Biudžetinė įstaiga, O. Milašiaus g. 23, 10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7856,
el. p. vilnius@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 193171427,
AB „Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT857300010002462326

 

Darbuotojai

Romas Raginskas

2019-01-01

 

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

                             

 • valdo ir užtikrina Dokumentų saugojimo ir apskaitos skyriaus užduočių ir funkcijų atlikimo kokybę, savalaikiškumą ir atitikimą veiklos sričiai keliamiems reikalavimams;
 • koordinuoja Archyvo struktūrinių padalinių darbą;
 • direktoriui nesant, atlieka Archyvo direktoriaus funkcijas;
 • rengia, derina teisės aktų projektus ir teikia juos Archyvo direktoriui;
 • vertina ir teikia išvadas, pasiūlymus, pastabas dėl teisės aktų projektų;
 • rengia Archyvo veiklos planus ir ataskaitas, mokymo planus ir ataskaitas;
 • koordinuoja su dokumentų valdymu ir administravimu susijusią informaciją, rengia Archyvo dokumentacijos planą, dokumentų registrų sąrašą, teikia jų duomenis derinti Lietuvos vyriausiajam archyvarui, kontroliuoja dokumentacijos plano taikymą, sudarant bylas Archyvo struktūriniuose padaliniuose;
 • tvarko Archyvo duomenis Valstybės tarnautojų registre ir Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje, kontroliuoja Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro (toliau – NBFC) įvedamus personalo duomenis į sistemas;
 • pildo Archyvo darbo laiko apskaitos žiniaraščius;
 • teisės aktų nustatyta tvarka teikia dokumentus ir duomenis NBFC;
 • organizuoja Archyvo Dokumentų ekspertų komisijos veiklą, dalyvauja kitų Archyvo direktoriaus sudaromų komisijų ir darbo grupių veikloje;
 • teikia informaciją asmenims apie Archyve saugomus dokumentus bei prieigą prie jų;
 • planuoja ir organizuoja Archyvo viešuosius pirkimus;
 • aprūpina Archyvo valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartį, būtinomis darbo priemonėmis, organizuoja jų paskirstymą;
 • pagal kompetenciją surašo administracinių nusižengimų protokolus už nusižengimus dėl Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 116, 117, 118, 504, 505, 522 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;
 • rengia ir teikia pasiūlymus Archyvo direktoriui darbo organizavimo, personalo, dokumentų valdymo ir kitais su Archyvo veikla susijusiais klausimais;
 • teikia Archyvo direktoriui pasiūlymus dėl valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skatinimo ir tarnybinių nuobaudų ir pašalpų jiems skyrimo;
 • Archyvo direktoriui pavedus, atstovauja Archyvui kitose institucijose, įstaigose, organizacijose;
 • vykdo kitus su Archyvo funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Archyvo direktoriaus pavedimus, tam, kad būtų pasiekti Archyvo strateginiai tikslai.

 

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 

 

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą humanitarinių arba socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 5 metų darbo patirtį dokumentų valdymo srityje;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, darbo santykių reguliavimą, materialinių išteklių valdymą, informacijos teikimą ir saugojimą, viešųjų pirkimų organizavimą;
 • žinoti Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą, Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, kitus dokumentų ir archyvų valdymą, teisės aktų rengimą reglamentuojančius teisės aktus;
 • gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, planuoti, organizuoti savo ir Archyvo veiklą, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, priimti sprendimus, spręsti pavestas užduotis;
 • turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją (mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu);
 • gebėti sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu valstybine kalba;
 • mokėti užsienio kalbą (anglų, vokiečių, prancūzų arba rusų) pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.

 

 _ _ _

 
Informaciją atnaujino: Jūratė Petrauskienė,
Informacija atnaujinta: 2019-04-16 16:23