Vilniaus g. 160, 76298 Šiauliai, tel. (8 41) 52 45 05, faks. (8 41) 50 43 40,
el. p. siauliai@archyvai.lt, kodas Juridinių asmenų registre 290765660
AB "Swedbank" atsiskaitomoji sąskaita LT507300010002409606

 

Šiaulių regioninio valstybės archyvo darbuotojai

Virginijus Nekrašas

 

Valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 

 • padeda direktoriui įgyvendinti Archyvo funkcijas, įstatymų ir kitų teisės norminių aktų reikalavimus, Lietuvos vyriausiojo archyvaro pavedimus, organizuoti Archyvo vidaus administravimą;
 • pataria Archyvo direktoriui priimant ir įgyvendinant sprendimus,susijusius su Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo ir kitų įstatymų įgyvendinimu;
 • laikinai nesant Archyvo direktoriui, gavęs įgaliojimus, atlieka direktoriaus funkcijas;
 • dalyvauja rengiant Archyvo veiklos planus ir ataskaitas, organizuoja ir kontroliuoja norminių dokumentų archyvo darbo klausimais projektų rengimą;
 • užtikrina dokumentų valdymo priežiūrą valstybės ir vietos savivaldos institucijose ir įstaigose;
 • atlieka valstybės ir vietos savivaldos institucijų ir įstaigų teisės aktų, norminių bei kitų dokumentų projektų, reglamentuojančių dokumentų valdymą, naudojimą, ekspertizę, vertinimą ir teikia išvadas;
 • atlieka valstybės ir vietos savivaldos institucijų bei įstaigų dokumentų valdymo ir naudojimo, archyvų būklės patikrinimus, teikia metodinę ir praktinę pagalbą institucijų bei įstaigų darbuotojams dokumentų valdymo ir naudojimo klausimais;
 • kontroliuoja teisės aktais nustatytų reikalavimų dokumentų valdymo srityje laikymąsi valstybės ir vietos savivaldos institucijose ir įstaigose;
 • kaupia informaciją apie archyvo profilio dokumentus, jų saugotojus, teikia Lietuvos vyriausiajam archyvarui pasiūlymus dėl Archyvo fondų papildymo;
 • vykdo kitus Archyvo direktoriaus pavedimus.

 

 

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą humanitarinių ar socialinių mokslų srities išsilavinimą, profesinių žinių ir ne mažesnę kaip 1 metų vadovaujamojo darbo patirtį;
 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešajį administravimą, informacijos teikimą, valstybės tarnybą, darbo santykių reguliavimą, turimų materialinių – finansinių išteklių valdymą ir naudojimą;
 • gerai išmanyti ir gebėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą, kitus teisės norminius aktus, reglamentuojančius dokumentų ir archyvų valdymą, informacijos teikimą ir teisės aktų rengimo tvarką;
 • mokėti valdyti ir apibendrinti informaciją, priimti sprendimus;
 • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu valstybine kalba, turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių (mokėti dirbti Microsoft Office ar kitu atvirojo kodo biuro programiniu paketu);
 • mokėti užsienio kalbą (anglų, vokiečių, prancūzų arba rusų) pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.

 


 
Informaciją atnaujino: Armantas Mockevičius, Šiaulių regioninis valstybės archyvas
Informacija atnaujinta: 2017-01-10 11:54