M. Valančiaus g. 3, 35169 Panevėžys , tel. (8 45) 46 15 37, faks. (8 45) 46 15 37,
el. p. panevez.aa@archyvai.lt, kodas Juridinių asmenų registre 304440110

 

Vidaus tvarkos taisyklės

                                                                                PATVIRTINTA

                                                                                Panevėžio apskrities archyvo

                                                                                direktoriaus 2006 m. kovo 10 d.

                                                                                įsakymu Nr. V1-14

 

PANEVĖŽIO APSKRITIES ARCHYVO VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Panevėžio apskrities archyvo vidaus tvarkos taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja Panevėžio apskrities archyvo (toliau – archyvas) vidaus tvarkos reikalavimus archyvo valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir atliekantiems vidaus administravimą (toliau vadinama – valstybės tarnautojai ir darbuotojai).

2. Šių Taisyklių nuostatos taikomos tiek, kiek šių teisinių santykių nereglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai arba kiti teisės aktai.

 

II. DARBO IR POILSIO LAIKAS

3. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu (Žin., 2002, Nr. 64-2569) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugpjūčio 7 d. nutarimu Nr. 990 „Dėl darbo laiko nustatymo valstybės ir savivaldybių įmonėse, įstaigose ir organizacijose" (Žin., 2003, Nr. 79-3593) archyve nustatyta 40 valandų trukmės 5 darbo dienų savaitė su 2 poilsio dienomis.

4. Pirmadienį, antradienį, trečiadienį ir ketvirtadienį archyve darbas pradedamas 8.00 valandą ir baigiamas 17.00 valandą, penktadienį ir prieš šventes darbas pradedamas 8.00 valandą ir baigiamas 15 valandą 45 minutės.

5. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 45-1708) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugpjūčio 7 d. nutarimu Nr. 990 archyvo valstybės tarnautojams ir darbuotojams pailsėti ir pavalgyti nustatyta pietų pertrauka nuo 12.00 valandos iki 12 valandos 45 minučių.

6. Archyvo kiemsargei ir archyvo vidaus patalpų valytojai darbo laikas ir pertrauka pailsėti bei pavalgyti nustatomi atskiru nurodymu.

7. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai turi laikytis archyve nustatyto darbo laiko režimo ir jį naudoti pavestam darbui atlikti, nevėluoti į darbą ir neišeiti iš jo anksčiau laiko.

8. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai, palikdami archyvą tarnybos ar darbo (toliau - darbas) tikslais, turi apie tai informuoti savo tiesioginį vadovą ir nurodyti išvykimo tikslą bei trukmę. Norėdami išvykti ne darbo tikslais, valstybės tarnautojai ir darbuotojai turi gauti archyvo direktoriaus sutikimą.

9. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai, negalintys laiku atvykti arba visai negalintys atvykti į darbą, apie tai nedelsdami turi informuoti savo tiesioginį vadovą ir nurodyti vėlavimo ar neatvykimo priežastis. Jeigu valstybės tarnautojai ar darbuotojai apie savo neatvykimą dėl tam tikrų priežasčių negali pranešti patys, tai gali padaryti kiti asmenys.

10. Direktorius, palikdamas archyvą darbo tikslais, negalėdamas laiku atvykti arba visai negalėdamas atvykti į darbą, nurodęs priežastis turi apie tai informuoti vyriausiąjį (įstaigų priežiūros) specialistą, pavaduojantį direktorių laikinai jam nesant.

 

III. BENDRIEJI VIDAUS TVARKOS REIKALAVIMAI

11. Archyvo patalpose, taip pat archyvo tarnybiniame automobilyje rūkyti draudžiama.

12. Valstybės tarnautojams ir darbuotojams archyve draudžiama vartoti alkoholinius gėrimus, būti neblaiviems ar apsvaigusiems nuo narkotinių ar toksinių medžiagų.

13. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai neturi laikyti jokių asmeninių maisto produktų ir gėrimų matomoje vietoje piliečių ir kitų asmenų aptarnavimo vietose ir vartoti maisto produktų ar gėrimų piliečių ir kitų asmenų aptarnavimo metu.     

14. Valstybės tarnautojams ir darbuotojams draudžiama darbo laiku užsirakinti darbo patalpose, išskyrus tuos atvejus, kai teisės aktuose nustatyta kitaip.

15. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai turi užtikrinti, kad jų darbo vietoje pašaliniai asmenys būtų tik valstybės tarnautojui ar darbuotojui esant.

16. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai turi racionaliai ir taupiai naudoti darbo priemones, transportą, elektros energiją ir kitus materialinius archyvo išteklius.

17. Archyvo elektroniniais ryšiais, galiniais įrenginiais, programine įranga, biuro įranga, kanceliarinėmis ir kitomis priemonėmis valstybės tarnautojai ir darbuotojai gali naudotis tik su darbu susijusiais tikslais.

18. Valstybės tarnautojams ir darbuotojams draudžiama leisti pašaliniams asmenims naudotis archyvo elektroniniais ryšiais, galiniais įrenginiais, programine įranga, biuro įranga, kanceliarinėmis ir kitomis priemonėmis.

19. Kompiuterių, ryšių technikos priežiūrą bei remontą ir taikomosios programinės įrangos diegimą organizuoja ir šiuos darbus atlieka tik atsakingas už tai archyvo valstybės tarnautojas ar darbuotojas arba už šią veiklą atsakingas juridinis asmuo.

 

IV. APRANGOS IR IŠVAIZDOS REIKALAVIMAI

20. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai turi būti tvarkingos išvaizdos, jų apranga - švari, dalykinio stiliaus.

21. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai, tiesiogiai neaptarnaujantys piliečių ir kitų asmenų, nedalyvaujantys posėdžiuose, komisijų ar kitoje veikloje, susijusioje su atstovavimu įstaigai ar institucijai arba jos reprezentavimu, vieną darbo dieną per savaitę gali dėvėti laisvalaikio stiliaus drabužius.

22. Jei valstybės tarnautojo ar darbuotojo apranga ir išvaizda neatitinka šių Taisyklių 20 punkto reikalavimų, archyvo direktorius turi įpareigoti valstybės tarnautoją ar darbuotoją ateityje rengtis ir tvarkytis tinkamai.

 

V. ELGESIO REIKALAVIMAI

23. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai savo elgesiu reprezentuoja archyvą, kuriame dirba.

24. Archyve turi būti vengiama triukšmo, palaikoma dalykinė darbo atmosfera, valstybės tarnautojai ir darbuotojai turi elgtis pagarbiai vieni su kitais, aptarnaujamais ir kitais asmenimis.

25. Valstybės tarnautojams ir darbuotojams draudžiama darbo vietoje laikyti necenzūrinio arba žeminančio asmens garbę ir orumą turinio informaciją, vartoti necenzūrinius žodžius ir posakius.

 

VI. VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

26. Valstybės tarnautojui ar darbuotojui, pažeidusiam šias Taisykles, taikoma tarnybinė ar drausminė atsakomybė.

27. Valstybės tarnautojų ir darbuotojų tarnybinę ar drausminę atsakomybę reglamentuoja Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas ir Lietuvos Respublikos darbo kodeksas.

 

--------

Informaciją atnaujino: Rimvydas Petrauskas,
Informacija atnaujinta: 2012-02-03 13:20