Gedimino pr. 40/1, 01110 Vilnius, tel. (8 5) 264 9024, faks.: (8 5) 251 4211,
el.p. lya@archyvai.lt, kodas Juridinių asmenų registre 193053247,
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT487300010002462313

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Saugomų Nacionalinio dokumentų fondo dokumentų teikimas susipažinti

LIETUVOS YPATINGASIS ARCHYVAS

 

VIEŠOSIOS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

 

2017-09-20 Nr. (1.28.) V6-350

Vilnius

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Viešosios paslaugos pavadinimas

Saugomų Nacionalinio dokumentų fondo dokumentų teikimas susipažinti

2.

Viešosios paslaugos kodas

1.1.

3.

Versija

V 0.1

4.

Viešosios paslaugos aprašymas

 

Lietuvos ypatingojo archyvo (toliau – Archyvas) saugomų Nacionalinio dokumentų fondo dokumentų ir jų kopijų teikimas asmenims susipažinti Archyvo skaityklose:

KGB dokumentų skaitykla (Gedimino pr. 40/1, Vilnius, 102 kab.);

LKP dokumentų skaitykla (Gedimino pr. 12, Vilnius, 2 kab.);

VRM dokumentų skaitykla (O. Milašiaus g. 23, Vilnius, 111 kab.).  

Skaityklose aptarnaujami tik registruoti skaitytojai. Skaitytojai gali registruotis per Integralią administracinių paslaugų sistemą(toliau – IAPS) arba pateikę rašytinius prašymus. Rašytiniai prašymai gali būti pateikiami tiesiogiai atvykus į skaityklas, siunčiami paštu arba elektroniniais ryšiais ir priimami, jei parašyti įskaitomai ir galima identifikuoti siuntėją.

Skaitytojai kiekvienais kalendoriniais metais registruojami iš naujo. 

Skaitytojams skaitykloje pateikiamos turimos dokumentų paieškos priemonės ir sudaromos prieigos prie kompiuterizuotų duomenų paieškos priemonių galimybės.

Pageidaujamus dokumentus skaitytojai gali užsakyti per IAPS arba skaityklos darbuotojui pateikęs rašytinį užsakymo lapą. Rašytinis užsakymas gali būti pateikiamas tiesiogiai atvykus į skaityklas, siunčiamas paštu arba elektroniniais ryšiais ir priimamas, jei pateikiami duomenys yra teisingi, parašyti įskaitomai ir galima identifikuoti siuntėją.

Skaitytojo rašytiniu prašymu teikiamos mokamos dokumentų kopijavimo, skaitmeninimo ir kt. paslaugos.

5.

Viešosios paslaugos gavėjai

Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių fiziniai ir juridiniai asmenys. Fiziniai asmenys turi būti ne jaunesni kaip 16 metų amžiaus.  

6.

Viešosios paslaugos teikimo būdas

Paslauga teikiama neelektroninėmis priemonėmis

7.

Viešosios paslaugos rezultatas

Asmenims susipažinti pateikti dokumentai ar jų kopijos

8.

Teisės aktai, reglamentuojantys viešosios paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas;

Priėjimo prie Nacionalinio dokumentų fondo ypatingosios dalies ribojamų dokumentų ir jų naudojimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. birželio 13 d. nutarimu Nr. 579 „Dėl Priėjimo prie Nacionalinio dokumentų fondo ypatingosios dalies ribojamų dokumentų ir jų naudojimo taisyklių patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. sausio 9 d. nutarimo Nr. 6 redakcija);

Priėjimo prie blogos fizinės būklės dokumentų tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-99 „Dėl Priėjimo prie blogos fizinės būklės dokumentų tvarkos aprašo patvirtinimo“;

Darbo valstybės archyvų skaityklose tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2013 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. V-68 „Dėl Darbo valstybės archyvų skaityklose tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

9.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Rašytinis prašymas;

Asmens tapatybę liudijantis dokumentas, kuris patikrinus grąžinamas.

10.

Viešosios paslaugos inicijavimo forma

Prašymo susipažinti su archyve saugomais dokumentais ir dokumentų užsakymo lapo formos pateikiamos Archyvo skaityklose ir interneto svetainėje http://www.archyvai.lt/lt/lya_prasymu-formos.html

11.

