Biudžetinė įstaiga, O. Milašiaus g. 23, 10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7856,
el. p. vilnius@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 193171427,
AB „Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT857300010002462326

 

Darbuotojai

Jurgita Petrovienė

2019-01-01

     

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:   

                            

 • nagrinėja asmenų prašymus dėl reikalingų dokumentų paieškos, Archyve saugomų dokumentų pagrindu išduoda pažymas, patvirtintas dokumentų kopijas, išrašus asmenų prašymuose nurodytiems juridiniams faktams patvirtinti;
 • teikia informaciją asmenims apie Archyve saugomus dokumentus bei prieigą prie jų;
 • teisės aktų nustatyta tvarka priima asmenis Archyvo skaitykloje, registruoja juos, konsultuoja jiems būtinos informacijos gavimo ir Archyve saugomų dokumentų paieškos klausimais, informuoja apie taikomus ribojimus, teikia dokumentų paieškos priemones, teikia susipažinti saugomus dokumentus ar jų kopijas, asmenų prašymu pagamina dokumentų kopijas, užtikrina iš saugyklų gautų bylų saugumą;
 • populiarina Archyve saugomus dokumentus, naudojant įvairius sklaidos būdus ir galimybes;
 • įveda Archyve saugomų dokumentų duomenis į informacines dokumentų paieškos sistemas;
 • informuoja Archyvo vadovus, Dokumentų naudojimo skyriaus (toliau – skyrius) vedėją apie Archyve saugomų dokumentų fondų apskaitos dokumentuose, bylose pastebėtas klaidas, neatitikimus ir dokumentų saugojimo bei naudojimo pažeidimus;
 • dalyvauja Archyvo direktoriaus sudaromų komisijų ir darbo grupių veikloje;
 • teikia duomenis skyriaus veiklos planų ir ataskaitų rengimui;
 • teikia pasiūlymus teisės aktų projektams, susijusiems su dokumentų naudojimu;
 • teikia Archyvo valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, informaciją skyriaus kompetencijos klausimais;
 • Archyvo direktoriui pavedus, pagal kompetenciją atstovauja Archyvui kitose institucijose, įstaigose, organizacijose;
 • vykdo kitus su Archyvo ir skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Archyvo direktoriaus, vyriausiojo patarėjo, skyriaus vedėjo pavedimus, tam, kad būtų pasiekti Archyvo strateginiai tikslai.

 

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 

 

 

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą humanitarinių arba socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, darbo santykių reguliavimą, informacijos teikimą ir saugojimą;
 • žinoti Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą, Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, kitus dokumentų ir archyvų valdymą reglamentuojančius teisės aktus;
 • gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, planuoti, organizuoti savo veiklą, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, priimti sprendimus, spręsti pavestas užduotis;
 • gebėti sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu valstybine kalba;
 • turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją (mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu);
 • mokėti rusų ir lenkų kalbas pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.

 

_ _ _

 
Informaciją atnaujino: Jūratė Petrauskienė,
Informacija atnaujinta: 2019-01-24 14:05