Biudžetinė įstaiga, O. Milašiaus g. 23, 10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7856,
el. p. vilnius@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 193171427,
AB „Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT857300010002462326

 

Darbuotojai

Gediminas Šeštokas

2019-01-01

 

 Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:   

 

 • koordinuoja filialo veiklą, sprendžia filialo kompetencijai priklausančius klausimus ir atsako už filialui nustatytų veiklos tikslų ir priskirtų funkcijų atlikimo kokybę ir savalaikiškumą;
 • dalyvauja užtikrinant Lietuvos Respublikos įstatymų, tarptautinių sutarčių, Vyriausybės nutarimų, kultūros ministro įsakymų, Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymų ir kitų teisės aktų įgyvendinimą, kultūros ministro, Lietuvos vyriausiojo archyvaro pavedimų vykdymą;
 • užtikrina Archyvo direktoriaus įsakymų ir pavedimų vykdymą;
 • teikia Archyvo direktoriui metiniam veiklos planui, veiklos ir finansinėms ataskaitoms reikalingus duomenis;
 • paskirsto užduotis filialo valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, (toliau – valstybės tarnautojai ir darbuotojai) kontroliuoja jų vykdymą, vertina filialo valstybės tarnautojų ir darbuotojų pasiektus veiklos rezultatus;
 • teikia pasiūlymus Archyvo direktoriui dėl filialo darbo tobulinimo, valstybės tarnautojų ir darbuotojų skatinimo, tarnybinių ar drausminių nuobaudų ir pašalpų jiems skyrimo;
 • teikia pasiūlymus Archyvo direktoriui dėl valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių, perduodančių dokumentus Archyvui, sąrašo papildymo, patikslinimo ir pakeitimo;
 • teikia pasiūlymus Archyvo direktoriui dėl dokumentų ar jų kopijų įsigijimo Nacionaliniam dokumentų fondui papildyti nevalstybinių organizacijų, privačių juridinių ar fizinių asmenų veiklos dokumentais;
 • derina priskirtų valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių, perduodančių dokumentus į Archyvą, pateiktus apskaitos dokumentų duomenis;
 • organizuoja asmenų prašymų nagrinėjimą dėl reikalingų dokumentų paieškos, pasirašo Archyve saugomų dokumentų pagrindu parengtas pažymas, tvirtina dokumentų kopijas, išrašus asmenų prašymuose nurodytiems juridiniams faktams patvirtinti;
 • užtikrina Archyvo rengiamų atsakymų asmenų prašymuose nurodytiems juridiniams faktams patvirtinti tikslumą, išsamumą, teisingumą ir tinkamą įforminimą;
 • pasirašo filialo valstybės tarnautojų ir darbuotojų rengiamus dokumentus;
 • teikia informaciją asmenims apie Archyvo teikiamas paslaugas, Archyve saugomus dokumentų fondus, prieigą prie jų, informuoja visuomenę apie filialo veiklą;
 • tvarko saugomų dokumentų apskaitą;
 • pildo filialo darbo laiko apskaitos žiniaraščius;
 • vertina ir teikia išvadas, pasiūlymus teisės aktų projektams, susijusiems dokumentų valdymu ir naudojimu;
 • dalyvauja Archyvo direktoriaus sudaromų komisijų ir darbo grupių veikloje;
 • pagal kompetenciją surašo administracinių nusižengimų protokolus už nusižengimus dėl Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 116, 117, 118, 504, 505, 522 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;
 • užtikrina filialo darbo drausmę, racionalų ir taupų turto naudojimą;
 • teikia Archyvo valstybės tarnautojams ir darbuotojams informaciją filialo kompetencijos klausimais;
 • Archyvo direktoriaus reikalavimu atsiskaito už savo veiklą;
 • Archyvo direktoriui pavedus, pagal kompetenciją atstovauja Archyvui kitose institucijose, įstaigose, organizacijose;
 • vykdo kitus su Archyvo ir filialo funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Archyvo direktoriaus, vyriausiojo patarėjo pavedimus, tam, kad būtų pasiekti Archyvo strateginiai tikslai.

 

 Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą humanitarinių arba socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį dokumentų valdymo srityje;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, darbo santykių reguliavimą, informacijos teikimą ir saugojimą, viešųjų pirkimų organizavimą;
 • žinoti Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą, Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, kitus dokumentų ir archyvų valdymą reglamentuojančius teisės aktus;
 • gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, planuoti, organizuoti savo ir filialo veiklą, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, priimti sprendimus, spręsti pavestas užduotis;
 • turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją (mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu);
 • gebėti sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu valstybine kalba;
 • mokėti užsienio kalbą (anglų, vokiečių, prancūzų arba rusų) pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.

 

- - -

 
Informaciją atnaujino: Jūratė Petrauskienė,
Informacija atnaujinta: 2019-04-16 16:28