O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 987 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

PREKYBOS, PRAMONĖS IR AMATŲ RŪMŲ FONDĄ NR. 987

2008-09- Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Prekybos ir pramonės rūmai (1925-02-02 –1936-07-06)

Prekybos, pramonės ir amatų rūmai (1936-07-07–1940-07-29)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

1925-02-02 Prekybos ir pramonės rūmų įstatymu įsteigti Prekybos ir pramonės rūmai.1Rūmai veiklą pradėjo 1925-06-19.2

Vadovaujantis 1936-07-07 Prekybos, pramonės ir amatų rūmų įstatymu, Prekybos ir pramonės rūmai pavadinti Prekybos, pramonės ir amatų rūmais.3

Savo veikloje Rūmai vadovavosi 1925-02-02 Prekybos ir pramonės rūmų, 1936-07-07 Prekybos, pramonės ir amatų rūmų įstatymais, 1930-09-02 ir 1936-12-21 Rūmų statutais, kitais teisės aktais. Veiklą kontroliavo finansų ministras.

1940-07-29 Prekybos, pramonės ir amatų rūmų likvidavimo įstatyme paskelbta, kad Prekybos, pramonės ir amatų rūmai likviduojami. Rūmų likvidaciją vykdyti pavesta finansų ministrui.4

 

Sudarytojo funkcijos

 

Prekybos ir pramonės rūmų tikslas buvo skatinti ir vystyti prekybą ir pramonę bei atstovauti prekybos ir pramonės įmonėms.

Prekybos, pramonės ir amatų rūmų tikslas buvo skatinti ir vystyti prekybą, pramonę ir amatus bei atstovauti prekybos, pramonės ir amatų įmonėms.

Rūmai teikė žinias vyriausybei, valstybės ir savivaldybės įstaigoms, firmoms apie prekybą, pramonę ir amatus, dalyvavo rengiant prekybą, pramonę ir amatus reglamentuojančiųteisės aktų projektus, kvietė pirklių ir pramoninkų suvažiavimus, rūpinosi biržos veikla, registravo prekybos ir pramonės įstaigas, nemokius asmenis, išdavė firmoms prekių kilmės liudijimus, ruošė gaminių normas ir standartus, steigė muziejus, mokyklas, kursus, tyrimo institutus, bibliotekas, informacijos biurus, rengė gaminių parodas ir propagavo krašto gaminius, laikė prekybos sandėlius, prekyvietes, rūpinosi specialistų paruošimu, apdovanojo nusipelniusius įmonininkus, tarnautojus ir darbininkus, rūpinosi amatų įmonių finansavimu, organizavo amatininkų savišalpos kasas bei fondus, organizavo ekskursijas, leido knygas ir kitus leidinius.

Rūmus valdė pirmininkas, prezidiumas, taryba ir kontrolės komisija.

Nariais galėjo būti prekybos, pramonės ir amatų įmonių savininkai – Lietuvos piliečiai, ne jaunesni nei 30 metų.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1951-09-05 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo perėmė 794 neaprašytas Prekybos, pramonės ir amatųrūmų bylas.

1951-10-18 sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyti 785 apskaitos vienetai.

1955-01-07 sudarytas apyrašas Nr. 2, į kurį įrašyti 8 apskaitos vienetai.

1959 m., 1961 m., 1978 m., 1998 m. papildomai į apyrašą Nr. 1 įrašyti 36 apskaitos vienetai.

1965 m., 1967 m. į apyrašą Nr. 2 papildomai įrašyti 12 apskaitos vienetų..

Iš viso fonde Nr. 987 yra 2 apyrašai, 841 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1921–1941 m. Dokumentai lietuvių, rusų, prancūzų, vokiečių kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašytiRūmų plenumo, prezidiumo, revizijos komisijos posėdžių, Pramonės ir prekybos sąjungos susirinkimų, Statybos medžiagų importininkų sąjungos valdybos posėdžių protokolai, prekybos sutartys su užsienio valstybėmis, Vilniaus krašto odų pramoninkų sąjungos memorialas, Vilniaus aliejaus gamybos pramonės sąjungos narių memorandumas, Prekybinių lentpjūvių privalomos sąjungos statutas, Rūmų pirmininko susirašinėjimo su Finansų ministerija, Prekybos departamentu, organizacijomis, užsienio firmomis finansų, prekybos ir kitais veiklos klausimais dokumentai, dalyvavimo tarptautinėse konferencijose ir kongresuose dokumentai, žinios apie Rūmų prezidiumą ir narius, sekcijų veiklą, pranešimai apie prekybą ir pramonę, Rūmų veiklos apžvalga, akcinių bendrovių, įmonių steigimo bylos ir sąrašai, žinios apie importą ir eksportą, prekių liudijimai, Rūmų likvidatoriaus nutarimai, pastato sekvestravimo ir nacionalizavimo aktai, Rūmų narių, Vilniaus įmonių sąrašai, leidimai važiuoti į užsienį.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas, chronologiją ir dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašytas 821 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1921–1941 m. Dokumentai lietuvių, rusų, vokiečių kalbomis.Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti Rūmų aplinkraščiai, Rūmų Vilniaus skyriaus statutas bei narių sąrašai, Popieriaus ir kartono įmonių sąjungos statutas ir valdybos posėdžių protokolai, Kauno biržos ir kredito įstaigų sekcijos įstatai, Dovanų – garbės ženklų, medalių bei diplomų statutas, žinios apie įmonių, bendrovių, fabrikų, malūnų vertę ir apyvartą, eksportuojamas prekes, 1938m. Lietuvos pramonės ir prekybos apžvalga, parduotuvių ir pramonės įmonių savininkų pažymėjimai, informaciniai biuleteniai, siunčiamų raštų registracijos knygos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal dokumentų rūšis ir chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyta 20 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1927–1940 m. Dokumentai lietuvių, prancūzų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Salomėja Loskutova

 

1 Vyriausybės žinios (toliau – V. Ž.) 1925 m., Nr. 181 – 1237.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 987, ap. 1, b. 343, l. 7.

3 V. Ž. 1936 m., Nr. 539 – 3742.

4 LCVA. F. 923, ap. 1, b. 1548, l. 43.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-10 08:24