruoja ir perduoda Archyvo direktoriui susipažinti bei paskirstyti vykdyti atsakingi už dokumentų registravimą valstybės tarnautojai ir darbuotojai.

71. Faksimilinio ryšio ar kitokiais telekomunikacijų įrenginiais gauti dokumentai ar jų skaitmeninės kopijos, kuriuose yra užtikrinta teksto apsauga ir galima identifikuoti siuntėjo parašą, atspausdinami ir Archyvo dokumentų valdymo sistemoje registruojami bendra tvarka. Jei vėliau gaunami pasirašyti šių dokumentų originalai, jie registruojami ta pačia data ir numeriu. Archyvo valstybės tarnautojų ir darbuotojų elektroninio pašto adresais gauti dokumentai, kurių užduotis reikia vykdyti, turi būti užregistruoti nustatyta tvarka.

72. Dokumentų rezoliucijos, vizos, supažinimo žymos gali būti įforminamos ir pavedimai perduodami vykdyti Archyvo dokumentų valdymo sistemos priemonėmis.

73. Kiekvieno Archyvo dokumentų valdymo sistemos naudotojo prisijungimo duomenys (vartotojas ir slaptažodis) vienareikšmiškai identifikuoja konkretų Archyvo valstybės tarnautoją ar darbuotoją, kurio duomenys, logiškai susieti su pasirašomu dokumentu, laikomi elektroniniu parašu ir turi tokią pačią teisinę galią, kaip parašas rašytiniuose Archyvo dokumentuose.

74. Dokumentus su Archyvo direktoriaus rezoliucija Buhalterinės apskaitos ir veiklos administravimo skyriaus atsakingi darbuotojai, Archyvo dokumentų valdymo sistemos priemonėmis, perduoda vykdytojui, prieš tai į Archyvo dokumentų valdymo sistemą įrašę rezoliuciją.

75. Kai direktoriaus pavaduotojas Archyvo direktoriaus jam nurodytą užduotį savo rezoliucija paveda vykdyti kitam valstybės tarnautojui ar darbuotojui, Archyvo dokumentų valdymo sistemoje įrašoma papildoma direktoriaus pavaduotojo rezoliucija.

76. Jei rezoliucijoje nurodytas pavedimas duotas keliems vykdytojams, pirmas rezoliucijoje nurodytas valstybės tarnautojas ar darbuotojas organizuoja pavedimo vykdymą ir atsako už tai, kad jis būtų įvykdytas laiku.

77. Archyvo valstybės tarnautojai ir darbuotojai, turintys tarnybinio elektroninio pašto adresus, privalo nuolat, ne mažiau kaip du kartus per darbo dieną, o padalinių vadovai – ne mažiau kaip keturis kartus per darbo dieną, tikrinti tarnybinio elektroninio pašto dėžutes.

78. Pasirašytus ir nustatyta tvarka Archyvo dokumentų valdymo sistemoje užregistruotus siunčiamus dokumentus tvarko atsakingi administracijos padalinių darbuotojai:

78.1. kanceliarijos spaudu tvirtina Archyve liekančius siunčiamojo dokumento antrus egzempliorius, vizuotus šio Reglamento 38, 39, 40, 41 punktuose nustatyta tvarka, ir deda juos į atitinkamas bylas, jei jie yra atsakingi už tų bylų sudarymą, arba perduoda kitiems už atitinkamų bylų sudarymą atsakingiems valstybės tarnautojams ar darbuotojams;

78.2. išsiunčia ar perduoda adresatams skirtus dokumentus. Jei dokumentas adresatams siunčiamas tik faksimilinio ryšio ar kitokiais telekomunikacijų įrenginiais, siuntėjas, išsiuntęs dokumentą, jo paskutinio lapo antroje pusėje nurodo išsiuntimo būdą ir datą bei pasirašo.

79. Dokumentai, kurių užduotys įvykdytos, priskiriami byloms pagal dokumentacijos planą, parengtą, suderintą ir patvirtintą norminių teisės aktų nustatyta tvarka. Kai užduotis įvykdoma nerengiant oficialaus dokumento, vykdytojas tai pažymi dokumento paskutinio lapo antroje pusėje, pasirašo ir nurodo datą.

