Biudžetinė įstaiga, O. Milašiaus g. 23, 10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7856,
el. p. vilnius@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 193171427,
AB „Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT857300010002462326

 

Darbuotojai

Sigita Sadaunikienė

2019-01-01

 

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 

 • priima asmenis filiale, jų prašymus dėl reikalingų dokumentų paieškos;
 • teikia informaciją asmenims apie Archyvo teikiamas paslaugas, valstybės archyvuose, kitose institucijose, įstaigose, įmonėse, organizacijose saugomus dokumentus;
 • nagrinėja asmenų prašymus dėl reikalingų dokumentų paieškos, Archyve saugomų dokumentų pagrindu išduoda pažymas, patvirtintas dokumentų kopijas, išrašus asmenų prašymuose nurodytiems juridiniams faktams patvirtinti;
 • teisės aktų nustatyta tvarka priima asmenis skaitykloje, registruoja juos, konsultuoja jiems būtinos informacijos gavimo ir Archyve saugomų dokumentų paieškos klausimais, informuoja apie taikomus ribojimus, teikia dokumentų paieškos priemones, teikia susipažinti saugomus dokumentus ar jų kopijas, asmenų prašymu pagamina dokumentų kopijas, užtikrina iš saugyklų gautų bylų saugumą;
 • peržiūri gautus dokumentus, juos, jei reikia, skaitmenina, registruoja bei priskiria byloms dokumentų valdymo sistemoje ir pateikia filialo vedėjui, su filialo vedėjo rezoliucija įteikia juos vykdytojams;
 • patikrina, ar filialo parengti ir siunčiami dokumentai įforminti pagal teisės aktuose nustatytus dokumentų rengimo bendruosius reikalavimus, grąžina vykdytojams taisyti neteisingai įformintus dokumentus, registruoja siunčiamus dokumentus, parengia juos išsiuntimui ir išsiunčia adresatams, filiale likusį egzempliorių priskiria bylai pagal dokumentacijos planą;
 • tvarko korespondenciją, filialo oficialų elektroninį paštą, persiunčia gautus oficialius pranešimus filialo vedėjui;
 • rengia ir siunčia asmenims apmokėjimo už Archyvo mokamų paslaugų teikimą dokumentus;
 • organizuoja edukacinius ir kultūrinius renginius filiale, populiarina Archyve saugomus dokumentus, naudojant įvairius sklaidos būdus ir galimybes;
 • įveda Archyve saugomų dokumentų duomenis į informacines dokumentų paieškos sistemas;
 • informuoja filialo vedėją apie Archyve saugomų dokumentų fondų apskaitos dokumentuose, bylose pastebėtas klaidas, neatitikimus, pastebėtus blogos būklės dokumentus ir dokumentų saugojimo bei naudojimo pažeidimus;
 • dalyvauja Archyvo direktoriaus sudaromų komisijų ir darbo grupių veikloje;
 • teikia filialo vedėjui Archyvo metiniam veiklos planui, veiklos ataskaitoms reikalingus duomenis;
 • teikia pasiūlymus teisės aktų projektams, susijusiems su dokumentų valdymu, naudojimu ir perdavimu valstybės archyvams;
 • teikia Archyvo valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, informaciją filialo kompetencijos klausimais;
 • Archyvo direktoriui pavedus, pagal kompetenciją atstovauja Archyvui kitose institucijose, įstaigose, organizacijose;
 • vykdo kitus su Archyvo ir filialo funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Archyvo direktoriaus, vyriausiojo patarėjo, filialo vedėjo pavedimus, tam, kad būtų pasiekti Archyvo strateginiai tikslai.

 

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

 • turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį dokumentų valdymo ir naudojimo srityje;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, darbo santykių reguliavimą, informacijos teikimą ir saugojimą;
 • žinoti Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą, Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, kitus dokumentų ir archyvų valdymą reglamentuojančius teisės aktus;
 • mokėti rusų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
 • turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją (mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu);
 • gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, planuoti, organizuoti savo veiklą, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, priimti sprendimus, spręsti pavestas užduotis;
 • gebėti sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu valstybine kalba.

 

- - - 

 
Informaciją atnaujino: Jūratė Petrauskienė,
Informacija atnaujinta: 2020-02-03 12:17