P. Butlerienės g. 9, 68306 Marijampolė, tel. (8 343) 92 991, faks. (8 343) 92 976,
el. p. marijampole@archyvai.lt, kodas Juridinių asmenų registre 304440683

 

Darbuotojai

Rimvydas Urbonavičius

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka tokias funkcijas:

1. sprendžia Marijampolės filialo kompetencijai priklausančius klausimus ir asmeniškai atsako už Marijampolės filialui nustatytų veiklos tikslų gyvendinimą ir priskirtų funkcijų atlikimą;

2. dalyvauja užtikrinant Lietuvos Respublikos įstatymų, tarptautinių sutarčių, Vyriausybės nutarimų, kultūros ministro įsakymų, Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymų ir kitų teisės aktų įgyvendinimą, kultūros ministro, Lietuvos vyriausiojo archyvaro pavedimų vykdymą;

3. užtikrina Kauno regioninio valstybės archyvo (toliau – Archyvo) direktoriaus įsakymų ir pavedimų vykdymą;

4. teikia Archyvo direktoriui metiniam veiklos planui reikalingus duomenis;

5. teikia Archyvo direktoriui veiklos ir finansinėms ataskaitoms reikalingus duomenis;

6. Archyvo direktoriaus reikalavimu atsiskaito už savo veiklą;

7. organizuoja asmenų priėmimą bei asmenų prašymų juridiniams faktams nustatyti nagrinėjimą Marijampolės filiale;

8. pasirašo ir tvirtina Marijampolės filialo valstybės tarnautojų ir darbuotojų parengtus dokumentus, dokumentų kopijas, išrašus, dokumentus juridiniams faktams patvirtinti;

9. užtikrina Archyvo rengiamų atsakymų asmenų prašymuose nurodytiems juridiniams faktams patvirtinti tikslumą, išsamumą, teisingumą ir tinkamą įforminimą;

10. teikia pasiūlymus Archyvo direktoriui dėl valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių, perduodančių dokumentus Archyvui, sąrašo papildymo, patikslinimo ir pakeitimo;

11. derina priskirtų valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių, perduodančių dokumentus į Archyvą, pateiktus apskaitos dokumentų duomenis;

12. koordinuoja ir kontroliuoja Marijampolės filialo valstybės tarnautojų ir darbuotojų veiklą;

13. vertina Marijampolės filialo valstybės tarnautojų ir darbuotojų pasiektus veiklos rezultatus;

14. teikia pasiūlymus Archyvo direktoriui dėl Marijampolės filialo darbo tobulinimo, valstybės tarnautojų ir darbuotojų skatinimo, tarnybinių ar drausminių nuobaudų ir pašalpų skyrimo;

15. Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka pagal kompetenciją surašo protokolus, nagrinėja administracinių nusižengimų bylas, taiko nuobaudas asmenims, padarusiems administracinius nusižengimus;

16. tvarko Marijampolės filiale saugomų dokumentų apskaitą;

17. vykdo įslaptintų dokumentų valdymą;

18. pildo Marijampolės filialo darbo laiko apskaitos žiniaraščius;

19. dalyvauja Archyvo direktoriaus sudaromų komisijų ir darbo grupių veikloje;

20. užtikrina racionalų ir taupų turto naudojimą;

21. informuoja visuomenę apie Marijampolės filialo veiklą;

22. Archyvo direktoriui pavedus, pagal kompetenciją atstovauja Archyvui kitose institucijose, įstaigose, organizacijose;

23. šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo kitus su Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo, kitų teisės aktų nuostatų įgyvendinimu susijusius nenuolatinio pobūdžio Archyvo direktoriaus pavedimus, kad būtų pasiekti Archyvui nustatyti veiklos tikslai.

 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą humanitarinių ar socialinių mokslų srities išsilavinimą, profesinių žinių ir ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamojo darbo patirtį;

2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, materialinių išteklių valdymą, valstybės tarnybą, darbo santykių reguliavimą;

3. gerai išmanyti ir gebėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą, kitus teisės norminius aktus, reglamentuojančius dokumentų ir archyvų valdymą, informacijos teikimą ir teisės aktų rengimo tvarką;

4. mokėti savarankiškai organizuoti savo bei kolektyvo veiklą;

5. turėti darbo koordinavimo ir planavimo įgūdžių, gebėti numatyti Marijampolės filialo veiklos strategiją;

6. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu valstybine kalba, turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių (mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, Outlook Express, Internet Explorer programomis);

7. mokėti užsienio kalbą (anglų, vokiečių, prancūzų arba rusų) pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.

______________________________________

 

 
 
Informaciją atnaujino: Kristina Stanišauskė,
Informacija atnaujinta: 2018-09-20 16:38