80. Dokumentacijos planą (prireikus – jo papildymų sąrašą) rengia už Archyvo veiklos dokumentų valdymą atsakingas valstybės tarnautojas, pagal kitų padalinių vadovų pateiktą informaciją.

81. Už administracijos padaliniuose sudaromų bylų saugojimą ir tvarkymą iki jų perdavimo užbaigtų bylų apskaitai tvarkyti atsako administracijos padalinių vadovai; už kitų Archyvo sudaromų bylų saugojimą, jų tvarkymą – už Archyvo veiklos dokumentų valdymą atsakingas valstybės tarnautojas bei valstybės tarnautojai ir darbuotojai, atsakingi už tų bylų sudarymą pagal dokumentacijos planą.

82. Kiekviename administracijos padalinyje, Archyvo direktoriaus įsakymu, skiriami už administracijos padalinio veiklos dokumentų tvarkymą, apskaitą, saugojimą ir naudojimą atsakingi valstybės tarnautojai ar darbuotojai. Keičiantis šiems valstybės tarnautojams ar darbuotojams, dokumentai perduodami pagal Archyvo direktoriaus tvirtinamą perdavimo ir priėmimo aktą.

83. Už užbaigtų bylų apskaitą atsakingas Dokumentų saugojimo ir apskaitos skyriaus vedėjas.

84. Praėjus vieneriems metams nuo bylų užbaigimo, už bylų saugojimą ir tvarkymą atsakingi padalinių vadovai bei valstybės tarnautojai ir darbuotojai:

84.1. atlieka bylose esančių dokumentų vertės ekspertizę;

84.2. teisės aktų nustatyta tvarka sutvarko nuolat ir ilgai saugomas popierines bylas;

84.3. sudaro vienarūšių bylų, trumpai saugomų bylų sąrašus ir pateikia juos valstybės tarnautojui, kuriam tokios funkcijos nustatytos pareigybės aprašyme;

84.4. nustatytąja tvarka sutvarkytas ilgai ir nuolat saugomas popierines bylas pagal dokumentų perdavimo aktą perduoda už užbaigtų bylų apskaitą atsakingiems valstybės tarnautojams.

85. Už bylų apskaitą atsakingi valstybės tarnautojai:

85.1. pagal dokumentų perdavimo aktą priima į Archyvo archyvą ilgai ir nuolat saugomas popierines bylas prieš tai patikrinę jų sutvarkymą ir įforminimą;

85.2. sudaro ilgai ir nuolat saugomų popierinių bylų apyrašus (jų tęsinius);

85.3. sudaro dokumentų naikinimo aktus;

85.4. teikia derinti ir Archyvo direktoriui tvirtinti nustatyta tvarka sudarytus ir suderintus bylų apskaitos dokumentus – bylų apyrašus (jų tęsinius), dokumentų naikinimo aktus, dokumentacijos planus, dokumentų registrų sąrašus ir kt.;

85.5. vykdo bylų apskaitos kontrolę.

86. Trumpai saugomos popierinės bylos saugomos administracijos padaliniuose iki jų saugojimo termino pabaigos arba praėjus dvejiems metams nuo jų užbaigimo pagal bylų perėmimo aktą perduodamos valstybės tarnautojui, atsakingam už užbaigtų bylų apskaitą, kuris jas naikina teisės aktų nustatyta tvarka. Šis reikalavimas nėra taikomas trumpai saugomoms elektroninėms byloms, kurios saugomos dokumentų valdymo sistemos priemonėmis.

87. Informacinių technologijų priemonėmis sudaryti registrai atspausdinami ir dedami į bylas, jei dokumentacijos plane nenumatyta kitaip. Jei tokius registrus numatyta saugoti iki 10 metų, jie saugomi informacinių technologijų priemonėmis, užtikrinant jų autentiškumą, patikimumą ir priėjimą prie registrų visą saugojimo laiką.

 

 

IX SKYRIUS

TARPTAUTINIŲ SUTARČIŲ IR SUSITARIMŲ

RENGIMAS IR SUDARYMAS

 

88. Archyvas pagal savo kompetenciją palaiko ryšius ir bendrauja su užsienio valstybių atitinkamomis institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis, įgyvendina tarptautinius projektus, gali sudaryti tarptautines sutartis (susitarimus) su kitų valstybių ar tarptautinių organizacijų institucijomis, jei šiose sutartyse (susitarimuose) nėra teisiškai privalomų įpareigojimų Lietuvos         Respublikos Vyriausybei, ministerijoms ir Vyriausybės įstaigoms.

