O. Milašiaus g. 23, 10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7856, faks. (8 5) 247 7856,
el. p. vilnius@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 193171427,
AB „Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT857300010002462326

 

Dokumentų, patvirtinančių tam tikrus juridinius faktus, išdavimas

 ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS APRAŠYMAS

 [ Paslaugos aprašymas atsisiųsti pdf formatu ]

 

Eil.

Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos versija

5

2.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Dokumentų, patvirtinančių juridinius faktus, išdavimas.

3.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Dokumentų, patvirtinančių tam tikrus juridinius faktus, išdavimo paslauga leidžia paslaugų gavėjams gauti pažymas, dokumentų kopijas, patvirtinančias darbo stažą, asmens gyvenamąją vietą, šeimos sudėtį, asmens gimimo laiką, įvaikinimą, teistumą, santuokos nutraukimą, turėtą kilnojamąjį ar nekilnojamąjį turtą, sandorius ir kitus notarine forma patvirtintus ar registruotus veiksmus (sudarytus testamentus, paveldėjimo bylas). 

Asmenų prašymai išduoti dokumentus, patvirtinančius juridinius faktus, pateikiami raštu (tiesiogiai asmeniui atvykus į archyvą, atsiuntus paštu ar per pasiuntinį), elektroniniu būdu Integralioje administracinių paslaugų sistemoje (http://iaps-pub.archyvai.lt/web/guest/elektronines-paslaugos), Elektroninio archyvo informacinėje sistemoje (http://eais-pub.archyvai.lt/eais/), per E. pristatymo sistemą (http://epristatymas.post.lt) arba archyvo elektroninio pašto adresais vilnius@archyvai.lt, utena@archyvai.lt . 

Parengti atsakymai siunčiami per E. pristatymo sistemą, paštu, per pasiuntinį arba atsiimami atvykus į archyvą.

4.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

˗ Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas;

˗ Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas;

˗ Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas;

˗ Lietuvos Respublikos notariato įstatymas;

˗ Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr.875 „Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“.

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

˗ nustatytos arba laisvos formos pasirašytą prašymą, kuriame turi būti nurodytas asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta (jeigu kreipiasi fizinis asmuo) arba pavadinimas, kodas, buveinės adresas (jeigu kreipiasi juridinis asmuo) ir kontaktiniai duomenys ryšiui palaikyti;

˗ asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba jo kopiją, jei prašymas siunčiamas paštu arba elektroniniu būdu;

˗ atstovavimą patvirtinantį dokumentą, kai asmens prašymą pateikia asmens atstovas, ir atstovaujančio asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba jų kopijas, jeigu prašymas siunčiamas paštu arba elektroniniu būdu;

˗ testatoriaus mirties liudijimą arba jo kopiją (jei kreipiamasi dėl testamento kopijos išdavimo, testamento galiojimo);

˗ kitus dokumentus, įrodančius asmens vardo ar pavardės pasikeitimą, nuosavybės teisę.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

˗ nustatytos arba laisvos formos pasirašytą prašymą, kuriame turi būti nurodytas asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta (jeigu kreipiasi fizinis asmuo) arba pavadinimas, kodas, buveinės adresas (jeigu kreipiasi juridinis asmuo) ir kontaktiniai duomenys ryšiui palaikyti;

˗ asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba jo kopiją, jei prašymas siunčiamas paštu arba elektroniniu būdu;

˗ atstovavimą patvirtinantį dokumentą, kai asmens prašymą pateikia asmens atstovas, ir atstovaujančio asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba jų kopijas, jeigu prašymas siunčiamas paštu arba elektroniniu būdu;

˗ kitus teisės aktuose numatytus dokumentus.

