Vilniaus g. 160, 76298 Šiauliai, tel. (8 41) 52 45 05, faks. (8 41) 50 43 40,
el. p. siauliai@archyvai.lt, kodas Juridinių asmenų registre 290765660
AB "Swedbank" atsiskaitomoji sąskaita LT507300010002409606

 

Šiaulių regioninio valstybės archyvo Panevėžio filialo darbuotojai

Dalia Miliukaitė

 

Valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 

 • atlieka filialui priskirtų valstybės ir vietos savivaldos institucijų, įstaigų ir įmonių teisės aktų bei kitų dokumentų projektų, reglamentuojančių dokumentų valdymą ir naudojimą, vertinimą ir teikia išvadas;
 • atlieka valstybės ir vietos savivaldos institucijų, įstaigų ir įmonių dokumentų valdymo, naudojimo ir archyvų būklės patikrinimus;
 • teikia metodinę ir praktinę pagalbą valstybės ir vietos savivaldos institucijų, įstaigų ir įmonių darbuotojams dokumentų valdymo ir naudojimo klausimais;
 • kontroliuoja teisės aktais nustatytų reikalavimų dokumentų valdymo srityje laikymąsi valstybės ir vietos savivaldos institucijose, įstaigose ir įmonėse;
 • teikia pasiūlymus dėl valstybės ir vietos savivaldos institucijų, įstaigų ir įmonių, perduodančių dokumentus valstybės archyvui sąrašo tikslinimo ir papildymo;
 • organizuoja valstybės ir vietos savivaldos institucijų, įstaigų ir įmonių veiklos dokumentų perdavimą archyvui;
 • teikia pasiūlymus dėl Nacionalinio dokumentų fondo papildymo nevalstybinių organizacijų, privačių juridinių ar fizinių asmenų veiklos dokumentais;
 • dalyvauja archyvo komisijų, darbo grupių veikloje, teikia pasiūlymus teisės aktų projektams, susijusiems su dokumentų valdymu ir naudojimu;
 • nesant filialo vedėjo, archyvo direktoriui įgaliojus, atlieka filialo vedėjo funkcijas;
 • vykdo kitus su archyvo ir filialo funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio archyvo direktoriaus, filialo vedėjo pavedimus, kad būtų pasiekti archyvo strateginiai tikslai.

 

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

 

 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą humanitarinių ar socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinį laipsnį) ir darbo patirtį dokumentų valdymo srityje;
 • gerai išmanyti Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą, kitus teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų valdymą, Nacionalinio dokumentų fondo kaupimą, tvarkymą, saugojimą, naudojimą;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, informacijos saugojimą ir teikimą;
 • sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu valstybine kalba;
 • mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti ir apibendrinti gaunamą informaciją, rengti išvadas bei siūlymus;
 • gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, planuoti, organizuoti savo darbą, turėti gerus bendravimo įgūdžius;
 • turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžius;
 • mokėti užsienio kalbą (anglų arba rusų) B1 lygiu.

 

  


 
Informaciją atnaujino: Armantas Mockevičius, Šiaulių regioninis valstybės archyvas
Informacija atnaujinta: 2019-05-28 08:14