Biudžetinė įstaiga, Mindaugo g. 8, LT- 03107 Vilnius, Tel. (8 5) 265 1137
El.p. lvat@archyvai.lt,faks. (8 5) 265 2314, kodas Juridinių asmenų registre 188697087
Darbo laikas: I–IV 8.00–17.00, V 8.00–15.45, pietų pertrauka 12.00–12.45.
Papildomai asmenų prašymai priimami pirmadieniais ir antradieniais iki 18 val.

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Elektroninio archyvo informacinė sistema (EAIS)

 

Lietuvoje nuo 2011 m. funkcionuoja Elektroninio archyvo informacinė sistema (EAIS). EAIS kūrimą inicijavo ir vykdė Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba, įgyvendindama Europos Sąjungos lėšomis finansuojamą projektą „Elektroninio archyvo infrastruktūros sukūrimas“.

 

Sistemą sukurti paskatino nuolat didėjantis dokumentuose, registruose ir informacinėse sistemose kaupiamos informacijos kiekis, brangstantis vadinamųjų „popierinių“ dokumentų saugojimas bei vieningos Nacionalinio dokumentų fondo (NDF) informacijos paieškos sistemos poreikis.

 

EAIS sukūrimas sudarė galimybes informacinių technologijų priemonėmis perduoti elektroninius dokumentus saugoti į valstybės archyvus, organizuoti patikimą jų saugojimą, visiems vartotojams teikti prieigos prie NDF sudarančių elektroninių dokumentų ir informacijos apie juos paieškos bei pateikimo vartotojams elektronines paslaugas.

 

EAIS gali naudotis autentifikuoti ir neautentifikuoti (galintys naudotis tik daliniu EAIS funkcionalumu) naudotojai. Norint tapti autentifikuotu naudotoju, reikia prisijungti prie sistemos.

 

Išsamią informaciją, kaip naudotis EAIS, galite rasti EAIS prisijungimo lango viršutiniame dešiniajame kampe, skyrelyje Pagalba.  

 

Elektroninio archyvo informacinės sistemos moduliai yra šie: Dokumentų valdymo priežiūros, Elektroninių dokumentų perdavimo ir priėmimo, Elektroninių dokumentų saugojimo, Dokumentų publikavimo ir pateikimo bei Administravimo.

 

Modulių funkcijos suskirstytos į šiuos posistemius: viešąjį (skirtą dokumentus perduodančioms įstaigoms − perduoti valstybės archyvams elektroninius dokumentus ir duomenis, reikalingus dokumentų valdymo priežiūrai atlikti; juridiniams ir fiziniams asmenims − atlikti dokumentų paiešką, peržiūrą, užsakyti ir gauti pažymas ir el. dokumentų kopijas ir sudaryti, tikrinti ir peržiūrėti elektroninius dokumentus); vidinį (skirtą valstybinės archyvų sistemos darbuotojams administruoti sistemos naudotojus, jų teises, klasifikatorius; vykdyti dokumentus perduodančių įstaigų dokumentų valdymo priežiūrą; priimti saugoti elektroninius dokumentus, valdyti jų saugojimo riziką; rengti ir teikti archyvo darbuotojų patvirtintas elektroninių dokumentų kopijas) bei saugyklos (skirtąsaugoti elektroniniams dokumentams ir saugyklos, elektroninių dokumentų paieškos ir rizikos valdymo tarnybiniams duomenims).

 

   Dokumentų valdymo priežiūros modulio funkcijos:

 

 • galimybė dokumentus perduodančioms įstaigoms elektroniniu būdu rengti apskaitos dokumentų (dokumentų registrų sąrašo, jo pakeitimų sąrašo; dokumentacijos plano ir jo papildymų sąrašo; bylų apyrašų sąrašo, jo pakeitimų sąrašo; bylų apyrašo, jo tęsinio; dokumentų naikinimo akto) duomenis;
 • pateikti valstybės archyvams derinti parengtus apskaitos dokumentų duomenis;
 • atsakingiems archyvų darbuotojams peržiūrėti gautus apskaitos dokumentų duomenis, juos suderinti arba tikslinti, teikti pastabas;
 • apskaitos dokumentų duomenis derinti su kitais archyvo darbuotojais (archyvo DEK, archyvo vadovu), skirti su tuo susijusias užduotis archyvo darbuotojams;
 • dokumentus perduodančioms įstaigoms ir archyvų darbuotojams teikti informaciją apie apskaitos dokumentų duomenų derinimo eigą.

