Vilniaus g. 160, 76298 Šiauliai, tel. (8 41) 52 45 05, faks. (8 41) 50 43 40,
el. p. siauliai@archyvai.lt, kodas Juridinių asmenų registre 290765660
AB "Swedbank" atsiskaitomoji sąskaita LT507300010002409606

 

Šiaulių regioninio valstybės archyvo darbuotojai

Ona Juozapaitienė

 

Valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 

 • atlieka valstybės ir vietos savivaldos institucijų, įstaigų ir įmonių teisės aktų, bei kitų dokumentų projektų, reglamentuojančių dokumentų valdymą ir naudojimą, vertinimą ir teikia išvadas;
 • atlieka valstybės ir vietos savivaldos institucijų ir įstaigų ir įmonių dokumentų valdymo ir archyvų būklės patikrinimus;
 • teikia metodinę ir praktinę pagalbą institucijų, įstaigų ir įmonių darbuotojams dokumentų valdymo ir naudojimo klausimais;
 • kontroliuoja teisės aktais nustatytų reikalavimų dokumentų valdymo srityje laikymąsi valstybės ir vietos savivaldos institucijose, įstaigose ir įmonėse;
 • tvarko darbo su institucijomis, įstaigomis ir įmonėmis apskaitą, teikia pasiūlymus dėl valstybės ir vietos savivaldos institucijų, įstaigų ir įmonių, perduodančių dokumentus valstybės archyvams, sąrašo tikslinimo ir papildymo bei archyvo veiklos planavimo;
 • tvarko Nacionalinio dokumentų fondo papildymui priimtus visuomeninių organizacijų ir judėjimų bei asmenų fondų dokumentus;
 • tvarko sukauptų archyve dokumentų ir fondų apskaitą, teikia Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybai ataskaitą apie archyve saugomų dokumentų apskaitos duomenų pasikeitimus;
 • dalyvauja rengiant ir tobulinant informacines paieškos sistemas;
 • atlieka Nacionalinio dokumentų fondo dalies, saugomos archyve, vertės ekspertizę, dalyvauja archyvo Dokumentų ekspertų komisijos darbe;
 • rengti dokumentų parodas;
 • dalyvauja archyvo komisijų, darbo grupių veikloje, teikia pasiūlymus dėl teisės aktų, dokumentų valdymo organizavimo ir archyvų darbo klausimais projektų;
 • kontroliuoja archyvo išduodamų pažymų rengimą, jas pasirašo;
 • vykdo kitus archyvo direktoriaus pavedimus, kad būtų pasiekti archyvo strateginiai tikslai.

 

 

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, informacijos saugojimą ir teikimą;
 • gerai išmanyti Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą, kitus teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų valdymą, Nacionalinio dokumentų fondo kaupimą, tvarkymą, saugojimą, naudojimą;
 • mokėti valdyti ir apibendrinti informaciją, priimti sprendimus;
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą humanitarinių mokslų išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) ir 1 metų darbo patirtį dokumentų valdymo ir naudojimo srityje;
 • sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių (mokėti dirbti Microsoft Office ar kitu atvirojo kodo programiniu paketu);
 • žinoti archyvo dokumentų sudėtį ir turinį, informacines paieškos sistemas;
 • savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, nuolat kelti kvalifikaciją;
 • būti pareigingam, darbščiam, gebėti bendrauti, laikytis etikos normų;
 • mokėti anglų kalbą A1 lygiu.

 

 


 
Informaciją atnaujino: Armantas Mockevičius, Šiaulių regioninis valstybės archyvas
Informacija atnaujinta: 2017-01-10 11:56