Vilniaus g. 160, 76298 Šiauliai, tel. (8 41) 52 45 05, faks. (8 41) 50 43 40,
el. p. siauliai@archyvai.lt, kodas Juridinių asmenų registre 290765660
AB "Swedbank" atsiskaitomoji sąskaita LT507300010002409606

 

Šiaulių regioninio valstybės archyvo Panevėžio filialo darbuotojai

Zita Varnienė

 

Valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 

 • vykdo filialui priskirtų valstybės ir vietos savivaldos institucijų, įstaigų ir įmonių (toliau – įstaigų) dokumentų ir archyvų valdymo priežiūrą;
 • konsultuoja įstaigų darbuotojus dokumentų ir archyvų valdymo klausimais, teikia metodinę ir praktinę pagalbą, organizuoja ir veda seminarus;
 • vertina įstaigų pateiktų apskaitos dokumentų duomenis, teikia pastabas, siūlymus ir išvadas dėl jų derinimo;
 • atlieka įstaigų dokumentų ir archyvų valdymo būklės patikrinimus, kontroliuoja pateiktų rekomendacijų vykdymą;
 • teikia pasiūlymus dėl valstybės ir vietos savivaldos institucijų, įstaigų ir įmonių, perduodančių dokumentus filialui, sąrašo patikslinimo ir papildymo;
 • organizuoja Nacionalinio dokumentų fondo nuolat saugomų dokumentų perdavimą filialui, dalyvauja filialo ekspertų komisijos, darbo grupių veikloje;
 • tvarko įstaigų priežiūros bylas, planuoja ir atsiskaito už atliktą darbą;
 • vykdo kitus filialo vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus filialo uždavinių ir priemonių įgyvendinimui. 

 

 

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, informacijos apsaugą ir teikimą;
 • gerai išmanyti ir gebėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą, kitus teisės aktus, reglamentuojančius Nacionalinio dokumentų fondo kaupimą, tvarkymą, saugojimą ir naudojimą;
 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą arba aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, elektroninėmis dokumentų valdymo ir informacinėmis sistemomis;
 • mokėti kaupti ir analizuoti informaciją, priimti sprendimus, savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
 • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, žinoti dokumentų rengimo ir įforminimo reikalavimus;
 • būti pareigingas, darbštus, gebėti bendrauti, laikytis etikos normų.

 


 
Informaciją atnaujino: Armantas Mockevičius, Šiaulių regioninis valstybės archyvas
Informacija atnaujinta: 2017-01-10 16:00