Biudžetinė įstaiga, O. Milašiaus g. 23, 10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7856,
el. p. vilnius@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 193171427,
AB „Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT857300010002462326

 

Darbuotojai

Agnė Latvėnienė

2019-01-01

                              

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:  

    

 • prižiūri, kaip priskirtose valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose ir įmonėse įgyvendinami teisės aktuose nustatyti dokumentų ir archyvų valdymo ir naudojimo reikalavimai;
 • konsultuoja priskirtų valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių darbuotojus dokumentų ir archyvų valdymo, naudojimo ir perdavimo valstybės archyvams klausimais, pagal kompetenciją teikia jiems metodinę pagalbą;
 • vertina priskirtų valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių pateiktų apskaitos dokumentų duomenis, teikia dėl jų pastabas, siūlymus ir patikrintus duomenis teikia derinti Archyvo direktoriui;
 • teisės aktų nustatyta tvarka sprendžia priskirtų valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių veiklos dokumentų vertės ekspertizės ir dokumentų saugojimo terminų klausimus;
 • planuoja ir atlieka priskirtų valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių dokumentų valdymo ir archyvų būklės patikrinimus;
 • teikia pasiūlymus dėl valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių, perduodančių dokumentus Archyvui, sąrašo papildymo, patikslinimo ir pakeitimo;
 • teikia pasiūlymus dėl Nacionalinio dokumentų fondo papildymo nevalstybinių organizacijų, privačių juridinių ar fizinių asmenų veiklos dokumentais, turinčiais išliekamąją vertę;
 • organizuoja valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių veiklos dokumentų perdavimą Archyvui;
 • tvarko dokumentus Archyvui perduodančių įstaigų dokumentų valdymo ir naudojimo reikalavimų įgyvendinimo priežiūros bylas;
 • rengia seminarus dokumentų ir archyvų valdymo ir naudojimo klausimais;
 • dalyvauja Archyvo direktoriaus sudaromų komisijų ir darbo grupių veikloje;
 • konsultuoja Archyvo valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, dokumentų valdymo ir naudojimo klausimais, teikia jiems informaciją Dokumentų valdymo priežiūros skyriaus (toliau – skyrius) kompetencijos klausimais;
 • teikia duomenis skyriaus veiklos planų ir ataskaitų rengimui;
 • teikia pasiūlymus teisės aktų projektams, susijusiems su dokumentų valdymu, naudojimu ir perdavimu valstybės archyvams;
 • Archyvo direktoriui pavedus, pagal kompetenciją atstovauja Archyvui kitose institucijose, įstaigose, organizacijose;
 • nesant skyriaus vedėjo, Archyvo direktoriui įgaliojus, atlieka skyriaus vedėjo funkcijas;
 • vykdo kitus su Archyvo ir skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Archyvo direktoriaus, vyriausiojo patarėjo, skyriaus vedėjo pavedimus, tam, kad būtų pasiekti Archyvo strateginiai tikslai.

 

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 

 

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą humanitarinių arba socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, darbo santykių reguliavimą, informacijos teikimą ir saugojimą;
 • žinoti Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą, Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, kitus dokumentų ir archyvų valdymą reglamentuojančius teisės aktus;
 • gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, planuoti, organizuoti savo veiklą, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, priimti sprendimus, spręsti pavestas užduotis;
 • turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją (mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu);
 • gebėti sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu valstybine kalba.

 

_ _ _

 
Informaciją atnaujino: Jūratė Petrauskienė,
Informacija atnaujinta: 2019-04-16 16:26