O. Milašiaus g. 23, 10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7856, faks. (8 5) 247 7856,
el. p. viln.aa@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 193171427,
AB „Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT857300010002462326

 

Skaitykla

2000 m. sausio 19 d. Vilniaus apskrities archyve pradėjo veikti skaitykla, kurioje dirba Dokumentų naudojimo skyriaus darbuotojos Jolanta Tamašauskienė ir Vaidilutė Sinkevičiūtė. Skaitykla tyrinėtojus aptarnauja kiekvieną darbo dieną 7.30 – 16.15 val., penktadieniais 7.30 – 15.00 val., be pietų pertraukos. 

Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2013 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. V-68 buvo patvirtintas „Darbo valstybės archyvų skaityklose tvarkos aprašas“ (užsakymo ir prašymų formos). Pagal šį aprašą skaitykloje aptarnaujami tik registruoti skaitytojai. Skaitytojai gali registruotis per Integralią administracinių paslaugų sistemą (toliau – IAPS) arba pateikę rašytinius prašymus. Rašytiniai prašymai gali būti pateikiami skaitykloje tiesiogiai, siunčiami paštu, per pasiuntinį, elektroniniu paštu, faksimilinio ryšio ar kitokiais telekomunikacijų įrenginiais ir priimami, jei parašyti įskaitomai ir galima identifikuoti siuntėją.

Asmuo, užsiregistravęs per IAPS arba tiesiogiai pateikęs valstybės archyvo darbuotojui rašytinį prašymą ir asmens tapatybę liudijantį dokumentą, kuris patikrinus grąžinamas, įtraukiamas į skaitytojų sąrašą. Kiekvienais kalendoriniais metais skaitytojai registruojami iš naujo. 

Skaitytojui skaitykloje pateikiamos turimos dokumentų paieškos priemonės ir sudaromos prieigos prie kompiuterizuotų duomenų paieškos priemonių (jei tokios yra) galimybės. Skaityklos darbuotojai tyrinėtojams suteikia išsamią informaciją apie archyve saugomus dokumentus ir jų paiešką. Informacija taip pat teikiama telefonu (8 5) 247 7851 ir el. paštu j.tamasauskiene@archyvai.lt, v.sinkeviciute@archyvai.lt .

Pageidaujamus dokumentus skaitytojas užsako per IAPS arba archyvo darbuotojui pateikęs rašytinį užsakymo lapą. Rašytinis užsakymas gali būti pateikiamas tiesiogiai, siunčiamas paštu, per pasiuntinį, elektroniniu paštu, faksimilinio ryšio ar kitokiais telekomunikacijų įrenginiais ir priimamas, jei pateikiami duomenys yra teisingi, parašyti įskaitomai ir galima identifikuoti siuntėją.

Vienu užsakymu galima užsakyti ne daugiau kaip dešimt rašytinių dokumentų apskaitos vienetų.

Priėjimą prie blogos fizinės būklės dokumentų ir juose esančios informacijos reglamentuoja Priėjimo prie blogos fizinės būklės dokumentų tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V - 99 (Žin., 2011, Nr. 31-1472).

 

 

              

Esant galimybei, dokumentai tyrinėtojui pateikiami tą pačią dieną arba kitą dieną, kurią nurodo skaitytojas. Kiekvienas tyrinėtojas, nustatyta tvarka sumokėjęs už kopijavimo paslaugas, gali užsisakyti jį dominančių dokumentų kopijas (Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2014 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. ĮV-990 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2011 m. birželio 8 d. įsakymo Nr. ĮV-425 „Dėl valstybės archyvų teikiamų paslaugų kainoraščio patvirtinimo“ pakeitimo“). Vilniaus apskrities archyvo direktoriaus 2014 m. vasario 28 d. įsakymu Nr.V-11 "Dėl dokumentų fotografavimo Vilniaus apskrities archyvo skaitykloje tvarkos aprašo patvirtinimo" patvirtintas fotografavimo tvarkos aprašas (prašymo forma). 

 

_ _ _  

Informaciją atnaujino: Jūratė Petrauskienė,
Informacija atnaujinta: 2016-11-07 13:28