89. Tarptautinės sutartys (susitarimai) rengiamos (-i) ir sudaromos (-i) vadovaujantis Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių įstatymu ir Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių rengimo ir sudarymo taisyklėmis, patvirtintomis Vyriausybės 2001 m. spalio 1 d. nutarimu Nr. 1179 „Dėl Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių rengimo ir sudarymo taisyklių patvirtinimo“.

90. Tarptautines sutartis (susitarimus) rengia ir sudaro Archyvo direktorius.

 

 

X SKYRIUS

UŽSIENIO VALSTYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ORGANIZACIJŲ

ATSTOVŲ IR KITŲ SVEČIŲ PRIĖMIMAS

 

91. Užsienių valstybių institucijų ir organizacijų atstovų ir kitų svečių priėmimus Archyvo direktoriaus pavedimu organizuoja administracijos padalinių vadovai ir/ar valstybės tarnautojai ar darbuotojai.

92. Svečių priėmimo išlaidos padengiamos Vyriausybės 2002 m. birželio 17 d. nutarimo Nr. 919 „Dėl reprezentacinių išlaidų“ nustatyta tvarka.

 

 

XI SKYRIUS

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS

 

93. Oficialią informaciją apie Archyvo veiklą žiniasklaidai ir visuomenei teikia Archyvo direktorius.

94. Archyvo direktorius gali įpareigoti konkrečius Archyvo valstybės tarnautojus ir darbuotojus parengti žiniasklaidai ir visuomenei informaciją apie Archyvo veiklą, pranešimus aktualiais klausimais.

95. Archyvo direktoriaus įgaliotas valstybės tarnautojas koordinuoja informacijos apie Archyvo veiklą bei saugomus dokumentus rengimą Archyvo interneto svetainei.

96. Informacija apie Archyvo veiklą vykdant teisės aktų pavestas funkcijas teikiama Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo, kitų norminių teisės aktų nustatyta tvarka.

 

 

XII SKYRIUS

ASMENŲ APTARNAVIMAS, JŲ PRAŠYMŲ

IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMAS

 

97. Asmenys Archyve aptarnaujami, jų prašymai ir skundai nagrinėjami Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo, Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimo Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“ (su visais pakeitimais), kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

98. Už informacijos teikimą asmenims ryšio priemonėmis ar jiems apsilankius Archyve ir aptarnavimą taikant vieno langelio principą atsako valstybės tarnautojai ir darbuotojai, kuriems tokios funkcijos nustatytos pareigybės aprašyme.

99. Asmenys prašymus gali pateikti tiek raštu (tiesiogiai asmeniui atvykus į Archyvą, atsiuntus paštu ar per pasiuntinį, elektroniniu būdu), tiek žodžiu (tiesiogiai asmeniui atvykus į Archyvą). Žodiniai prašymai priimami tik tais atvejais, kai juos galima išnagrinėti ir išspręsti tuoj pat, nepažeidžiant asmens ir Archyvo interesų. Prašymai išduoti pažymas, kitus dokumentus juridiniams faktams patvirtinti priimami tik pateikti raštu.

 

 

XIII SKYRIUS

TARNYBINĖS KOMANDIRUOTĖS

 

100. Archyvo direktoriaus išvykimo į tarnybines komandiruotes klausimus sprendžia Lietuvos vyriausiasis archyvaras. Archyvo valstybės tarnautojų ir darbuotojų išvykimo į tarnybines komandiruotes klausimus sprendžia Archyvo direktorius.

101. Išvykimo į tarnybines komandiruotes klausimai sprendžiami vadovaujantis Tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimu Nr.526 „Dėl tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisyklių patvirtinimo“.

