LIETUVOS BANKO IR LITO ĮVEDIMO
85–ERIŲ METŲ SUKAKTIS

     

Lietuvos banko aplinkraštis dėl pinigų keitimo kurso. 1922 m.lapkričio 18 d.
LCVA. F. 1582, ap. 1, b. 219

____________________