Vilniaus g. 160, 76298 Šiauliai, tel. (8 41) 52 45 05, faks. (8 41) 50 43 40,
el. p. siauliai@archyvai.lt, kodas Juridinių asmenų registre 290765660
AB "Swedbank" atsiskaitomoji sąskaita LT507300010002409606

 

Šiaulių regioninio valstybės archyvo darbuotojai

Irena Šliauterytė-Kramenkienė

 

Valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 

 • atlieka valstybės ir vietos savivaldos institucijų, įstaigų ir įmonių teisės aktų, bei kitų dokumentų projektų, reglamentuojančių dokumentų valdymą ir naudojimą, vertinimą ir teikia išvadas;
 • atlieka valstybės ir vietos savivaldos institucijų, įstaigų ir įmonių dokumentų valdymo, naudojimo ir archyvų būklės patikrinimus;
 • teikia metodinę ir praktinę pagalbą valstybės ir vietos savivaldos institucijų, įstaigų ir įmonių darbuotojams dokumentų valdymo irnaudojimoklausimais;
 • kontroliuoja teisės aktais nustatytų reikalavimų dokumentų valdymo srityje laikymąsi valstybės ir vietos savivaldos institucijose, įstaigose ir įmonėse;
 • teikia pasiūlymus dėl valstybės ir vietos savivaldos institucijų, įstaigų ir įmonių, perduodančių dokumentus valstybės archyvui sąrašo tikslinimo ir papildymo bei archyvo veiklos planavimo;
 • dalyvauja rengiant ir tobulinant archyvo dokumentų informacines paieškos sistemas;
 • atlieka Nacionalinio dokumentų fondo dalies, saugomos archyve, vertės ekspertizę, dalyvauja archyvo Dokumentų ekspertų komisijos darbe;
 • dalyvauja archyvo komisijų, darbo grupių veikloje, teikia pasiūlymus dėl teisės aktų, dokumentų valdymo organizavimo ir archyvų darbo klausimais projektų;
 • priima rašytinius asmenų prašymus ir skundus;
 • teikia asmenų prašomą informaciją apie archyvo veiklą ir paklausimų sprendimo archyve procedūrą;
 • informuoja asmenis apie institucijas, kompetentingas spręsti jiems rūpimus klausimus;
 • juridinių ir fizinių asmenų prašymu rengia pažymas ir kitus oficialius dokumentus, jų kopijas archyve saugomų dokumentų pagrindu;
 • pavaduoja vyriausiąjį specialistą, atsakingą už archyvo išduodamų pažymų rengimą;
 • vykdo kitus archyvo direktoriaus pavedimus, kad būtų pasiekti archyvo strateginiai tikslai.

 

 

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, informacijos saugojimą ir teikimą;
 • gerai išmanyti Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą, kitus teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų valdymą, Nacionalinio dokumentų fondo kaupimą, tvarkymą, saugojimą, naudojimą;
 • mokėti valdyti ir apibendrinti informaciją, priimti sprendimus;
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą humanitarinių mokslų studijų išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) ir 1 metų darbo patirtį dokumentų valdymo ir naudojimo srityje;
 • sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių (mokėti dirbti Microsoft Office ar kitu atvirojo kodo programiniu paketu);
 • žinoti archyvo dokumentų sudėtį ir turinį, informacines paieškos sistemas;
 • savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, nuolat kelti kvalifikaciją;
 • būti pareigingam, darbščiam, gebėti bendrauti, laikytis etikos normų;
 • mokėti anglų kalbą B1 lygiu.

 

 


 
Informaciją atnaujino: Armantas Mockevičius, Šiaulių regioninis valstybės archyvas
Informacija atnaujinta: 2017-01-10 11:56