102. Archyvo direktorius, vykstantis į tarnybinę komandiruotę Lietuvos Respublikos teritorijoje ilgiau kaip vienai darbo dienai arba į tarnybinę komandiruotę į užsienį, Lietuvos vyriausiajam archyvarui turi pateikti komandiruotės prašymą, nurodydamas komandiruotės tikslą, vietovę (vietoves), komandiruotės trukmę, numatomas išlaidas (renginio dalyvio mokestis, gyvenamojo ploto nuomos, transporto, draudimo ir kitos išlaidos), komandiruotės avanso poreikį, komandiruojamo asmens funkcijas laikinai atliksiančio asmens (kai toks turi būti) vardą, pavardę ir pareigas, kitą reikalingą papildomą informaciją; jei į komandiruotę vykstama komandiruotojo asmens transporto priemone – transporto priemonės markę, modelį, valstybinį numerį, jei tarnybine transporto priemone – tarnybines transporto priemonės valstybinį numerį ir ją vairuosiantį asmenį. Tvarka nurodyta 102 p. galioja Archyvo valstybės tarnautojams ir darbuotojams, vykstantiems į tarnybinės komandiruotes. Jie komandiruotės prašymą teikia Archyvo direktoriui. Jei į tarnybinę komandiruotę vyksta keli Archyvo valstybės tarnautojai ar darbuotojai, tarnybinį pranešimą rengia komandiruotės iniciatorius.

103. Archyvo direktoriaus siuntimas į tarnybinę komandiruotę Lietuvos Respublikos teritorijoje (išskyrus siuntimą į tarnybinę komandiruotę vienai darbo dienai Lietuvos Respublikos teritorijoje) arba į užsienį įforminamas Lietuvos Vyriausiojo archyvaro įsakymu. Archyvo valstybės tarnautojų ar darbuotojų siuntimas į tarnybinę komandiruotę Lietuvos Respublikos teritorijoje (išskyrus siuntimą į tarnybinę komandiruotę vienai darbo dienai Lietuvos Respublikos teritorijoje) arba į užsienį įforminamas Archyvo direktoriaus įsakymu.

104. Archyvo direktorius, vykstantis į tarnybinę komandiruotę Lietuvos Respublikos teritorijoje vienai dienai, Lietuvos vyriausiajam archyvarui pateikia prašymą išvykti iš nuolatinės darbo vietos.

105. Archyvo valstybės tarnautojai ar darbuotojai, vykstantys į tarnybinę komandiruotę Lietuvos Respublikos teritorijoje vienai dienai, Archyvo direktoriui pateikia prašymą išvykti iš nuolatinės darbo vietos.

106. Archyvo direktoriaus siuntimas į tarnybinę komandiruotę vienai darbo dienai Lietuvos Respublikos teritorijoje įforminamas Lietuvos vyriausiojo archyvaro rezoliucija, patvirtinančia, kad tarnybinis prašymas išvykti iš nuolatinės darbo vietos suderintas. Kai dėl objektyvių aplinkybių komandiruotė vienai dienai Lietuvos Respublikos teritorijoje turi vykti poilsio ir (arba) švenčių dienomis, Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymu įforminama komandiruotė vienai dienai.

107. Archyvo valstybės tarnautojų ar darbuotojų siuntimas į tarnybinę komandiruotę vienai darbo dienai Lietuvos Respublikos teritorijoje įforminamas Archyvo direktoriaus rezoliucija, patvirtinančia, kad tarnybinis parašymas išvykti iš nuolatinės darbo vietos suderintas. Kai dėl objektyvių aplinkybių komandiruotė vienai dienai Lietuvos Respublikos teritorijoje turi vykti poilsio ir (arba) švenčių dienomis, Archyvo direktorius įsakymu įforminama komandiruotė vienai dienai.

108. Išlaidų, susijusių su Archyvo valstybės tarnautojų ir darbuotojų tarnybinėmis komandiruotėmis, apmokėjimo klausimas suderinamas su Archyvo Buhalterinės apskaitos ir administravimo skyriumi ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki išvykimo į komandiruotę dienos.

Buhalterinės apskaitos ir administravimo skyriui ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po grįžimo iš komandiruotės turi būti pateikta avanso apyskaita ir atitinkami dokumentai apie komandiruotės metu patirtas faktines išlaidas bei grąžintas nepanaudoto avanso likutis, jei avansas buvo išmokėtas. Išlaidos apmokamos tik tais atvejais, kai pateikiami jas įrodantys dokumentai. Archyvo direktorius išlaidų, susijusių su jų tarnybinėmis komandiruotėmis, apmokėjimo klausimą suderina su Archyvo vyriausiuoju finansininku.