Viešosios paslaugos teikėjai

KGB dokumentų skaitykla:

Inga Andrijauskaitė, vyriausioji specialistė, tel. (8 5) 262 4923, el. p. kgb.skaitykla.lya@archyvai.lt;

Zbignev Urbanovič, vyriausiasis archyvistas, tel. (8 5)264 9027, el. p. kgb.skaitykla.lya@archyvai.lt. 

LKP dokumentų skaitykla: 

Milda Ladietaitė, vyriausioji archyvistė, tel. (8 5) 261 3738, el. p. m.ladietaite@archyvai.lt

VRM dokumentų skaitykla: 

Jolanta Balkuvienė, vyriausioji specialistė, tel. (8 5) 247 7870, el. p. j.balkuviene@archyvai.lt. 

12.

Viešosios paslaugos vadovai

Vilma Ektytė, KGB dokumentų skyriaus vedėja, tel. (8 5) 251 4212,  el. p. v.ektyte@archyvai.lt;

Nijolė Maslauskienė, LKP dokumentų skyriaus vedėja, tel. (8 5) 212 6000, el. p. n.maslauskiene@archyvai.lt;

Povilas Girdenis, VRM dokumentų skyriaus vedėjas, tel. (8 5) 247 7871, el. p. p.girdenis@archyvai.lt.

13.

Viešosios paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Dokumentai ar jų kopijos bei dokumentų paieškos priemonės Archyvo skaitytojams susipažinti teikiami nemokamai.

Kai susipažinti su dokumentais galima tik specialiosios įrangos priemonėmis arba kai asmens pageidavimu pagaminamos dokumentų kopijos, asmuo teisės aktų nustatyta tvarka turi padengti su dokumentų demonstravimu ar kopijavimu susijusias išlaidas.

Archyvo teikiamų mokamų paslaugų sąrašą, jų įkainius bei teikimo tvarką nustato Valstybės archyvų mokamų paslaugų ir jų įkainių sąrašas bei Valstybės archyvų mokamų paslaugų teikimo tvarkos aprašas, patvirtinti Lietuvos kultūros ministro 2011 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. ĮV-425 „Dėl Valstybės archyvų teikiamų paslaugų kainoraščio patvirtinimo“ (Lietuvos kultūros ministro 2017 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. ĮV-377 redakcija).

Atlyginimas už suteiktas paslaugas gali būti sumokėtas skaityklose, pašto perlaida arba banko pavedimu į Archyvo sąskaitą Nr. LT487300010002462313 banke „Swedbank“, AB.

14.

Viešosios paslaugos suteikimo trukmė

Dokumentai į skaityklą išduodami skaitytojo ir skaityklos darbuotojo sutartą dieną, kuri užfiksuojama IAPS arba dokumentų užsakymo lape. Jei nurodytąją dieną išduoti dokumentų nėra galimybės, dokumentai išduodami kitą skaitytojo ir skaityklos darbuotojo sutartą  dieną.

Mikrofilmuotos dokumentų kopijos iš saugyklų į skaityklą išduodamos po 3 valandų nuo užsakymo pateikimo laiko arba skaitytojo ir skaityklos darbuotojo sutartu laiku, atsižvelgiant į tą dieną pateiktų užsakymų kiekį.

15.

Viešosios paslaugos teikimo proceso aprašymas ir paslaugos teikimo schema

Viešoji paslauga teikiama pagal šio aprašymo 1 priede nurodytų veiksmų sekos schemą

16.

Viešosios paslaugos teikimo ypatumai

Paslauga yra galutinė

17.

Viešųjų paslaugų teikimo aprašymo įtraukimas į dokumentų apskaitą

Aprašymas registruojamas ir saugomas atitinkamoje byloje pagal dokumentacijos planą

Viešosios paslaugos teikimo aprašymo 1 priedas

[Atsisiųsti paslaugos aprašymą pdf formatu]

 

 


Informaciją atnaujino: Linas Liauksminas, LYA
Informacija atnaujinta: 2017-10-10 11:42