Vilniaus g. 160, 76298 Šiauliai, tel. (8 41) 52 45 05, faks. (8 41) 50 43 40,
el. p. siauliai@archyvai.lt, kodas Juridinių asmenų registre 290765660
AB "Swedbank" atsiskaitomoji sąskaita LT507300010002409606

 

Šiaulių regioninio valstybės archyvo Panevėžio filialo darbuotojai

Rimvydas Petrauskas

 

Valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 

 • tvarko priimtų ir filiale saugomų dokumentų fondų apskaitos dokumentus (fondų lapus, fondų bylas, bylų apyrašus, fondų korteles);
 • pildo fondų registrą, pasikeitimų fonduose apskaitos žurnalą, bylų apyrašų apskaitos žurnalą, rengia filiale saugomų dokumentų apskaitos duomenų pasikeitimų per metus ataskaitą;
 • renka ir kaupia duomenis apie filiale saugomų dokumentų fondų sudarytojus, rengia pažymas apie dokumentų fondus ir fondų papildymą;
 • tikrina filiale saugomų dokumentų fizinę būklę ir kiekį, surašo patikrinimo, klaidų apskaitos dokumentuose taisymo ir kitus aktus, kurių pagrindu keičiami apskaitos duomenys;
 • kaupia duomenis Elektroninio archyvo informacinėje sistemoje apie archyve saugomus dokumentus, papildo ir atnaujina aprašus, įkelia skaitmeninį vaizdų turinį;
 • administruoja archyvo kompiuterinį tinklą, atlieka kompiuterinės įrangos priežiūrą, teikia siūlymus dėl įrangos poreikio ir įsigijimo;
 • remontuoja kompiuterinę techniką arba organizuoja remonto darbus, diegia technines ir programines priemones darbo vietoje, konsultuoja filialo darbuotojus;
 • dalyvauja rengiant ir tobulinant filialo informacines paieškos priemones ir sistemas, administruoja Elektroninio archyvo informacinę sistemą (EAIS);
 • administruoja filialo internetinį puslapį, planuoja ir atsiskaito už atliktą darbą;
 • vykdo kitus filialo vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus filialo uždavinių ir priemonių įgyvendinimui. 

 

 

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, informacijos apsaugą ir teikimą;
 • gerai išmanyti ir gebėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą, kitus teisės aktus, reglamentuojančius Nacionalinio dokumentų fondo kaupimą, tvarkymą, saugojimą ir naudojimą;
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą humanitarinių ar socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinį laipsnį);
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, elektroninėmis dokumentų valdymo ir informacinėmis sistemomis;
 • mokėti kaupti ir analizuoti informaciją, priimti sprendimus, savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
 • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, žinoti dokumentų rengimo ir įforminimo reikalavimus;
 • būti pareigingas, darbštus, gebėti bendrauti, laikytis etikos normų. 

 


 
Informaciją atnaujino: Armantas Mockevičius, Šiaulių regioninis valstybės archyvas
Informacija atnaujinta: 2017-01-10 16:04