KLAIPĖDOS SUKILIMO 85-ERIŲ METŲ SUKAKTIS
    
          

            

Vyriausiojo Mažosios Lietuvos gelbėjimo komiteto atsišaukimas į šaulius.
1923 m. sausio 7 d.
LCVA. F. 383, ap.7, b. 378, l. 319