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

Bendrųjų reikalų skyriaus vedėja Jūratė Petrauskienė, tel. / faks. (8 5) 247 7856, el. p. j.petrauskiene@archyvai.lt

 

Dokumentų naudojimo skyriaus vedėja Daiva Radzevičiūtė, tel. (8 5) 247 7852, el. p. d.radzeviciute@archyvai.lt

 

Dokumentų naudojimo skyriaus vyriausioji specialistė Jolanta Tamašauskienė, tel. (8 5) 247 7851, el. p. j.tamasauskiene@archyvai.lt

 

Dokumentų naudojimo skyriaus vyresnioji specialistė Vaidilutė Sinkevičiūtė, tel. (8 5) 247 7851, el. p. v.sinkeviciute@archyvai.lt

 

Vilniaus regioninio valstybės archyvo Utenos filialo vyriausioji specialistė Sigita Sadaunikienė, tel. (8 389) 61 897, el. p. s.sadaunikiene@archyvai.lt

 

Vilniaus regioninio valstybės archyvo Utenos filialo vyriausioji specialistė Rūta Beltytė, tel. (8 389) 61 899, el. p. r.beltyte@archyvai.lt

8.

Administracinės paslaugos vadovas

Direktorius Virgilijus Morosas, tel. (8 5) 247 7855, el. p. v.morosas@archyvai.lt

 

Vilniaus regioninio valstybės archyvo Utenos filialo vedėjas Gediminas Šeštokas, tel. (8 389) 61 896, el. p. g.sestokas@archyvai.lt (Utenos filiale)

9.

Administracinės paslaugos teikimo proceso aprašymas

Administracinė paslauga suteikiama pagal „Būtinų veiksmų, atliekamų teikiant administracinę paslaugą „Dokumentų, patvirtinančių juridinius faktus, išdavimas“ sekos schemą“ (1 priedas).

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Asmenų prašymai išnagrinėjami ir atsakymai parengiami per 20 darbo dienų, 10 darbo dienų, 5 darbo dienas ar ypatingos skubos tvarka per 3 darbo dienas arba 1 darbo dieną nuo prašymo gavimo archyve ir apmokėjimo už paslaugas dienos.

Archyvo direktorius, atsižvelgęs į eilės tvarka teikiamų paslaugų dideles apimtis ar kitas aplinkybes, gali riboti skubos tvarka atliekamų paslaugų teikimą.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Vadovaujantis Valstybės archyvų mokamų paslaugų ir jų įkainių sąrašu (toliau – įkainių sąrašas), patvirtintu Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2011 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. ĮV-425 „Dėl valstybės archyvų teikiamų paslaugų kainoraščio patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2017 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. ĮV-377 redakcija), ir Valstybės archyvų mokamų paslaugų teikimo tvarkos aprašu (toliau – tvarkos aprašas), patvirtintu Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2011 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. ĮV-425 „Dėl valstybės archyvų teikiamų paslaugų kainoraščio patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2017 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. ĮV-377 redakcija), paslauga teikiama:

 

mokamai pagal įkainių sąrašo 1.1.2, 1.1.3, 1.1.7, 1.1.8, 1.1.10.2, 1.1.11 punktus ir tvarkos aprašo 5 punktą:

˗ 7,00 Eur (paslauga suteikiama per 20 darbo dienų);

˗ 11,00 Eur (paslauga suteikiama per 10 darbo dienų);

˗ 14,00 Eur (paslauga suteikiama per 5 darbo dienas);

˗ 17,50 Eur (paslauga suteikiama per 3 darbo dienas) *;

˗ 21,00 Eur (paslauga suteikiama per 1 darbo dieną) *;

 

mokamai pagal įkainių sąrašo 1.1.9.1 punktą ir tvarkos aprašo 5 punktą:

˗ 21,00 Eur (paslauga suteikiama per 20 darbo dienų);

˗ 32,00 Eur (paslauga suteikiama per 10 darbo dienų);

˗ 42,00 Eur (paslauga suteikiama per 5 darbo dienas);

˗ 52,50 Eur (paslauga suteikiama per 3 darbo dienas) *;

 

mokamai pagal įkainių sąrašo 1.1.9.2 punktą ir tvarkos aprašo 5 punktą:

˗ 14,00 Eur (paslauga suteikiama per 20 darbo dienų);

˗ 21,00 Eur (paslauga suteikiama per 10 darbo dienų);

˗ 28,00 Eur (paslauga suteikiama per 5 darbo dienas);

˗ 35,00 Eur (paslauga suteikiama per 3 darbo dienas) *;

˗ 42,00 Eur (paslauga suteikiama per 1 darbo dieną) *;

 

mokamai pagal įkainių sąrašo 1.3 punktą:

˗ 5,00 Eur (paslauga suteikiama per 5 darbo dienas);

 

nemokamai pagal tvarkos aprašo 13 punktą (paslauga suteikiama ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo prašymo užregistravimo archyve).

