Vilniaus g. 160, 76298 Šiauliai, tel. (8 41) 52 45 05, faks. (8 41) 50 43 40,
el. p. siauliai@archyvai.lt, kodas Juridinių asmenų registre 290765660
AB "Swedbank" atsiskaitomoji sąskaita LT507300010002409606

 

Šiaulių regioninio valstybės archyvo Panevėžio filialo darbuotojai

Dalia Žaleduonienė

 

Valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 

 • teikia informaciją, priima ir nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus dėl juridinius faktus patvirtinančių dokumentų paieškos;
 • rengia ir filiale saugomų dokumentų pagrindu išduoda pažymas, patvirtintas dokumentų kopijas, išrašus asmenų prašymuose nurodytiems faktams patvirtinti;
 • paima iš pašto ir priima iš kurjerių korespondenciją, peržiūri gautus dokumentus, juos registruoja, pateikia filialo vedėjui įrašyti rezoliuciją;
 • patikrina siunčiamus dokumentus, parengia juos išsiuntimui ir išneša į paštą, tvarko susirašinėjimo dėl dokumentų juridiniams faktams patvirtinti išdavimo bylas;
 • veda dokumentų panaudojimo apskaitą, planuoja ir atsiskaito už atliktą darbą;
 • vykdo kitus filialo vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus filialo uždavinių ir priemonių įgyvendinimui. 

 

 

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, informacijos apsaugą ir teikimą;
 • gerai išmanyti ir gebėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą, kitus teisės aktus, reglamentuojančius Nacionalinio dokumentų fondo kaupimą, tvarkymą, saugojimą ir naudojimą;
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą humanitarinių ar socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinį laipsnį);
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, elektroninėmis dokumentų valdymo ir informacinėmis sistemomis;
 • mokėti kaupti ir analizuoti informaciją, priimti sprendimus, savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
 • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, žinoti dokumentų rengimo ir įforminimo reikalavimus;
 • būti pareigingas, darbštus, gebėti bendrauti, laikytis etikos normų.

 


 
Informaciją atnaujino: Armantas Mockevičius, Šiaulių regioninis valstybės archyvas
Informacija atnaujinta: 2017-01-10 16:04