Mindaugo g. 8, 03107 Vilnius, tel. (8 5) 219 5320, (8 5) 213 7482, faks. (8 5) 278 4369,
el. p. istorijos.archyvas@lvia.lt, kodas Juridinių asmenų registre 190764568
AB "Swedbank" atsiskaitomoji sąskaita LT837300010002457221

 

Nuostatai

 

                                              PATVIRTINTA

                                                                               Lietuvos Respublikos Vyriausybės

                                                                                 2016 m. kovo 9 d. Nutarimu Nr. 236

 

 

LIETUVOS VALSTYBĖS ISTORIJOS ARCHYVO NUOSTATAI

 

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos valstybės istorijos archyvas (toliau – Archyvas) yra valstybės archyvas, administruojantis priskirtą Nacionalinio dokumentų fondo dalį ir atliekantis įstatymų nustatytas viešojo administravimo funkcijas.

2. Archyvas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, kitais įstatymais ir Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) nutarimais, taip pat šiais nuostatais.

3. Archyvo savininkė yra valstybė. Archyvo savininko teises ir pareigas (išskyrus sprendimų dėl Archyvo pertvarkymo, reorganizavimo, likvidavimo ir buveinės pakeitimo priėmimą) įgyvendina Kultūros ministerija

4. Kultūros ministerija, įgyvendindama Archyvo savininko teises ir pareigas, sprendžia įstatymuose ir kituose teisės aktuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

5. Archyvas yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitų bankuose ir antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu.

Archyvo buveinės adresas – Vilnius, Gerosios Vilties g. 10. Sprendimą dėl Archyvo buveinės pakeitimo priima Vyriausybė.

6. Archyvas yra biudžetinė įstaiga, pavaldi ir atskaitinga Lietuvos vyriausiajam archyvarui, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų (toliau – valstybės biudžetas) ir kitų valstybės pinigų fondų lėšų. Archyvui finansuoti gali būti naudojami ir kiti įstatymų leidžiami finansavimo šaltiniai.

7. Vieši pranešimai skelbiami Archyvo interneto svetainėje (www.archyvai.lt/lt/lvia) ir (ar) kitose visuomenės informavimo priemonėse.

8. Šie nuostatai keičiami Vyriausybės nutarimu teisės aktų nustatyta tvarka.

 

 

II SKYRIUS

ARCHYVO VEIKLOS TIKSLAS IR FUNKCIJOS

 

9. Archyvo veiklos tikslas – atlikti viešąjį administravimą, susijusį su archyvų ir dokumentų valstybinio valdymo sritimi.

10.  Archyvas, siekdamas nurodyto veiklos tikslo, atlieka šias funkcijas:

10.1.  teisės aktų nustatyta tvarka kaupia, saugo, tiria ir populiarina priskirtos Nacionalinio dokumentų fondo dalies dokumentus:

10.1.1. Lietuvoje nuo seniausių laikų iki 1918 metų veikusių valdžios ir valdymo institucijų, centrinių ir vietos valstybinių įstaigų, savivaldos institucijų, organizacijų išlikusius veiklos dokumentus;

10.1.2. Lietuvoje nuo seniausių laikų iki 1940 metų religinių įstaigų ir bendruomenių, asmenų ir giminių sukauptus dokumentus;

10.1.3.  civilinės būklės aktų įrašų kompleksus;

10.1.4.  iš kitų valstybių gautus susijusius dokumentus ar jų kopijas;

10.2.   įstatymų nustatyta tvarka užtikrina visuomenės priėjimą prie saugomų dokumentų;

10.3.   pagal kompetenciją prižiūri, kaip įgyvendinami teisės aktuose nustatyti dokumentų ir archyvų valdymo ir naudojimo reikalavimai, teikia metodinę pagalbą valstybės institucijoms, įstaigoms ir įmonėms, perduodančioms dokumentus į Archyvą;

10.4.   tvarko saugomų dokumentų apskaitą, užtikrinančią jų valdymą, rengia informacijos paieškos priemones ir sistemas;

10.5.   atlieka saugomų dokumentų fizinės būklės stebėseną ir įgyvendina dokumentų išsaugojimą užtikrinančias priemones;

