Vilniaus g. 160, 76298 Šiauliai, tel. (8 41) 52 45 05, faks. (8 41) 50 43 40,
el. p. siauliai@archyvai.lt, kodas Juridinių asmenų registre 290765660
AB "Swedbank" atsiskaitomoji sąskaita LT507300010002409606

 

Šiaulių regioninio valstybės archyvo darbuotojai

Regina Jarockienė

 

Valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 

 • priima institucijų dokumentus valstybiniam saugojimui, racionaliai išdėsto fondus archyvo saugyklose;
 • nustato tikrintinus, pertvarkytinus fondus, vykdo dingusių bylų paiešką;
 • dalyvauja rengiant ir tobulinant archyvo informacines paieškos sistemas;
 • palaiko reikiamą temperatūrą ir drėgmę archyvo saugyklose;
 • teikia susipažinti ir tirti saugomus dokumentus ar jų kopijas į archyvo skaityklą, išduoda juos institucijoms laikinam naudojimui bei archyvo darbuotojams, veda išduodamų bylų apskaitą, kontroliuoja, kad bylos būtų laiku grąžinamos į saugyklas;
 • priima rašytinius asmenų prašymus ir skundus;
 • teikia informaciją apie klausimo sprendimo archyve procedūrą;
 • teikia asmenų prašomą informaciją apie archyvo veiklą;
 • informuoja asmenis apie institucijas, kompetentingai sprendžia jiems rūpimus klausimus;
 • teikia pažymas ir kitus oficialius dokumentus teisės aktų nustatyta tvarka. Rengia ir išduoda juridiniams bei fiziniams asmenims archyvo pažymas, dokumentų patvirtintas kopijas ir išrašus saugomų dokumentų pagrindu;
 • vykdo kitus archyvo vadovybės pavedimus ir užduotis.

 

 

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais informacijos saugojimą ir teikimą;
 • gerai žinoti Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą, kitus teisės aktus, reglamentuojančius Nacionalinio dokumentų fondo kaupimą, tvarkymą, saugojimą, naudojimą;
 • mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį arba jam prilygintą išsilavinimą;
 • sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti dokumentų valdymo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu;
 • žinoti dokumentų klasifikavimo sistemas, archyvo dokumentų sudėtį ir turinį, informacijos paieškos būdus;
 • savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
 • būti pareigingam, darbščiam, gebėti bendrauti, laikytis etikos normų.

 

 


 
Informaciją atnaujino: Armantas Mockevičius, Šiaulių regioninis valstybės archyvas
Informacija atnaujinta: 2017-01-10 11:57