109. Už poilsio dienas, per kurias komandiruotėje tenka dirbti, išskyrus kelionėje praleistas dienas, Archyvo direktoriaus, Archyvo valstybės tarnautojo ar darbuotojo rašytiniu prašymu suteikiamos atitinkamos poilsio dienos, kurias jis turi išnaudoti per mėnesį.

110. Archyvo direktorius, Archyvo valstybės tarnautojai ar darbuotojai, grįžę iš tarnybinių komandiruočių užsienyje ir Lietuvos Respublikos teritorijoje (išskyrus kai į komandiruotę vykstama vienai darbo dienai Lietuvos Respublikos teritorijoje), ne vėliau kaip per 3 darbo dienas turi pateikti rašytinę atlikto darbo ir užduoties įvykdymo ataskaitą. Komandiruotės ataskaitos išvadų ir pasiūlymų skiltyje turi būti aiškiai atskleista kelionės nauda, pateikti argumentai dėl tolesnio bendradarbiavimo ir pan. Komandiruotės ataskaita Archyvo direktorius teikia Lietuvos vyriausiajam archyvarui. Archyvo valstybės tarnautojai ir darbuotojai komandiruotės ataskaitas teikia Archyvo direktoriui.

Kai į tarnybinę komandiruotę vyksta keli Archyvo valstybės tarnautojai ir darbuotojai, gali būti rengiama bendra atlikto darbo ar užduoties įvykdymo ataskaita, kurią pasirašo komandiruotės iniciatorius.

 

 

XIV SKYRIUS

ATOSTOGŲ SUTEIKIMAS

 

111. Kasmetinės, nemokamos atostogos, atostogos kvalifikacijai tobulinti, atostogos dėl valstybės tarnautojo perkėlimo į kitas pareigas Archyvo direktoriui ir valstybės tarnautojams suteikiamos Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Kitos tikslinės atostogos Archyvo direktoriui ir valstybės tarnautojams suteikiamos Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka.

112. Kasmetinės, tikslinės atostogos Archyvo darbuotojams suteikiamos Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka.

113. Mokymosi ar kūrybinės atostogos Archyvo direktoriui suteikiamos ir apmokėjimo sąlygos nustatomos Archyvo direktoriaus ir Lietuvos vyriausiojo archyvaro susitarimu.

114. Mokymosi ar kūrybinės atostogos Archyvo valstybės tarnautojams ir darbuotojams suteikiamos ir apmokėjimo sąlygos nustatomos jų ir Archyvo direktoriaus susitarimu.

115. Kasmetinės atostogos už kiekvienus darbo metus Archyvo direktoriui suteikiamos tais pačiais darbo metais pagal Lietuvos vyriausiojo archyvaro patvirtintą atostogų grafiką.

116. Archyvo direktorius kasmet iki kovo 15 d. už personalo valdymą atsakingam Lietuvos archyvaro tarnybos darbuotojui elektroniniu paštu pateikia informaciją apie planuojamą atostogų laiką, nurodydamas jo funkcijas atliksiantį tarnautoją.

117. Archyvo administracijos padalinių vadovai kasmet už personalo valdymą atsakingam Archyvo darbuotojui pateikia informaciją apie savo ir jų vadovaujamo administracijos padalinio valstybės tarnautojų ir darbuotojų planuojamą atostogų laiką.

118. Archyvo direktorius ir Archyvo valstybės tarnautojai ir darbuotojai, einamaisiais metais planuojantys išeiti ir tikslinių atostogų (mokymosi, nemokamų, kūrybinių, kvalifikacijos tobulinimo ar kitų), derindami kasmetinių atostogų laiką tiesioginiam vadovui privalo pateikti informaciją apie planuojamą tikslinių atostogų laiką.

119. Archyvo administracijos padalinių vadovai turi planuoti ir užtikrinti, kad jų vadovaujamų administracijos padalinių valstybės tarnautojams ir darbuotojams duoti pavedimai jų atostogų metu būtų perduoti vykdyti kitiems valstybės tarnautojams ir darbuotojams.

