Biudžetinė įstaiga, Mindaugo g. 8, LT- 03107 Vilnius, Tel. (8 5) 265 1137
El.p. lvat@archyvai.lt,faks. (8 5) 265 2314, kodas Juridinių asmenų registre 188697087
Darbo laikas: I–IV 8.00–17.00, V 8.00–15.45, pietų pertrauka 12.00–12.45.
Papildomai asmenų prašymai priimami pirmadieniais ir antradieniais iki 18 val.

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Darbuotojai

Asta Baranauskienė

2019-01-01

 

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • redaguoja LVAT teisės aktų ir kitų parengtų dokumentų projektus;
 • pagal kompetenciją rengia ir redaguoja LVAT interneto svetainėje, socialiniuose tinkluose skelbiamą informaciją, LVAT pranešimus spaudai;
 • teikia siūlymus dėl visuomenės informavimo apie LVAT ir valstybės archyvų veiklą priemonių naudojimo, bendradarbiauja susijusiais klausimais su valstybės archyvais;
 • konsultuoja LVAT ir valstybės archyvų darbuotojus valstybinės kalbos vartojimo klausimais;
 • teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais teikia institucijoms reikiamą informaciją personalo klausimais;
 • inicijuoja LVAT vidaus administravimą reglamentuojančių teisės aktų rengimą bei atnaujinimą, siekiant užtikrinti jų atitikimą Lietuvos Respublikos įstatymams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimams ir kitiems teisės aktams;
 • teikia siūlymus dėl tarnybos ar darbo organizavimo tobulinimo, organizacijos kultūros gerinimo;
 • padeda vykdyti personalo atranką ir dalyvauja organizuojant konkursus į laisvas valstybės tarnautojų pareigas;
 • koordinuoja darbuotojų kompetencijų tobulinimo, mokymo klausimus;
 • rengia LVAT darbuotojų ir archyvų direktorių atostogų grafiko projektą;
 • padeda Lietuvos vyriausiajam archyvarui kontroliuoti, kaip asmenys, dirbantys valstybės tarnyboje, vykdo Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas, laikosi vidaus tvarkos taisyklių, elgesio ir profesinės etikos normų;
 • vertina asmenų, teikiančių dokumentų tvarkymo paslaugą, pateiktus prašymus, registruoja dokumentų tvarkymo paslaugos teikėjus Dokumentų tvarkymo paslaugos teikėjų sąraše, koordinuoja licencijų teikti dokumentų saugojimo paslaugas išdavimą, tvarko licencijų turėtojų duomenis Licencijų informacinėje sistemoje (LIS);
 • prireikus dalyvauja atliekant licencijų teikti dokumentų saugojimo paslaugas turėtojų planinius ir neplaninius patikrinimus;
 • Lietuvos vyriausiojo archyvaro pavedimu nagrinėja privačių ir juridinių asmenų skundus, prašymus, pareiškimus;
 • vykdo korupcijos prevenciją ir kontrolę;
 • pagal kompetenciją dalyvauja rengiant LVAT strateginių ir metų veiklos planų, ataskaitų projektus;
 • pavaduoja skyriaus vyriausiąjį specialistą sekretoriate;
 • vykdo kitus su LVAT funkcijomis susijusius skyriaus vedėjo ir Lietuvos vyriausiojo archyvaro nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti LVAT strateginiai tikslai.

 

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 

 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą humanitarinių mokslų studijų srities lietuvių filologijos krypties išsilavinimą;
 • būti gerai susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, valstybinės kalbos vartojimą, dokumentų valdymą bei archyvinių dokumentų tvarkymą, valdymą ir saugojimą;
 • atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“;
 • gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu valstybine kalba, žinoti teisės aktų, kitų dokumentų rengimo ir įforminimo bendruosius reikalavimus;
 • mokėti užsienio kalbą (anglų, prancūzų arba vokiečių) pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu;
 • turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių (mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu);
 • mokėti valdyti, sisteminti ir apibendrinti gaunamą informaciją, rengti išvadas bei siūlymus;
 • gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, planuoti ir organizuoti savo darbą.

 

_ _ _

 
Informaciją atnaujino: Andrius Zilnys, Dokumentų ir archyvų valdymo ir naudojimo skyrius
Informacija atnaujinta: 2019-04-12 13:16