10.6.   teisės aktų nustatyta tvarka teikia asmenims susipažinti saugomus dokumentus ar jų kopijas tam skirtose Archyvo patalpose, asmenų prašymu pagamina dokumentų kopijas;

10.7.   saugomų dokumentų pagrindu išduoda pažymas, patvirtintas dokumentų kopijas, išrašus asmenų prašymuose nurodytiems juridiniams faktams patvirtinti;

10.8.   teisės aktų nustatyta tvarka rengia teisės aktų projektus (išskyrus įstatymų, Lietuvos Respublikos Seimo ir Vyriausybės nutarimų projektus) ar dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, susijusius su dokumentų valdymu ir naudojimu;

10.9.   kaupia informaciją apie Lietuvai reikšmingą dokumentinį paveldą, esantį užsienio šalyse;

10.10.   sprendžia dokumentų ar jų kopijų įsigijimo Nacionaliniam dokumentų fondui papildyti nevalstybinių organizacijų, privačių juridinių ar fizinių asmenų veiklos dokumentais klausimus;

10.11.   pagal kompetenciją teikia informaciją valstybės ir savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir įmonėms, kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims, teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pranešimus;

10.12. pagal kompetenciją traukia asmenis administracinėn atsakomybėn;

10.13.   pagal kompetenciją įgyvendina Europos Sąjungos teisės aktų nuostatas dėl dokumentų valdymo ir naudojimo;

10.14.   atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų Archyvui pavestas funkcijas.

 

 

III SKYRIUS

ARCHYVO TEISĖS

 

11. Archyvas, siekdamas nurodyto veiklos tikslo ir atlikdamas jo kompetencijai priskirtas funkcijas, turi teisę:

11.1. iš valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių, valstybės įgaliotų asmenų, nevalstybinių organizacijų, privačių juridinių asmenų gauti informaciją, susijusią su Archyvo funkcijų atlikimu;

11.2. pagal įstatymų nustatytą kompetenciją teikti rekomendacijas ir duoti privalomus nurodymus valstybės institucijoms, įstaigoms, įmonėms, perduodančioms dokumentus į Archyvą;

11.3. sudaryti komisijas, darbo grupes, pasitelkti kitų valstybės ir savivaldybių įstaigų, organizacijų atstovus, susitarus su jų vadovais, dokumentų projektams rengti, sprendžiamiems klausimams nagrinėti;

11.4. pagal kompetenciją dalyvauti kitų institucijų ir įstaigų sudarytų komisijų, darbo grupių, patariamųjų institucijų veikloje;

11.5. pagal kompetenciją skelbti informaciją, leisti ir platinti neperiodinius informacinio pobūdžio leidinius, rengti seminarus, konferencijas ir kitus renginius;

11.6. pagal kompetenciją sudaryti sutartis su Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių fiziniais ir juridiniais asmenimis, palaikyti ryšius ir bendradarbiauti su atitinkamomis institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis, dalyvauti įgyvendinant bendrus projektus;

11.7. teikti mokamas dokumentų saugojimo, tvarkymo, paieškos, restauravimo, kopijavimo, konvertavimo, demonstravimo, taip pat mokymo ir konsultavimo paslaugas;

12. Archyvas turi kitų teisės aktuose nustatytų teisių.

 

 

IV SKYRIUS

ARCHYVO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 

13. Archyvo veikla organizuojama vadovaujantis Lietuvos vyriausiojo archyvaro patvirtintu metiniu veiklos planu, rengiamu Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos strateginio veiklos plano programų tikslams pasiekti ir uždaviniams įgyvendinti. Tvirtinti Archyvo metinius veiklos planus Lietuvos vyriausiasis archyvaras gali pavesti Archyvo direktoriui. Archyvo metiniai veiklos planai rengiami vadovaujantis Strateginio planavimo metodika, patvirtinta Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 „Dėl Strateginio planavimo metodikos patvirtinimo“. Metinio veiklos plano vykdymo vertinimą atlieka Kultūros ministerijos Vidaus audito skyrius.