120. Kasmetines atostogas perkelti ar pratęsti galima tik esant Lietuvos Respublikos darbo kodekso 174 straipsnio 1 dalyje nustatytoms arba kitoms svarbioms priežastims.

Archyvo direktorius ir valstybės tarnautojai bei darbuotojai, dėl svarbių priežasčių negalintys eiti kasmetinių atostogų nustatytu laiku, ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki planuojamų atostogų pradžios turi apie tai informuoti už personalo valdymą atsakingą darbuotoją.

121. Archyvo direktoriui atostogos suteikiamos Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymu. Archyvo valstybės tarnautojams ir darbuotojams atostogos suteikiamos Archyvo direktoriaus įsakymu.

122. Esant tarnybiniam būtinumui Archyvo valstybės tarnautojai ir darbuotojai gali būti atšaukti iš kasmetinių atostogų tik tuo atveju, kai Archyvo direktoriui yra pateiktas motyvuotas padalinio vadovo ar kito valstybės tarnautojo tarnybinis pranešimas apie esantį tarnybinį būtinumą atšaukti valstybės tarnautoją ar darbuotoją iš kasmetinių atostogų ir yra gautas iš atostogų atšaukiamo asmens rašytinis sutikimas. Dėl Archyvo direktoriaus atšaukimo iš atostogų sprendimą priima Lietuvos vyriausiasis archyvaras.

 

 

XV SKYRIUS

VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ MOKYMAS

 

123. Archyvo valstybės tarnautojų ir darbuotojų mokymas organizuojamas Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo bei Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka atsižvelgiant į prioritetinius valstybės tarnautojų ir darbuotojų mokymo tikslus, prioritetines valstybės tarnautojų mokymo grupes, Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą Valstybės tarnautojų mokymo strategiją, valstybės tarnautojų tiesioginių vadovų bei valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo komisijų siūlymus (rekomendacijas) dėl valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo, įstaigos strateginius tikslus bei finansines galimybes.

124. Valstybės tarnautojų mokymų poreikis nustatomas ir mokymo planas rengiamas vadovaujantis valstybės tarnautojų mokymo organizavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2010 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. 1V-451 „Dėl Valstybės tarnautojų mokymo organizavimo taisyklių patvirtinimo“.

 

 

XVI SKYRIUS

VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ SKATINIMAS

 

125. Už nepriekaištingą tarnybinių pareigų atlikimą Archyvo valstybės tarnautojai ir darbuotojai Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ir darbo santykius reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka gali būti skatinami padėka, atminimo dovana, vienkartine pinigine išmoka, Archyvaro garbės ženklu. Už ypatingus nuopelnus valstybės tarnybai valstybės tarnautojai gali būti teikiami valstybės apdovanojimui gauti.

 

 

XVII SKYRIUS

VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

 

126. Archyvo valstybės tarnautojai už tarnybinius nusižengimus gali būti traukiami tarnybinėn atsakomybėn, o už Archyvui padarytą materialią žalą – materialinėn atsakomybėn Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.

127. Archyvo darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, už darbo drausmės pažeidimus gali būti traukiami drausminėn, o už Archyvui padarytą materialią žalą – materialinėn atsakomybėn darbo santykius reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

128. Įstatymu nustatytais atvejais Archyvo valstybės tarnautojai ir darbuotojai gali būti traukiami baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn.

 

 

XVIII SKYRIUS

REIKALŲ PERDAVIMAS KEIČIANTIS ARCHYVO

VALSTYBĖS TARNAUTOJAMS IR DARBUOTOJAMS

 

129. Atleidžiami iš pareigų arba perkeliami į kitas pareigas Archyvo valstybės tarnautojai ir darbuotojai privalo perduoti reikalus (nebaigtus vykdyti dokumentus, nebaigtus spręsti klausimus, turimas bylas), taip pat informacinę ir norminę medžiagą, knygas, įsigytas už Archyvo lėšas, antspaudus ir spaudus, kitą turtą, už kurį Archyvo valstybės tarnautojas ar darbuotojas materialiai atsakingas. Archyvo direktorius arba jo pavedimu administracijos padalinio vadovas paskiria darbuotoją (-jus), atsakingą (-us) už perduotų reikalų tvarkymą.

