Biudžetinė įstaiga, O. Milašiaus g. 23, 10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7856,
el. p. vilnius@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 193171427,
AB „Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT857300010002462326

 

Darbuotojai

Neli Rambynienė

2019-01-01

 

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:         

 

 • organizuoja skyriaus veiklą, atsako už skyriui nustatytų uždavinių ir funkcijų vykdymą, pagal skyriaus kompetenciją atsako už įstatymų ir kitų teisės aktų vykdymą, reikalingų teisės aktų parengimą, užtikrina skyriaus darbo drausmę;
 • rengia skyriaus veiklos planus ir ataskaitas;
 • paskirsto užduotis skyriaus valstybės tarnautojams, kontroliuoja jų vykdymą, vertina skyriaus valstybės tarnautojų pasiektus veiklos rezultatus, Archyvo direktoriui teikia siūlymus dėl jų skatinimo, informuoja apie nusižengimus;
 • prižiūri, kaip priskirtose valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose ir įmonėse įgyvendinami teisės aktuose nustatyti dokumentų ir archyvų valdymo ir naudojimo reikalavimai;
 • konsultuoja priskirtų valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių darbuotojus dokumentų ir archyvų valdymo, naudojimo ir perdavimo valstybės archyvams klausimais, pagal kompetenciją teikia jiems metodinę pagalbą;
 • vertina priskirtų valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių pateiktų apskaitos dokumentų duomenis, teikia dėl jų pastabas, siūlymus ir patikrintus duomenis teikia derinti Archyvo direktoriui;
 • teisės aktų nustatyta tvarka sprendžia priskirtų valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių veiklos dokumentų vertės ekspertizės ir dokumentų saugojimo terminų klausimus;
 • planuoja ir atlieka priskirtų valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių dokumentų valdymo ir archyvų būklės patikrinimus;
 • teikia pasiūlymus dėl valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių, perduodančių dokumentus Archyvui, sąrašo papildymo, patikslinimo ir pakeitimo;
 • teikia pasiūlymus dėl Nacionalinio dokumentų fondo papildymo nevalstybinių organizacijų, privačių juridinių ar fizinių asmenų veiklos dokumentais, turinčiais išliekamąją vertę;
 • organizuoja valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių veiklos dokumentų perdavimą Archyvui;
 • tvarko dokumentus Archyvui perduodančių įstaigų dokumentų valdymo ir naudojimo reikalavimų įgyvendinimo priežiūros bylas;
 • rengia seminarus dokumentų ir archyvų valdymo ir naudojimo klausimais;
 • teikia pasiūlymus teisės aktų projektams, susijusiems su dokumentų valdymu, naudojimu ir perdavimu valstybės archyvams;
 • dalyvauja Archyvo direktoriaus sudaromų komisijų ir darbo grupių veikloje;
 • konsultuoja Archyvo valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, dokumentų valdymo ir naudojimo klausimais, teikia jiems informaciją skyriaus kompetencijos klausimais;
 • pagal kompetenciją surašo administracinių nusižengimų protokolus už nusižengimus dėl Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 116, 117, 118, 504, 505, 522 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;
 • rengia ir teikia pasiūlymus Archyvo direktoriui su skyriaus veikla susijusiais klausimais;
 • Archyvo direktoriui pavedus, pagal kompetenciją atstovauja Archyvui kitose institucijose, įstaigose, organizacijose;
 • vykdo kitus su Archyvo ir skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Archyvo direktoriaus, vyriausiojo patarėjo pavedimus, tam, kad būtų pasiekti Archyvo strateginiai tikslai.                  

 

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 

 

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą humanitarinių arba socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį dokumentų valdymo priežiūros ir kontrolės srityje;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, darbo santykių reguliavimą, informacijos teikimą ir saugojimą;
 • žinoti Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą, Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, kitus dokumentų ir archyvų valdymą reglamentuojančius teisės aktus;
 • gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, planuoti, organizuoti savo ir skyriaus veiklą, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, priimti sprendimus, spręsti pavestas užduotis;
 • turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją (mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu);
 • gebėti sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu valstybine kalba.

 

_ _ _

 
Informaciją atnaujino: Jūratė Petrauskienė,
Informacija atnaujinta: 2019-04-16 16:24