 

* Archyvo direktorius, atsižvelgęs į eilės tvarka teikiamų paslaugų dideles apimtis ar kitas aplinkybes, gali riboti skubos tvarka atliekamų paslaugų teikimą.

12.

Mokėjimo rekvizitai

Gavėjas – Vilniaus regioninis valstybės archyvas;

Gavėjo kodas – 193171427;

Gavėjo bankas – „Swedbank", AB;

Gavėjo sąskaita – LT857300010002462326.

13.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Nustatytos formos arba laisvos formos pasirašyto prašymo turinyje asmuo turi nurodyti duomenis, reikalingus atsakymui parengti, kreipiantis dėl:

˗ darbo stažo ir kitų su darbo santykiais susijusių faktų (2 priedas): darbovietės pavadinimą, darbovietės adresą, eitas pareigas, darbo laikotarpį ir kitus prašymo formoje nurodytus reikalingus duomenis;

˗ asmens šeimos sudėties ir gyvenamosios vietos (3 priedas): gyvenamąją vietą, asmenų vardus ir pavardes, kitus prašymo formoje nurodytus duomenis;

˗ asmens atžvilgiu teisminės institucijos priimto sprendimo (4 priedas): sprendimą priėmusio teismo pavadinimą, sprendimo datą, ieškovą ir atsakovą, sprendimo objektą;

˗ asmens sandorių (5 priedas): sandorį sudariusių asmenų vardus ir pavardes, pavadinimus, sandorio sudarymo vietą, datą, registro numerį, objekto pavadinimą;

˗ testamento (6, 7 priedai): testatoriaus vardą ir pavardę, tėvo vardą, gimimo metus, testamento sudarymo vietą, datą, registro numerį ir testatoriaus mirties liudijimą (jei kreipiasi įpėdinis);

˗ paveldėjimo bylos, liudijimo (8, 9 priedai): įpėdinio vardą ir pavardę, mirusiojo vardą ir pavardę, tėvo vardą, mirusiojo paskutiniąją deklaruotą gyvenamąją vietą, mirties datą, paveldėjimo (nuosavybės) liudijimo datą, registro numerį, išdavimo vietą;

˗ asmens turėto turto (10 priedas): turto buvimo vietą, savininkų vardus ir pavardes, tėvų vardus, turto pobūdį ir kitus prašymo formoje nurodytus duomenis;

˗ sprendimo (11 priedas): sprendimą priėmusios įstaigos pavadinimą, sprendimo datą ir numerį, sprendimo objektą ir subjektą.

14.

Administracinės paslaugos informacija teikiama

archyvo darbo laiku Vilniuje tel. (8 5) 247 7856, el. p. vilnius@archyvai.lt, Utenoje tel. (8 389) 61 897, el. p. utena@archyvai.lt, archyvo svetainėje http://www.archyvai.lt/lt/vaa ir atvykus į Vilniaus regioninį valstybės archyvą (O.Milašiaus g. 23, Vilnius, 102 kabinetas) arba Vilniaus regioninio valstybės archyvo Utenos filialą (J.Basanavičiaus g.114, Utena, 4 aukštas, 2 kabinetas).

15.

Administracinės paslaugos teikimo aprašymo įtraukimas į dokumentų apskaitą

Administracinės paslaugos teikimo aprašymas įtraukiamas į Vilniaus apskrities archyvo dokumentų apskaitą (dokumentų registras V7) ir saugomas byloje indeksu 1.16.

 

BŪTINŲ VEIKSMŲ, ATLIEKAMŲ TEIKIANT ADMINISTRACINĘ PASLAUGĄ, SEKOS SCHEMOS

 

 

 

 

Norint peržiūrėti didesnį shemos vaizdą, spausti ant paveiksliuko.

 

 - - - 

 

Informaciją atnaujino: Virgilijus Morosas,
Informacija atnaujinta: 2018-01-02 12:24