Vilniaus g. 160, 76298 Šiauliai, tel. (8 41) 52 45 05, faks. (8 41) 50 43 40,
el. p. siauliai@archyvai.lt, kodas Juridinių asmenų registre 290765660
AB "Swedbank" atsiskaitomoji sąskaita LT507300010002409606

 

Šiaulių regioninio valstybės archyvo darbuotojai

Tomas Staponkus

 

Valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 

 • rengia Viešųjų pirkimų įstatymo reglamentuojamų pirkimų dokumentus, archyvo pirkimų planą ir suvestines, teikia viešųjų pirkimų ataskaitas ir kitą reikalingą informaciją bei teisės aktų projektus, susijusius su archyvo viešaisiais pirkimais;
 • organizuoja ir vykdo mažos vertės pirkimus;
 • atlieka norminių teisės aktų nustatytas procedūras, susijusias su archyvo darbuotojų sauga, pastatų eksploatavimu ir priešgaisrine sauga;
 • teikia duomenis Valstybės turto informacinės paieškos sistemoje;
 • teikia ataskaitas Aplinkos apsaugos agentūrai;
 • administruoja Elektroninio archyvo kompiuterinę techninę įrangą (serverius);
 • administruoja archyvo interneto svetainės turinį;
 • administruoja archyvo kompiuterių tinklą;
 • atlieka kompiuterinės bei biuro technikos priežiūrą, užtikrina informacijos saugumą ir suderinamumą;
 • diegia technines ir programines priemones darbo vietose, vykdo šių priemonių apskaitą;
 • administruoja ir pildo archyvo informacinių sistemų ir kitų duomenų bazių turinį;
 • skaitmenina dokumentus;
 • pagal kompetenciją administruoja archyvo pastato inžinerines sistemas bei techninę įrangą;
 • analizuoja, apibendrina ir teikia archyvo vadovui pasiūlymus dėl darbo vietų optimizavimo, efektyvesnio elektros,
 • šilumos, vandens, inventoriaus ir kitų materialinių vertybių panaudojimo, apsaugos;
 • teikia siūlymus archyvo vadovui dėl archyvo pastato ir dokumentų saugyklų eksploatacijos, reikalavimų laikymosi ir remonto;
 • atlieka kitus archyvo vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus archyvo uždavinių ir priemonių įgyvendinimui.

 

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

 • turėti aukštąjį arba jam prilygintą išsilavinimą;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus norminius teisės aktus, reglamentuojančius valstybinės archyvų sistemos kompetenciją ir uždavinius, viešuosius pirkimus,  darbų ir priešgaisrinę saugą, informacijos saugojimą ir teikimą;
 • žinoti dokumentų saugojimo, saugyklų įrengimui ir eksploatavimui keliamus reikalavimus;
 • žinoti šiuolaikinių kompiuterinių technologijų bei kompiuterių tinklų, IP įrangos, tinklo komutatorių, ugniasienių administravimo ypatumus;
 • išmanyti fizinės IBM serverių sandaros ir veikimo principus.
 • gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu valstybine kalba, turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių (mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu), išmanyti dokumentų rengimo ir įforminimo reikalavimus;
 • gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, planuoti, organizuoti savo veiklą, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, ataskaitas, priimti sprendimus, spręsti pavestas užduotis.

 

 

 


 
Informaciją atnaujino: Tomas Staponkus,
Informacija atnaujinta: 2019-05-28 08:15