O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 27 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VIDURIO LIETUVOS LAIKINOSIOS VALDYMO KOMISIJOS ŽEMĖS ŪKIO IR MIŠKŲ DEPARTAMENTO FONDĄ NR. 27

2005-11- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Vidurio Lietuvos Laikinosios Valdymo Komisijos Žemės ūkio ir miškų departamentas (Departament Rolnictwa i Lasów Tymczasowej Komisji Rządzącej Litwy Środkowej) (1920-10-12 –1922-04-06)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vidurio Lietuvos Laikinosios Valdymo Komisijos Žemės ūkio ir miškų departamentas įsteigtas Vidurio Lietuvos Vyriausiajam kariuomenės vadui 1920-10-12 dekretu Nr. 2 apie Laikinosios Valdymo Komisijos sudarymą paskyrus departamento vadovą, laikinai einantį direktoriaus pareigas.1

Departamento veiklą reglamentavo Vidurio Lietuvos Vyriausiojo kariuomenės vado 1920-11-23 dekretas Nr. 25 „Dėl Vidurio LietuvosLaikinosios Valdymo Komisijos ir jos departamentų pradinės organizacijos ir kompetencijos“2 ir laikinai einančio Vidurio Lietuvos Laikinosios Valdymo Komisijos pirmininko pareigas 1921-10-06 potvarkis Nr. 379 „Dėl departamentų organizacijos ir veiklos pagrindų“.3

Lenkijos Respublikos 1922-04-06 įstatymu Vidurio Lietuvos teritorijoje įvesta Lenkijos valdžia. Vidurio Lietuvos Laikinosios Valdymo Komisijos ir jos departamentų veikla buvo nutraukta.4

 

Sudarytojo veiklos sritis

 

Departamento kompetencijai priklausė valstybinių dvarų ir miškų, be šeimininkų likusių ūkių valdymas, žemės ūkio reformos projekto parengimas ir įgyvendinimas, privačių miškų apsauga, technikos įdiegimo privačiuose ūkiuose skatinimas, veterinarijos problemų sprendimas, žemės ūkio draugijų ir mokyklų steigimas, rėmimas ir veiklos priežiūra.5

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Vidurio Lietuvos Laikinosios Valdymo Komisijos Žemės ūkio ir miškų departamento dokumentų perdavimo Lietuvos TSR centriniam valstybiniam archyvui data nenustatyta, perdavimo - perėmimo akto nėra.

1949 m. apskaitos dokumentuose buvo įrašytas 1 apyrašas, 612 apskaitos vienetų. 1951 m. buvo sudarytas apyrašas Nr. 2, į kurį įrašyta 30 apskaitos vienetų.

Iš Minsko apskrities valstybinio archyvo 1953 m. gautos Žemės ūkio ir miškų departamento fondo 2 bylos ir jų apyrašas. Bylos ir apyrašas įrašyti į apskaitos dokumentus, apyrašui suteiktas Nr. 3.

1954 m. į apskaitos dokumentus įrašytas apyrašas Nr. 4, 291 apskaitos vienetas, 1965 m. – apyrašas Nr. 5, 17 apskaitos vienetų, 1967 m. į apyrašą Nr. 5 papildomai įrašyti 2 apskaitos vienetai.

Baltarusijos TSR valstybinis centrinis istorijos archyvas 1974 m. perdavė 1 bylą.

Fondas 1974 m. pertvarkytas: iš jo į fondą Nr. 20 iškelta 14 apskaitos vienetų, patikslintos antraštės, bylos susistemintos, peršifruotos, sudaryti nauji apyrašai Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3, į kuriuos įrašyti 665 apskaitos vienetai. Pertvarkant fondą, atrinkta naikinti 14 bylų.

1980 m. į apyrašą Nr. 2 papildomai įrašyti 2 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 27 yra 3 apyrašai, 667 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1922 m. Dokumentai lenkų, anglų, lietuvių, rusų kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Vidurio Lietuvos valdžios institucijų teisės aktai, departamento tvarkomieji dokumentai; Laikinosios Valdymo Komisijos ir departamento komisijų posėdžių protokolai; veiklos ataskaitos, susirašinėjimo žemės ūkio reformos, kooperatyvų steigimo ir aprūpinimo gamybos priemonėmis, kreditų suteikimo, kovos su gyvulių ligų epidemijomis, miškų apsaugos bei eksploatacijos ir kitais veiklos klausimais dokumentai; sutartys dėl miško medžiagos pardavimo, žemės nuomos; statistinės žinios apie miško plotus; turto draudimo, įmonių veiklos patikrinimo dokumentai; privačių miškų, siaurojo geležinkelio ruožų, pramonės, prekybos, žemės ūkio kooperatinių įmonių sąrašai, jų registracijos kortelės ir liudijimai; personalo, finansiniai dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos chronologine tvarka, metų ribose – pagal įstaigos struktūrą ir dokumentų svarbumą.

Iš viso fondo Nr. 27 apyraše Nr. 1 įrašytas 351 apskaitos vienetas. Dokumentų chronologinės ribos 1920–1922 m. Dokumentai lenkų, anglų, lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - mašinraštis, rankraštis. Yra dokumentų blunkančiu tekstu.

 

Personalo bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti departamento direktoriaus įsakymai personalo klausimais, darbuotojų algalapiai ir asmens bylos.

Algalapių bylos susistemintos ir apyraše įrašytos pagal chronologiją, asmens bylos – pagal pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 27 apyraše Nr. 2 įrašyti 158 apskaitos vienetai.. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų chronologinės ribos 1920–1922 m. Dokumentų sukūrimo būdai - mašinraštis, rankraštis. Yra dokumentų blunkančiu tekstu.

 

Ūkių nuomos dokumentų bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašytos ūkių nuomos sutartys, nuomos mokesčių išieškojimo, varžytinių organizavimo, susirašinėjimo žemės ūkio paskirties žemės perdavimo naudojimui klausimais dokumentai, valstybinių, likusių be šeimininkų, išnuomotų ūkių sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal vietovardžius abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 27 apyraše Nr. 3 įrašyti 158 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1919 – 1922 m. Dokumentai lenkų, rusų kalbomis.Dokumentų sukūrimo būdai - mašinraštis, rankraštis, yra žemės planų. Yra dokumentų blunkančiu tekstu.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Tamara Justickaja

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vedėjos pavaduotoja   Laima Breslavskienė1 Dziennik Urzędowy Tymczasowej Komisji Rządzącej (toliau - DU TKR), 1920, Nr. 1, psl.2.

2 DU TKR, 1920, Nr. 5, psl. 34.

3 DU TKR, 1921, Nr. 33(43), psl. 450.

4 DU TKR, 1922, Nr. 14(64), psl. 282.

5 DU TKR, 1920, Nr. 5, psl. 34, dekretas Nr. 25.   

  

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-11 10:01