Vilniaus g. 160, 76298 Šiauliai, tel. (8 41) 52 45 05, faks. (8 41) 50 43 40,
el. p. siauliai@archyvai.lt, kodas Juridinių asmenų registre 290765660
AB "Swedbank" atsiskaitomoji sąskaita LT507300010002409606

 

Šiaulių regioninio valstybės archyvo Panevėžio filialo darbuotojai

Svetlana Macienė

 

Valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 

 • priima valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių perduodamus dokumentus į filialą saugojimui, atlieka priimamų dokumentų kieko ir būklės tikrinimą;
 • užrašo byloms jų apskaitos šifrus, bylas sudeda į dėžutes, ant jų pažymi bylų apskaitos duomenis, sudeda į dokumentų saugyklų lentynas, užpildo fondų topografines korteles, duomenis suveda į informacines sistemas;
 • perduoda institucijoms laikinam naudojimui filiale saugomus dokumentus, kontroliuoja jų grąžinimą, organizuoja nerastų bylų paiešką, veda tvarkytinų ir restauruotinų bylų apskaitą, nustato fondus, kuriuos reikia pertvarkyti.
 • pertvarko filiale saugomus dokumentų fondus, atlieka dokumentų vertės ekspertizę, rengia bylų apskaitos dokumentų projektus, teikia juos derinimui.
 • rengia ir tobulina filialo informacines paieškos sistemas, dalyvauja filialo ekspertų komisijos, darbo grupių veikloje;
 • laikinai nesant vyresniojo specialisto, atrakina ir užrakina saugyklas, fiksuoja saugyklų temperatūros ir drėgmės parodymus, išduoda bylas iš saugyklų bei jas sugrąžintas sudeda atgal į lentynas;
 • vykdo kitus filialo vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus filialo uždavinių ir priemonių įgyvendinimui. 

 

 

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, informacijos apsaugą ir teikimą;
 • gerai išmanyti ir gebėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą, kitus teisės aktus, reglamentuojančius Nacionalinio dokumentų fondo kaupimą, tvarkymą, saugojimą ir naudojimą;
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą humanitarinių ar socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinį laipsnį);
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, elektroninėmis dokumentų valdymo ir informacinėmis sistemomis;
 • mokėti kaupti ir analizuoti informaciją, priimti sprendimus, savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
 • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, žinoti dokumentų rengimo ir įforminimo reikalavimus;
 • būti pareigingas, darbštus, gebėti bendrauti, laikytis etikos normų. 

 


 
Informaciją atnaujino: Armantas Mockevičius, Šiaulių regioninis valstybės archyvas
Informacija atnaujinta: 2017-01-10 16:00