O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

 

Konkursai

 

Skelbimo Nr.: 33747

Skelbimo data: 2016-09-22

Konkursą organizuojanti įstaiga: Lietuvos centrinis valstybės archyvas

Fotodokumentų skyrius Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA
Lietuvos centrinio valstybės archyvo direktoriaus
2016 m. rugsėjo 8 d.
įsakymu Nr. V1-29


LIETUVOS CENTRINIO VALSTYBĖS ARCHYVO
FOTODOKUMENTŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Fotodokumentų skyriaus (toliau vadinama – skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis – A
3. Pareigybės kategorija – 9.

II. PASKIRTIS

4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga kaupti, saugoti ir tirti Nacionalinio dokumentų fondo nuolat saugomus fotodokumentus visuomenės poreikiams tenkinti, bei pagal kompetenciją atlikti teisės aktuose nustatytą dokumentų ir archyvų valdymo ir naudojimo reikalavimų įgyvendinimo priežiūrą valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose ir įmonėse, perduodančiose fotodokumentus Lietuvos centriniam valstybės archyvui.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos funkcijas, susijusias su Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo ir kitų teisės norminių aktų dokumentų ir archyvų srityje, įgyvendinimu.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą humanitarinių mokslų srities, lietuvių filologijos krypties išsilavinimą;
6.2. turėti profesinių žinių, ne mažiau kaip 1 m. dokumentų valdymo, darbo su dokumentų valdymo sistemomis ir Elektroninio archyvo informacine sistema patirties;
6.3. turėti ne mažiau kaip 1 m. tekstų lietuvių kalba redagavimo patirties;
6.4. išmanyti valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą reglamentuojančius teisės aktus,  elektroninių dokumentų valdymą reglamentuojančius teisės aktus, gerai išmanyti Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą;
6.5. būti susipažinusiam su audiovizualinio paveldo išsaugojimą reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos ir tarptautiniais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymu;
6.6. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu, turėti darbo su  skaitmeninę fotografiją redaguojančiomis programomis pagrindus;
6.7. būti susipažinusiam su fotografijos istorija,  fotografijos technologijų raida ir kaita;
6.8. gebėti savarankiškai ir kvalifikuotai organizuoti ir atlikti darbą, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
6.9. būti pareigingam, darbščiam, kūrybingam, iniciatyviam, gebėti bendrauti, visada laikantis etikos normų, lygių galimybių principų.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. atlieka viešojo administravimo funkcijas, susijusias su Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo ir kitų įstatymų nuostatų, priskirtų skyriaus kompetencijai, įgyvendinimu;
7.2. pagal kompetenciją vykdo teisės aktuose nustatytą fotodokumentų valdymo ir naudojimo reikalavimų priežiūrą priskirtose valstybės institucijose ir įstaigose;
7.3. dalyvauja patikrinimuose įstaigose, saugančiose bei perduodančiose fotodokumentus Lietuvos centriniam valstybės archyvui;
7.4. teikia informaciją ir konsultuoja valstybės institucijas ir įstaigas fotodokumentų valdymą reglamentuojančių teisės aktų taikymo klausimais;
7.5. pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui dėl teisės aktų, susijusių su dokumentų valdymu ir archyvų veikla, projektų,
7.6. teikia pastabas skyriaus vedėjui dėl fotodokumentų aprašų tekstų norminimo, esant reikalui, redaguoja fotodokumentų aprašų tekstus;
7.7. pagal kompetenciją dalyvauja priimant sprendimus dėl fotodokumentų, saugomų valstybės institucijose, įstaigose, įmonėse, nevalstybinėse organizacijose saugojimo terminų;
7.8. teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui darbo organizavimo, skyriaus ir prižiūrimų įstaigų fotodokumentų valdymo klausimais, užtikrinant archyvo bei skyriaus nuostatų įgyvendinimą;
7.9 vykdo kitus vienkartinio pobūdžio archyvo vadovybės ir skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant įgyvendinti archyvo metų planuose nustatytas priemones.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Fotodokumentų skyriaus vedėjui.

Konkursą organizuojančios įstaigos reikalaujami dokumentai, būtini patvirtinti pretendento atitiktį pareigybės aprašyme nustatytiems specialiems reikalavimams, ir šių dokumentų kopijos: Dokumentų valdymo, darbo su dokumentų valdymo sistemomis ir Elektroninio archyvo informacine sistema patirtį įrodantis dokumentas; Tekstų lietuvių kalba redagavimo patirtį įrodantis dokumentas

Išsamesnė informacija apie konkursą: (8 5) 247 7819, i.vizgirdiene@archyvai.lt

 

   

  

  

Informaciją atnaujino: Irena Žalytė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2016-09-22 08:39