Vilniaus g. 160, 76298 Šiauliai, tel. (8 41) 52 45 05, faks. (8 41) 50 43 40,
el. p. siauliai@archyvai.lt, kodas Juridinių asmenų registre 290765660
AB "Swedbank" atsiskaitomoji sąskaita LT507300010002409606

 

Šiaulių regioninio valstybės archyvo Panevėžio filialo darbuotojai

Leonas Kaziukonis

 

Valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 

 • sprendžia filialo kompetencijai priklausančius klausimus ir atsako už filialui nustatytų veiklos tikslų gyvendinimą ir priskirtų funkcijų atlikimą;
 • dalyvauja užtikrinant Lietuvos Respublikos įstatymų, tarptautinių sutarčių, Vyriausybės nutarimų, kultūros ministro įsakymų, Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymų ir kitų teisės aktų įgyvendinimą;
 • dalyvauja užtikrinant kultūros ministro, Lietuvos vyriausiojo archyvaro pavedimų vykdymą;
 • užtikrina Archyvo direktoriaus pavedimų vykdymą;
 • teikia Archyvo direktoriui metiniam veiklos planui reikalingus duomenis;
 • teikia Archyvo direktoriui veiklos ir finansinėms ataskaitoms reikalingus duomenis;
 • Archyvo direktoriaus reikalavimu atsiskaito už savo veiklą;
 • tikrina Archyvo direktoriaus priimtų įsakymų vykdymą;
 • pasirašo filialo valstybės tarnautojų ir darbuotojų rengiamus raštus;
 • koordinuoja ir kontroliuoja filialo valstybės tarnautojų ir darbuotojų veiklą;
 • teikia pasiūlymus Archyvo direktoriui dėl filialo valstybės tarnautojų ir darbuotojų skatinimo, tarnybinių ar drausminių nuobaudų ir pašalpų skyrimo;
 • užtikrina racionalų ir taupų turto naudojimą;
 • informuoja visuomenę apie filialo veiklą;
 • atlieka kitas Archyvo direktoriaus pavestas funkcijas.

 

 

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą humanitarinių ar socialinių mokslų srities išsilavinimą, profesinių žinių  ir ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamojo darbo patirtį;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais, viešąjį administravimą, materialinių išteklių valdymą, valstybės tarnybą, darbo santykių reguliavimą;
 • gerai išmanyti ir gebėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą, kitus teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų ir archyvų valdymą, informacijos teikimą ir teisės aktų rengimo tvarką;
 • mokėti savarankiškai organizuoti savo bei kolektyvo veiklą;
 • turėti darbo koordinavimo ir planavimo įgūdžių, gebėti numatyti filialo veiklos strategiją;
 • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu valstybine kalba, mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, elektroninėmis dokumentų valdymo ir informacinėmis sistemomis;
 • mokėti užsienio kalbą (anglų, vokiečių, prancūzų arba rusų) pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.

 


 
Informaciją atnaujino: Armantas Mockevičius, Šiaulių regioninis valstybės archyvas
Informacija atnaujinta: 2017-01-10 10:53