130. Keičiantis Archyvo direktoriui, reikalai perduodami direktoriaus pavaduotojui arba kitam Archyvo valstybės tarnautojui, kuriam Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymu pavesta laikinai atlikti Archyvo direktoriaus funkcijas. Paskyrus naują Archyvo direktorių, reikalai perduodami naujai paskirtam Archyvo direktoriui.

131. Reikalai perduodami pagal Archyvo reikalų perdavimo ir perėmimo aktą, kurį tvirtina Lietuvos vyriausiasis archyvaras.

132. Keičiantis direktoriaus pavaduotojui, reikalai perduodami Archyvo direktoriaus įsakymu nurodytam (-iems) valstybės tarnautojui (-ams). Keičiantis administracijos padalinio vadovui, reikalai perduodami padalinio patarėjui, o jei patarėjo nėra, kitam valstybės tarnautojui ar darbuotojui, nurodytam Archyvo direktoriaus įsakymu.

133. Keičiantis direktoriaus pavaduotojui, administracijos padalinių vadovams, reikalai perduodami pagal reikalų perdavimo ir perėmimo aktą, kurį tvirtina Archyvo direktorius. Keičiantis kitiems valstybės tarnautojams ar darbuotojams, reikalai perduodami pagal aktą, jei tai nurodyta Archyvo direktoriaus įsakyme.

134. Paskyrus naują direktoriaus pavaduotoją ar administracijos padalinio vadovą, reikalai perduodami naujai paskirtam direktoriaus pavaduotojui ar padalinio vadovui. Reikalai perduodami pagal reikalų perdavimo ir perėmimo aktą, kurį tvirtina Archyvo direktorius.

135. Atleidžiant iš pareigų materialiai atsakingą valstybės tarnautoją ar darbuotoją, jam pateiktas turtas perduodamas Archyvui teisės aktų nustatyta tvarka.

 

 

XIX SKYRIUS

ANTSPAUDO NAUDOJIMAS

 

136. Archyvas turi antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu.

137. Archyvo antspaudą saugo ir už jo naudojimą atsako Archyvo direktorius. Archyvo direktoriaus laikinai nesant, jo funkcijas atlieka ir antspaudą turi direktoriaus pavaduotojas arba, esant būtinybei, kitas direktoriaus įgaliotas valstybės tarnautojas.

138. Archyvo antspaudas naudojamas, gaminamas, saugomas, įtraukiamas į apskaitą ir sunaikinamas teisės aktų nustatyta tvarka.

139. Archyvo antspaudu netvirtinami Archyvo raštai, kuriais informuojama apie Archyve nesaugomus dokumentus, kuriuos asmuo savo prašyme prašė surasti ir jų pagrindu išduoti juridinį faktą patvirtinantį dokumentą (Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 1994 m. birželio 2 d. raštas Nr. 02-08-307/280).

 

 

XX SKYRIUS

VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ PAŽYMĖJIMŲ

IŠDAVIMAS IR LAIKYMAS

 

140. Valstybės tarnautojų pažymėjimai išduodami Valstybės tarnautojo pažymėjimo išdavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 338 „Dėl valstybės tarnautojo pažymėjimo formos ir valstybės tarnautojo pažymėjimo išdavimo taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka.

141. Archyvo valstybės tarnautojų pažymėjimų išdavimą organizuoja atsakingas už personalo reikalų tvarkymą valstybės tarnautojas.

142. Pažymėjimai keičiami pasibaigus jų galiojimo terminui, pasikeitus Archyvo valstybės tarnautojo vardui ar pavardei, užimamoms pareigoms, pažymėjimui tapus netinkamu naudoti, pažymėjimą praradus.

143. Archyvo valstybės tarnautojas, praradęs pažymėjimą, Archyvo direktoriui pateikia tarnybinį pranešimą apie valstybės tarnautojo pažymėjimo praradimą, nurodydamas pažymėjimo praradimo laiką, aplinkybes, ir pateikia prašymą išduoti naują pažymėjimą.

144. Atleistas iš pareigų Archyvo valstybės tarnautojas, atleidimo dieną grąžina pažymėjimą atsakingam už personalo reikalų tvarkymą valstybės tarnautojui.

145. Archyvo valstybės tarnautojai pažymėjimus privalo nešiotis ar laikyti darbo metu darbo vietoje, bei pateikti juos kontroliuojančių institucijų reikalavimu.

