O. Milašiaus g. 19, 10102 Vilnius, tel. (8 5) 265 2253, faks (8 5) 265 2253,
el. p. lvna@archyvai.lt, kodas Juridinių asmenų registre 191520296,
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT257300010002462339

 

Prižiūrimų valstybės institucijų, įstaigų ir įmonių darbuotojų konsultavimas

Paslaugos aprašymas Lietuvos paslaugų kataloge

 

 

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

4

2.

Administracinės paslaugos versija

V01

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Lietuvos valstybės naujojo archyvo (toliau – Archyvas) prižiūrimų valstybės institucijų, įstaigų ir įmonių darbuotojų (toliau – asmenys)  konsultavimas, įgyvendinant priskirtos Nacionalinio dokumentų fondo dalies valstybinį administravimą, bei konsultavimas dokumentų ir archyvų valdymo ir naudojimo srities klausimais.

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Asmenys gali būti konsultuojami žodžiu (telefonu), elektroniniu paštu bei Lietuvos valstybės naujojo archyvo facebook paskyroje atsiuntus žinutę arba paskelbus paklausimą laiko juostoje.

Asmenys konsultuojami tik Archyvo kompetencijos klausimais. Informacija teikiama Nacionalinio dokumentų fondo administravimo, dokumentų ir archyvų valstybinio valdymo ir naudojimo srities reglamentavimo klausimais:

1. dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos ir saugojimo;

2. oficialiųjų elektroninių dokumentų valdymo reglamentavimo (įskaitant tokių dokumentų specifikacijas);

3. dokumentų saugojimo terminų nustatymo, terminų rodyklių taikymo;

4. likviduojamų juridinių asmenų veiklos dokumentų perdavimo toliau saugoti;

5. valstybės archyvuose saugomų dokumentų išsaugojimo užtikrinimo (restauravimo, konservavimo ir kt.);

6. Archyvo tvarkomos Elektroninio archyvo informacinės sistemos administravimo.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas;

Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas;

Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Asmuo, kreipdamasis elektroniniu paštu, telefonu ar Archyvo facebook paskyroje, turi pateikti klausimą ir su šiuo klausimu susijusią informaciją.

Jei paslaugos gavėjas kreipiasi raštu, pildomas laisvos formos prašymas, kuriame turi būti nurodytas asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta (jeigu kreipiasi fizinis asmuo) arba pavadinimas, kodas, buveinės adresas (jeigu kreipiasi juridinis asmuo) ir kontaktiniai duomenys ryšiui palaikyti.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Atsakymui parengti panaudojama informacija ir dokumentai, kuriuos turi Archyvas. Esant poreikiui, Archyvas bendradarbiauja su kitais fiziniais ir (ar) juridiniais asmenimis bei gauna iš jų reikalingą informaciją.

Būtina turėti asmens kontaktinius duomenis ryšiui palaikyti.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Konsultuoja ir informaciją teikia Archyvo Dokumentų valdymo priežiūros skyriaus vyriausieji specialistai pagal kompetenciją.

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Dokumentų valdymo priežiūros skyriaus vedėjas.

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Žodžiu pateikti asmenų prašymai esant galimybėms išnagrinėjami nedelsiant. Kitais atvejais (taip pat ir į klausimus, gautus el. paštu) atsakymas pateikiamas ne ilgiau kaip per 20 darbo dienų nuo prašymo pateikimo. Kai dėl objektyvių priežasčių per šį terminą administracinė paslauga negali būti suteikta, administracinę procedūrą pradėjęs viešojo administravimo subjektas gali pratęsti administracinės paslaugos suteikimo terminą, bet ne ilgiau kaip 10 darbo dienų.

Jeigu Archyvas neįgaliotas spręsti prašyme išdėstytų klausimų, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo Archyve dienos, prašymas išsiunčiamas kompetentingai institucijai ir raštu arba el. paštu pranešama apie tai asmeniui, paaiškinant prašymo persiuntimo priežastis.

 

Administracinė paslauga teikiama pagal šio aprašymo priede nurodytų veiksmų sekos schemą.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Informacija teikiama neatlygintinai.

12.

Prašymo forma ir prašymo turinys

Prašymo forma laisva ir pildoma tik asmeniui kreipiantis raštu. Pareiškėjas turi nurodyti savo vardą, pavardę, gyvenamąją vietą, kontaktinius duomenis, aiškiai išdėstyti prašymo esmę.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Informacija apie Archyvo teikiamas administracines paslaugas pateikiama interneto svetainėje http://www.archyvai.lt/

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Paslauga yra galutinė.

 

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Aprašymas užregistruojamas ir saugomas atitinkamoje byloje pagal dokumentacijos planą. 1.18 E.

 

 

 

 

 

 

konsultavimas

 

Informaciją atnaujino: Alvita Butmanaitė,
Informacija atnaujinta: 2019-12-23 13:38