Vilniaus g. 160, 76298 Šiauliai, tel. (8 41) 52 45 05, faks. (8 41) 50 43 40,
el. p. siauliai@archyvai.lt, kodas Juridinių asmenų registre 290765660
AB "Swedbank" atsiskaitomoji sąskaita LT507300010002409606

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Šiaulių regioninio valstybės archyvo darbuotojai

Vitalija Eidžiūnienė

 

Valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 

 • rengia Archyvo finansų valdymą ir buhalterinės apskaitos tvarkymą reglamentuojančius teisės aktų projektus;
 • tvarko Archyvo buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos įstatymą ir kitus teisės aktus:
 • apskaito visas pinigines lėšas, prekines ir materialines vertybes bei ilgalaikį ir trumpalaikį turtą, laiku fiksuoja buhalterinės apskaitos dokumentuose operacijas, susijusias su lėšų cirkuliacija;
 • tiksliai apskaito išlaidų sąmatų vykdymo operacijas, turto, paslaugų ir kitų atliktų darbų išlaidas, daro ekonomiškai pagrįstus skaičiavimus šių operacijų tikslingumui patvirtinti ir ataskaitoms pildyti;
 • teisingai apskaičiuoja ir laiku perveda gyventojų pajamų mokestį ir kitas įmokas į biudžetą, valstybinio socialinio draudimo įnašus, įsiskolinimus juridiniams ir fiziniams asmenims;
 • pildo buhalterinės ataskaitos formas pagal buhalterinius įrašus bei pirminius dokumentus ir nustatytu laiku pateikia finansuojančiai įstaigai;
 • vykdo apskaitos tvarkymo ir atsiskaitymų kontrolę;
 • atlieka išankstinę finansų kontrolę, kurios metu nustato, ar ūkinės operacijos bus atliekamos neviršijant patvirtintų sąmatų, ar jos atitinka patvirtintus asignavimus, ar dokumentai yra tinkamai parengti, ar ūkinė operacija yra teisėta;
 • užtikrina, kad lėšos ir materialinės vertybės būtų naudojamos pagal paskirtį ir įtraukiamos į apskaitą;
 • tinkamai saugo buhalterinius dokumentus, pagal teisės norminių aktų nustatytus reikalavimus sudaro buhalterinių dokumentų bylas, laikino saugojimo bylų sąrašus ir nustatyta tvarka perduoda jas tolesniam saugojimui;
 • kontroliuoja, kad būtų laikomasi nustatytų prekinių ir materialinių vertybių priėmimo bei išdavimo taisyklių, piniginių lėšų, prekinių ir materialinių vertybių, ilgalaikio ir trumpalaikio turto bei kito turto inventorizavimo drausmės, griežtai laikomasi kasos operacijų atlikimo taisyklių;
 • planuoja reikalingų lėšų poreikį archyvo uždavinių ir funkcijų įgyvendinimui, sudaro išlaidų sąmatų (pagal atskiras programas) projektus;
 • rengia ir teikia mokėjimo paraiškas pagal patvirtintas išlaidų sąmatas (pagal programas);
 • teikia buhalterinės apskaitos informaciją ir ataskaitinius duomenis mokesčius administruojančioms, kitoms institucijoms;
 • teikia Archyvo direktoriui pasiūlymus ir patarimus buhalterinės apskaitos politikos parinkimo klausimais;
 • vykdo kitus Archyvo direktoriaus pavedimus, kad būtų pasiekti archyvo strateginiai tikslai.

 

 

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą, profesinių žinių ir 1 metų darbo patirtį finansų valdymo, planavimo ir buhalterinės apskaitos tvarkymo srityje;
 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą;
 • geai žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius finansų valdymą, planavimą, buhalterinės apskaitos tvarkymą, mokesčių administravimą;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, informaciją ir daryti išvadas;
 • gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, žinoti Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių reikalavimus; 
 •  turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių (mokėti dirbti Microsoft Office ar kitu atvirojo kodo programiniu paketu);
 • mokėti dirbti kompiuterizuota Valstybės biudžeto, apskaitos ir valdymo sistema (NAVISION), valstybinės mokesčių inspekcijos elektroninio deklaravimo sistema (toliau- EDS), internetinės bankininkystės sistema (toliau –IB), „VSAKIS“ informacine sistema;
 • gebėti bendrauti visada laikantis etikos normų, lygių galimybių principų;
 • mokėti anglų kalbą B1 lygiu.

 

 


 
Informaciją atnaujino: Armantas Mockevičius, Šiaulių regioninis valstybės archyvas
Informacija atnaujinta: 2017-01-10 11:55