Biudžetinė įstaiga, Mindaugo g. 8, LT- 03107 Vilnius, Tel. (8 5) 265 1137
El.p. lvat@archyvai.lt,faks. (8 5) 265 2314, kodas Juridinių asmenų registre 188697087
Darbo laikas: I–IV 8.00–17.00, V 8.00–15.45, pietų pertrauka 12.00–12.45.
Papildomai asmenų prašymai priimami pirmadieniais ir antradieniais iki 18 val.

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Darbuotojai

Rasa Miškelevičiūtė

2019-01-01

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 

 • organizuoja skyriaus veiklą, atsako už skyriui nustatytų uždavinių ir funkcijų vykdymą, pagal skyriaus kompetenciją atsako už įstatymų ir kitų teisės aktų vykdymą, reikalingų teisės aktų parengimą;
 • pagal kompetenciją rengia dokumentų ir archyvų valstybinio valdymo srities teisės aktų projektus;
 • rengia LVAT vidaus administravimą reglamentuojančių teisės aktų projektus;
 • vertina LVAT administracijos padalinių rengiamų teisės aktų projektų atitiktį Lietuvos Respublikos įstatymams, Europos Sąjungos teisės aktams, kitiems teisės aktams, teisės technikos reikalavimams, juos vizuoja;
 • pagal kompetenciją vertina kitų institucijų ir įstaigų parengtus ir teisės aktų nustatyta tvarka derinti pateiktus teisės aktų projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus;
 • dalyvauja užtikrinant LVAT sutarčių rengimą, pasirašytų sutarčių administravimą ir jų vykdymo kontrolę;
 • analizuoja ir, atsižvelgdamas į įstaigos strateginius tikslus ir uždavinius, teikia Lietuvos vyriausiajam archyvarui siūlymus dėl LVAT žmogiškųjų išteklių poreikio ir efektyvaus panaudojimo, kvalifikacijos tobulinimo, siūlo priemones personalo valdymo kokybei ir darbuotojų motyvacijai stiprinti;
 • teikia informaciją ir konsultuoja teisės ir personalo administravimo klausimais LVAT ir valstybės archyvų valstybės tarnautojus ir darbuotojus;
 • atstovauja LVAT teismuose, rengia susijusius dokumentus;
 • pagal kompetenciją surašo administracinių nusižengimų protokolus už pažeidimus, nurodytus Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse;
 • prireikus vykdo korupcijos prevenciją ir kontrolę;
 • Lietuvos vyriausiojo archyvaro pavedimu nagrinėja privačių ir juridinių asmenų skundus, prašymus, pareiškimus;
 • analizuoja Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus teisės aktus ir teikia Lietuvos vyriausiajam archyvarui pasiūlymus dėl jų įgyvendinimo;
 • analizuoja iš Europos Sąjungos institucijų gaunamus dokumentus, rengia apibendrinimus, pristatydamas ir kitą su tuo susijusią informaciją;
 • pagal kompetenciją rengia Lietuvos Respublikos pozicijas pagal nustatytus reikalavimus ir per nustatytą laiką suderina jas su suinteresuotomis institucijomis;
 • pagal kompetenciją atstovauja LVAT Europos Sąjungos institucijų darbo organų susitikimuose ir kituose susitikimuose, kuriuose aptariamos valstybių narių pozicijos; nagrinėja iš Europos Sąjungos institucijų darbo organų gautus dokumentus, rengia ir teikia LVAT poziciją;
 • nagrinėja prašymus, vertina ir teikia siūlymus dėl dokumentų tvarkymo paslaugos teikėjų įrašymo į Dokumentų tvarkymo paslaugos teikėjų sąrašą bei licencijų teikti dokumentų saugojimo paslaugas išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo panaikinimo;
 • pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant LVAT strateginio, metų veiklos planų ir ataskaitų projektus;
 • teisės aktų nustatyta tvarka vertina skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų veiklos rezultatus, Lietuvos vyriausiajam archyvarui teikia siūlymus dėl jų skatinimo, informuoja apie nusižengimus;
 • duoda pavedimus skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams, juos konsultuoja, kontroliuoja, kaip vykdomi duoti pavedimai;
 • vertina skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų parengtus dokumentų projektus;
 • vykdo kitus su LVAT funkcijomis susijusius Lietuvos vyriausiojo archyvaro nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti institucijos strateginiai tikslai.

 

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 

 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);
 • turėti ne mažesnę kaip 3 metų teisinio darbo patirtį;
 • turėti darbo patirties personalo valdymo srityje;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, dokumentų ir archyvų valdymą, darbo santykius, valstybės tarnybą, civilinę, administracinę ir darbo teisę, informacijos apsaugą ir teikimą, įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijas;
 • nuosekliai orientuotis nacionalinėje ir kitose teisinėse sistemose, savarankiškai vertinti ir apibendrinti teisines problemas;
 • būti susipažinęs su pagrindinėmis Europos Sąjungos steigiamųjų sutarčių nuostatomis, įtvirtinančiomis Europos Sąjungos įkūrimo ir veiklos tikslus bei principus, kompetencijos sritis, institucijų struktūrą, jų veiklą, sprendimų priėmimo tvarką, kitas nuostatas, taip pat su Europos Sąjungos teisės aktų perkėlimo į nacionalinę teisę ypatumais;
 • atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“;
 • mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti ir apibendrinti gaunamą informaciją, rengti išvadas bei siūlymus;
 • gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, planuoti ir organizuoti savo ir skyriaus darbą, greitai suvokti situaciją ir priimti sprendimus;
 • gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu valstybine kalba, žinoti teisės aktų, kitų dokumentų rengimo ir įforminimo bendruosius reikalavimus;
 • turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių (mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu);
 • mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.

 

 

 

 

_ _ _

 
Informaciją atnaujino: Andrius Zilnys, Dokumentų ir archyvų valdymo ir naudojimo skyrius
Informacija atnaujinta: 2019-01-02 14:04