Biudžetinė įstaiga, O. Milašiaus g. 23, 10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7856,
el. p. vilnius@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 193171427,
AB „Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT857300010002462326

 

Darbuotojai

Edita Rimkė

2019-01-01

     

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:   

                            

 • teikia informaciją asmenims apie valstybės archyvuose saugomus dokumentus bei prieigą prie jų;
 • nesant Dokumentų saugojimo ir apskaitos skyriaus (toliau – skyrius) vedėjo, Archyvo direktoriui įgaliojus, atlieka skyriaus vedėjo funkcijas;
 • teikia pastabas ir pasiūlymus teisės aktų projektams, susijusiems su dokumentų valdymu ir naudojimu;
 • tvarko priimtų ir Archyve saugomų dokumentų fondų apskaitos dokumentus (fondų lapus, fondų bylas, bylų apyrašus, fondų korteles), išduoda juos Archyvo valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartį;
 • rengia ir registruoja dokumentų fondų tvarkymo (pertvarkymo), dokumentų fizinės būklės ir kiekio patikrinimo, klaidų apskaitos dokumentuose taisymo ir kitus aktus, kurių pagrindu keičiami apskaitos duomenys;
 • tikrina Archyvui perduodamų saugoti dokumentų kiekį, būklę, perdavimo akte ir bylų apyrašuose nurodytų duomenų faktinį atitikimą, rengia priimtiems dokumentų fondams topografines korteles;
 • rengia Archyve saugomų dokumentų apskaitos duomenų pasikeitimo per metus suvestinius duomenis;
 • atlieka Archyve saugomų neaprašytų dokumentų analizę, tvarko Archyve saugomus dokumentus;
 • rengia pažymas apie Archyve saugomų dokumentų fondus, jų papildymą;
 • pildo fondų registrą, perimtų dokumentų apskaitos žurnalą, pasikeitimų fonduose apskaitos žurnalą, bylų apyrašų apskaitos žurnalą;
 • tvarko Elektroninio archyvo informacinės sistemos (toliau – EAIS) aprašų modulyje dokumentų aprašus (papildo naujais, atnaujina esamus), įkelia skaitmeninių vaizdų turinį į EAIS;
 • įveda Archyve saugomų dokumentų duomenis į informacines dokumentų paieškos sistemas;
 • populiarina Archyve saugomus dokumentus, naudojant įvairius sklaidos būdus ir galimybes;
 • teikia duomenis skyriaus veiklos planų ir ataskaitų rengimui;
 • dalyvauja Archyvo direktoriaus sudaromų komisijų ir darbo grupių veikloje;
 • teikia Archyvo valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, informaciją skyriaus kompetencijos klausimais;
 • Archyvo direktoriui pavedus, pagal kompetenciją atstovauja Archyvui kitose institucijose, įstaigose, organizacijose;
 • vykdo kitus su Archyvo ir skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Archyvo direktoriaus, vyriausiojo patarėjo, skyriaus vedėjo pavedimus, tam, kad būtų pasiekti Archyvo strateginiai tikslai.

 

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 

 

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą humanitarinių arba socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, darbo santykių reguliavimą;
 • žinoti Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą, Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, kitus dokumentų ir archyvų valdymą, informacijos teikimą, duomenų apsaugą bei informacinių sistemų tvarkymą reglamentuojančius teisės aktus;
 • gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, planuoti, organizuoti savo veiklą, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, spręsti pavestas užduotis;
 • turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją (mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu);
 • gebėti sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu valstybine kalba;
 • mokėti rusų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.

 

_ _ _

 
Informaciją atnaujino: Jūratė Petrauskienė,
Informacija atnaujinta: 2019-01-24 13:33