14. Archyvo veiklą, vidaus tvarką, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų (toliau – darbuotojai), teises ir pareigas nustato Archyvo direktoriaus tvirtinamas Archyvo darbo reglamentas, vidaus tvarkos taisyklės, administracijos padalinių nuostatai, pareigybių aprašymai.

15. Archyvui vadovauja direktorius, kurį priima į pareigas ir atleidžia iš pareigų Lietuvos vyriausiasis archyvaras Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Archyvo direktorius pavaldus ir atskaitingas Lietuvos vyriausiajam archyvarui. Archyvo direktorius skatinamas ir tarnybinės nuobaudos jam skiriamos Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.

16. Archyvo direktorius:

16.1. sprendžia Archyvo kompetencijai priklausančius klausimus ir atsako už Archyvui nustatytų veiklos tikslų įgyvendinimą ir priskirtų funkcijų atlikimą;

16.2. užtikrina Lietuvos Respublikos įstatymų, tarptautinių sutarčių, Vyriausybės nutarimų, kultūros ministro įsakymų, Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymų ir kitų teisės aktų įgyvendinimą;

16.3. užtikrina kultūros ministro, Lietuvos vyriausiojo archyvaro pavedimų vykdymą;

16.4. teikia Lietuvos vyriausiajam archyvarui tvirtinti Archyvo metinius veiklos planus, jeigu Lietuvos vyriausiasis archyvaras jų nepaveda tvirtinti Archyvo direktoriui, vykdomų programų sąmatas;

16.5. teikia Lietuvos vyriausiajam archyvarui Archyvo veiklos ir finansines ataskaitas, Lietuvos vyriausiojo archyvaro reikalavimu atsiskaito už savo veiklą;

16.6. priima įsakymus, tikrina jų vykdymą;

16.7. tvirtina Archyvo administracijos padalinių nuostatus, valstybės tarnautojų ir darbuotojų sąrašus, pareigybių aprašymus ir kitus vidaus administravimo dokumentus;

16.8. koordinuoja ir kontroliuoja Archyvo administracijos padalinių veiklą;

16.9. įstatymų nustatyta tvarka priima į pareigas ir atleidžia iš jų Archyvo valstybės tarnautojus ir darbuotojus, juos skatina, skiria jiems tarnybines ar drausmines nuobaudas ir pašalpas;

16.10. užtikrina racionalų ir taupų skirtų asignavimų ir turto naudojimą, veiksmingą Archyvo vidaus kontrolę;

16.11. užtikrina, kad Archyvo finansiniai įsipareigojimai neviršytų jo finansinių galimybių;

16.13. teisės aktų nustatyta tvarka informuoja visuomenę apie Archyvo veiklą;

16.14. atlieka kitas Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo, kitų teisės aktų pavestas funkcijas.

17. Archyvo direktorius turi pavaduotoją, kurį priima į pareigas ir atleidžia iš jų Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Direktoriaus pavaduotojas tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Archyvo direktoriui. Archyvo direktoriaus nesant, jo funkcijas atlieka direktoriaus pavaduotojas.

19. Archyve sudaroma Dokumentų ekspertų komisija – direktoriaus patariamoji institucija dokumentų valdymo klausimais. Komisijos narių skaičių, personalinę sudėtį ir darbo reglamentą tvirtina Archyvo direktorius.

 

V SKYRIUS

ARCHYVO VIDAUS ADMINISTRAVIMO KONTROLĖ

 

20. Archyvo finansų kontrolę atlieka direktoriaus paskirti Archyvo valstybės tarnautojai arba darbuotojai.

21. Archyvo metinių veiklos planų įgyvendinimo kontrolę vykdo Archyvo direktorius arba jo paskirti Archyvo valstybės tarnautojai.

22. Archyvo vidaus auditą atlieka Kultūros ministerijos Vidaus audito skyrius.

23. Archyvo valstybinį (finansinį ir veiklos) auditą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

24. Archyvas reorganizuojamas, pertvarkomas arba likviduojamas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo nustatyta tvarka.

 

 _________________

 

 

Informaciją atnaujino: Oksana Krivenko-Bužinskaja, LVIA
Informacija atnaujinta: 2016-04-21 14:19