Jotvingių g. 7, 62116 Alytus, tel. (8 315) 52 054, faks. (8 315) 52 054,
el. p. [email protected], kodas Juridinių asmenų registre 304440676

 

Reorganizavimo sąlygos

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. lapkričio 23 d. nutarimu Nr. 1173 patvirtintas Alytaus ir Marijampolės apskričių archyvų reorganizavimo sąlygų aprašas

 

 

ALYTAUS IR MARIJAMPOLĖS APSKRIČIŲ ARCHYVŲ

REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Alytaus ir Marijampolės apskričių archyvų reorganizavimo sąlygų aprašas (toliau – Aprašas) nustato Alytaus apskrities archyvo ir Marijampolės apskrities archyvo reorganizavimo tvarką.

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 14 straipsniu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 2 d. nutarimu Nr. 621 „Dėl sutikimo reorganizuoti valstybės archyvus“.

 

II SKYRIUS

REORGANIZUOJAMŲ IR REORGANIZAVIME DALYVAUJANČIŲ

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ DUOMENYS

 

3. Duomenys apie reorganizuojamus juridinius asmenis:

3.1. Alytaus apskrities archyvas:

3.1.1. teisinė forma – biudžetinė įstaiga;

3.1.2. buveinės adresas –Alytaus miesto savivaldybė, Alytus, Jotvingių g. 7;

3.1.3. kodas –190766238;

3.1.4. duomenys apie biudžetinę įstaigą kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

3.2. Marijampolės apskrities archyvas:

3.2.1. teisinė forma – biudžetinė įstaiga;

3.2.2. buveinės adresas –Marijampolės savivaldybė, Marijampolė,P. Butlerienės g. 9;

3.2.3. kodas – 190766576;

3.2.4. duomenys apie biudžetinę įstaigą kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

4. Duomenys apie reorganizavime dalyvaujantį juridinį asmenį – Kauno apskrities archyvą:

4.1. teisinė forma – biudžetinė įstaiga;

4.2. buveinės adresas – Kauno miesto savivaldybė, Kaunas, Maironio g. 28B;

4.3. kodas – 190765474;

4.4. duomenys apie biudžetinę įstaigą kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

 

III SKYRIUS

REORGANIZAVIMO BŪDAS, PASIBAIGIANČIOS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS, PO REORGANIZAVIMO VEIKSIANTI BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA

 

5. Reorganizavimo būdas – Alytaus apskrities archyvas ir Marijampolės apskrities archyvas reorganizuojami jungimo būdu, prijungiant juos prie Kauno apskrities archyvo, kuriam pereina visos reorganizuojamų Alytaus apskrities archyvo ir Marijampolės apskrities archyvo teisės ir pareigos. Po reorganizavimo veiksiančios biudžetinės įstaigos Kauno apskrities archyvo pavadinimas bus pakeistas į Kauno regioninį valstybės archyvą.

6. Po reorganizavimo pasibaigiančios biudžetinės įstaigos – Alytaus apskrities archyvas, Marijampolės apskrities archyvas.

7. Po reorganizavimo veiksianti biudžetinė įstaiga – Kauno apskrities archyvas.

 

IV SKYRIUS

MOMENTAS, NUO KURIO PASIBAIGIANČIŲ BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ TEISĖS IR PAREIGOS PEREINA PO REORGANIZAVIMO VEIKSIANČIAI BIUDŽETINEI ĮSTAIGAI

 

8. Po reorganizavimo pasibaigiančių biudžetinių įstaigų Alytaus apskrities archyvo ir Marijampolės apskrities archyvo teisės ir pareigos 2015 m. sausio 1 d. perduodamos po reorganizavimo veiksiančiai biudžetinei įstaigaiKauno apskrities archyvui. Iki 2014 m. gruodžio 31 d. po reorganizavimo veiksiančios biudžetinės įstaigos pakeisti nuostatai turi būti įregistruoti Juridinių asmenų registre.

9. Reorganizuojamų biudžetinių įstaigų Alytaus apskrities archyvo ir Marijampolės apskrities archyvo direktoriai iki 2014 m. gruodžio 1 d. sudaro ilgalaikio ir trumpalaikio turto sąrašus, archyvo ir kitų dokumentų sąrašus, kurie iki 2014 m. gruodžio 31 d. perduodami po reorganizavimo veiksiančiai biudžetinei įstaigai Kauno apskrities archyvui.

Reorganizuojamų biudžetinių įstaigų archyvų fondai nebus performuojami ir perskirstomi, bylos nebus peršifruojamos.

10. Po reorganizavimo pasibaigiančių biudžetinių įstaigų dokumentai perduodami Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka. Dokumentai perduodami pagal reorganizuojamų biudžetinių įstaigų Alytaus apskrities archyvo ir Marijampolės apskrities archyvo direktorių patvirtintus sąrašus, pasirašant perdavimo–priėmimo aktus.

 

V SKYRIUS

PO REORGANIZAVIMO VEIKSIANČIOS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS

SAVININKO TEISES IR PAREIGAS ĮGYVENDINANTI INSTITUCIJA

 

11. Po reorganizavimo veiksiančios biudžetinės įstaigos savininko teises ir pareigas (išskyrus sprendimų dėl reorganizavimo, likvidavimo ir buveinės pakeitimo priėmimą) įgyvendins Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.

12. Aprašas skelbiamas reorganizuojamų Alytaus apskrities archyvo, Marijampolės apskrities archyvo ir po reorganizavimo veiksiančios biudžetinės įstaigos Kauno apskrities archyvo interneto svetainėse http://www.archyvai.lt/lt/aaa.html, http://www.archyvai.lt/lt/maa_naujienos.html, http://www.archyvai.lt/lt/kaa_naujienos.html ir vieną kartą raštu pranešama visiems kreditoriams.

______________

Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2016-12-01 09:42