Biudžetinė įstaiga, Mindaugo g. 8, LT- 03107 Vilnius, Tel. (8 5) 265 1137
El.p. lvat@archyvai.lt,faks. (8 5) 265 2314, kodas Juridinių asmenų registre 188697087
Darbo laikas: I–IV 8.00–17.00, V 8.00–15.45, pietų pertrauka 12.00–12.45.
Papildomai asmenų prašymai priimami pirmadieniais ir antradieniais iki 18 val.

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Asmenų konsultavimas Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos kompetencijos dokumentų ir archyvų valdymo ir naudojimo srityje ir įgyvendinant archyvų ir dokumentų srities valstybinį administravimą

ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS 

  

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

6

2.

Administracinės paslaugos versija

V0.2

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Asmenų konsultavimas Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos (toliau – LVAT) kompetencijos dokumentų ir archyvų valdymo ir naudojimo srityje ir įgyvendinant archyvų ir dokumentų srities valstybinį administravimą klausimais.

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Asmenys gali būti konsultuojami žodžiu (telefonu, ar tiesiogiai atvykus į LVAT), raštu (atsiuntus paklausimus paštu ar per pasiuntinį), elektroniniu paštu bei LVAT interneto svetainės www.archyvai.lt skyriuje „Klausimai – atsakymai“ užpildžius pateiktą elektroninę formą.

Asmenys konsultuojami tik LVAT kompetencijos klausimais. Informacija teikiama Nacionalinio dokumentų fondo administravimo, dokumentų ir archyvų valstybinio valdymo ir naudojimo srities reglamentavimo klausimais:

1. dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos ir saugojimo;

2. oficialiųjų elektroninių dokumentų valdymo reglamentavimo (įskaitant tokių dokumentų specifikacijas);

3. dokumentų saugojimo terminų nustatymo, terminų rodyklių rengimo ir taikymo;

4. likviduojamų juridinių asmenų veiklos dokumentų perdavimo toliau saugoti;

5. valstybės perduotos ir savivaldybėms priskirtos archyvinių dokumentų tvarkymo funkcijos;

6. valstybės archyvų veiklos (dokumentų kaupimo, tvarkymo, apskaitos, saugojimo ir naudojimo) reglamentavimo;

7. kino paveldo kaupimo valstybės archyvuose;

8. valstybės archyvuose saugomų dokumentų išsaugojimo užtikrinimo (restauravimo, konservavimo ir kt.).

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas;

Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas;

Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“ (su visais pakeitimais).

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Asmuo, kreipdamasis tiesiogiai, elektroniniu paštu ar telefonu, turi pateikti klausimą ir su šiuo klausimu susijusią informaciją.

Teikdamas klausimą LVAT interneto svetainės www.archyvai.lt skyriuje „Klausimai – atsakymai“, asmuo turi užpildyti pateiktą elektroninę formą, nurodydamas el. pašto adresą ir klausimą.

Jei paslaugos gavėjas kreipiasi raštu, pildomas laisvos formos prašymas, kuriame turi būti nurodytas asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta (jeigu kreipiasi fizinis asmuo) arba pavadinimas, kodas, buveinės adresas (jeigu kreipiasi juridinis asmuo) ir kontaktiniai duomenys ryšiui palaikyti.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Atsakymui parengti panaudojama informacija ir dokumentai, kuriuos turi LVAT ar valstybės archyvai. Esant poreikiui, LVAT bendradarbiauja su kitais fiziniais ir (ar) juridiniais asmenimis bei gauna iš jų reikalingą informaciją.

Būtina turėti asmens kontaktinius duomenis ryšiui palaikyti.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Konsultuoja ir informaciją teikia LVAT Dokumentų ir archyvų valdymo ir naudojimo skyriaus specialistai pagal kompetenciją.

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Dokumentų ir archyvų valdymo ir naudojimo skyriaus vedėjas.

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Žodžiu pateikti asmenų prašymai esant galimybėms išnagrinėjami nedelsiant. Kitais atvejais (taip pat ir į klausimus, gautus el. paštu) atsakymas pateikiamas ne ilgiau kaip per 20 darbo dienų nuo prašymo pateikimo. Kai dėl objektyvių priežasčių per šį terminą administracinė paslauga negali būti suteikta, administracinę procedūrą pradėjęs viešojo administravimo subjektas gali pratęsti administracinės paslaugos suteikimo terminą, bet ne ilgiau kaip 10 darbo dienų.

Asmenų prašymai nagrinėjami pagal šio aprašymo priede nurodytų veiksmų sekos schemą (priedas).

Jeigu LVAT neįgaliota spręsti prašyme išdėstytų klausimų, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo LVAT dienos,prašymas išsiunčiamas kompetentingai institucijai ir raštu arba el. paštu pranešama apie tai asmeniui, paaiškinant prašymo persiuntimo priežastis.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Informacija teikiama neatlygintinai.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma laisva ir pildoma tik asmeniui kreipiantis raštu. Pareiškėjas turi nurodyti savo vardą, pavardę, gyvenamąją vietą, kontaktinius duomenis, aiškiai išdėstyti prašymo esmę.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Informacija apie LVAT teikiamas administracines paslaugas pateikiama interneto svetainėje www.archyvai.lt.

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Paslauga yra galutinė.

 

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Aprašymas užregistruojamas ir saugomas atitinkamoje byloje pagal dokumentacijos planą.

 

BŪTINŲ VEIKSMŲ, ATLIEKAMŲ TEIKIANT ADMINISTRACINĘ PASLAUGĄ, SEKOS SCHEMA


 

 

 

Informaciją atnaujino: Andrius Zilnys, Dokumentų ir archyvų valdymo ir naudojimo skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-04-10 09:33