 

     Elektroninių dokumentų perdavimo ir priėmimo modulio funkcijos:

 

 • galimybė dokumentus perduodančioms įstaigoms inicijuoti elektroninių dokumentų perdavimo procesą, nurodant dokumentų apimtį, jų perdavimo datą (laikotarpį) bei būdą, už dokumentų perdavimą atsakingus įstaigos darbuotojus;
 • pateikti atitinkantį elektroninių dokumentų perdavimo akto projektą;
 • persiųsti informacinių technologijų ir ryšių tinklais elektroninius dokumentus;
 • atlikti automatinę pateiktų elektroninių dokumentų antivirusinę, kiekybinę, autentiškumo patikrą;
 • transformuoti elektroninių dokumentų turinį į formatus tinkamus pateikti internete ir saugoti įlgą laiką;
 • galimybė valstybės archyvų darbuotojams peržiūrėti elektroninių dokumentų patikros rezultatus, atlikti gautų dokumentų kokybinę patikrą ir nuspręsti, ar priimti elektroninius dokumentus saugoti valstybės archyve;
 • atlikti priimtų elektroninių dokumentų archyvinį patvirtinimą;
 • sukurti elektroninių dokumentų aprašus;
 • įrašyti priimtus elektroninius dokumentus į EAIS elektroninių dokumentų saugyklą;
 • archyvo darbuotojui pasirašyti elektroninės formos dokumentų perdavimo aktą.

 

Elektroninių dokumentų saugojimo modulio funkcijos:

 

 •  saugoti elektroninius dokumentus, jų transformuoto turinio kopijas;
 •  indeksuoti elektroninių dokumentų turinį, metaduomenis jų paieškai;
 • gaminti atsargines duomenų kopijas, organizuoti duomenų atkūrimą iš jų;
 • tikrinti saugomų dokumentų kokybę, informuoti archyvo darbuotojus apie saugomus potencialiai rizikingus dokumentus;
 • valdyti saugomų elektroninių dokumentų riziką: atlikti pakartotinį elektroninių dokumentų archyvinį patvirtinimą, turinio transformavimą;
 • teisės aktų nustatyta tvarka naikinti saugomus elektroninius dokumentus ir jų kopijas;
 • informuoti archyvo darbuotojus apie saugykloje vykstančius procesus, kaupti saugyklos statistinius duomenis.

 

Elektroninių dokumentų saugojimo modulis atlieka pagrindinę EAIS užduotį – kaupti ir saugoti institucijų perduotus elektroninius dokumentus, užtikrinant jų integralumą, patikimumą, autentiškumą, prieinamumą ilgalaikėje perspektyvoje.

 

Dokumentų publikavimo ir pateikimo modulio funkcijos:

 

 • pateikti elektronine forma asmenų užsakytas pažymas;
 • atlikti valstybės archyvuose saugomų dokumentų paiešką, rodyti dokumentų aprašų duomenis;
 • parodyti saugomo elektroninio dokumento, kuriam netaikomi apribojimai, turinį ir metaduomenis (asmenims, kurių tapatybė nustatyta);
 • galimybė asmenims, kurių tapatybė nustatyta, elektronine forma pateikti valstybės archyvams prašymą išduoti juridinius faktus patvirtinančius dokumentus ir (ar) jų kopijas;
 • paskirstyti gautus prašymus (užsakymus) valstybės archyvų darbuotojams.

 

Administravimo modulio funkcijos:

 

 • dokumentus perduodančių įstaigų, valstybės archyvų registravimas;
 • sistemos naudotojų registravimas, autentifikavimas ir autorizavimas;
 • prieigos teisių ir įgaliojimų sistemos naudotojams suteikimas, atliekamų veiksmų fiksavimas;
 • sistemos klasifikatorių tvarkymas;
 • elektroninių dokumentų autentiškumo patikros procedūrų konfigūravimas;
 • sprendimo parinkimo taisyklių dėl elektroninių dokumentų paketo priėmimo konfigūravimas;
 • patikimų sertifikavimo ir laiko žymų teikėjų, jų teikiamų paslaugų ir sertifikatų, skirtų elektroniniams parašams tikrinti, kaupimas ir valdymas;
 • statistinių ataskaitų sudarymas.

 

_ _ _

Informaciją atnaujino: Andrius Zilnys, Dokumentų ir archyvų valdymo ir naudojimo skyrius
Informacija atnaujinta: 2015-03-02 09:29