 

 

XXI SKYRIUS

TURTO NAUDOJIMAS

 

146. Archyvo pareigybių, su kuriais užimančiais valstybės tarnautojais ir darbuotojais gali būti sudaromos visiškos materialinės atsakomybės sutartys, sąrašas tvirtinamas Archyvo direktoriaus įsakymu.

147. Su Archyvo valstybės tarnautojais ir darbuotojais, kurių darbas yra tiesiogiai susijęs su materialinių vertybių saugojimu, priėmimu, išdavimu, pardavimu, pirkimu, gabenimu, ir dėl priemonių, perduotų Archyvo valstybės tarnautojui ir darbuotojui naudotis darbe sudaromos visiškos materialinės atsakomybės sutartys.

148. Keičiantis materialiai atsakingiems Archyvo valstybės tarnautojams ar darbuotojams, jiems patikėtas turtas turi būti inventorizuotas.

149. Archyvo valstybės tarnautojai ir darbuotojai privalo su jiems patikėtu Archyvo turtu elgtis taupiai, saugiai ir atsargiai, užkirsti kelią trūkumams susidaryti, laiku pranešti padalinio vadovams aplinkybes, sudarančias pavojų patikėto turto saugumui.

 

 

XXII SKYRIUS

TARNYBINIO TRANSPORTO IR

MOBILIŲJŲ TELEFONŲ NAUDOJIMAS

 

150. Archyvo tarnybinis transportas naudojamas teisės aktų, reglamentuojančių tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimą biudžetinėse įstaigose, nustatyta tvarka ir vadovaujantis Archyvo direktoriaus įsakymu patvirtintomis Tarnybinio lengvojo automobilio naudojimo taisyklėmis.

151. Archyvo tarnybiniai mobilieji telefonai naudojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 11 d. nutarimu Nr. 11 „Dėl išlaidų judriojo ryšio paslaugoms limitų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. kovo 5 d. nutarimo Nr. 331 „Dėl tarnybinių mobiliųjų telefonų“ ir jį keitusių nutarimų pripažinimo netekusiais galios“ ir Archyvo direktoriaus įsakymu nustatyta tvarka.

 

 

XXIII SKYRIUS

KITOS PRIVALOMOS TAISYKLĖS

 

152. Į Archyvo saugyklas turi teisę įeiti tik to administracijos padalinio, kuriam priklauso saugyklos, valstybės tarnautojai ir darbuotojai. Vadovybė ir kitų administracijos padalinių valstybės tarnautojai ir darbuotoja prireikus gali dirbti tam tikrose saugyklose. Šis leidimas įforminamas Archyvo direktoriaus įsakymu. Valstybės tarnautojai bei darbuotojai prireikus įeiti į kitą saugyklą gali tik lydimi administracijos padalinio, kuriam priklauso saugykla, vadovo ar už saugyklą atsakingo darbuotojo.

153. Darbuotojas, paskirtas atsakingu už darbų ir priešgaisrinę saugą, privalo apmokyti Archyvo valstybės tarnautojus ir darbuotojus. Instruktažai registruojami Darbų saugos instruktavimų darbo vietose registracijos žurnaluose, kurie saugomi administracijos padalinyje, atsakingame už darbų ir priešgaisrinę saugą.

154. Saugyklų, dokumentų apskaitos ir kopijavimo patalpų durys, kuriuose nėra įrengtos automatinės įėjimo kontrolės sistemos, rakinamos ir antspauduojamos. Tą privalo atlikti paskirti valstybės tarnautojai ar darbuotojai. Archyvo valstybės tarnautojai ir darbuotojai privalo rakinti darbo patalpų duris.

155. Archyvo patalpose Archyvo valstybės tarnautojams ir darbuotojams būti ne darbo metu draudžiama. Norintys dirbti Archyve po darbo, švenčių, poilsio dienomis ar pradėti darbą 1 val. anksčiau, privalo gauti raštišką Archyvo direktoriaus leidimą.

156. Lankytojai turi būti lydimi Archyvo darbuotojų.

 

____________

 

Informaciją atnaujino: Oksana Krivenko-Bužinskaja, LVIA
Informacija atnaujinta: 2016-09-08 13:21