O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

LCVA fondo 393 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS MIŠKŲ DEPARTAMENTO IR JONIŠKĖLIO GIRININKIJOS FONDĄ NR. 393

2009-09- Nr. SA-

Vilnius

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

1. Žemės ūkio ir valstybės turtų ministerijos Miškų skyrius (1918 m. lapkričio mėn.–1919 m. sausio mėn.)

Žemės ūkio ir valstybės turtų ministerijos Miškų departamentas (1919 m. vasario mėn.–1923-12-31)

Žemės ūkio ministerijos Miškų departamentas (1924-01-01–1940-08-26)

2. Joniškėlio girininkija (1921 m. gegužės mėn.–nenustatyta)

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

1. Žemės ūkio ir valstybės turtų ministro 1918 m. lapkričio mėn. (diena nenurodyta) įsakymu Nr. 10 nuo 1918-11-17 paskirtas laikinai eiti pareigas Miškų skyriaus vedėjas. Tiksli Žemės ūkio ir valstybės turtų ministerijos Miškų skyriaus įsteigimo data nenustatyta.1

Miškų skyrius savo veikloje vadovavosi galiojusiu Rusijos imperijos Miškų statutu su atskirų jo straipsnių pakeitimais, 1918-12-29 Laikinosios Vyriausybės įsakymu miškų naikinimui sustabdyti.2

Nuo 1919 m. vasario mėn. Žemės ūkio ir valstybės turtų ministerijos Miškų skyrius vadinamas Žemės ūkio ir valstybės turtų ministerijos Miškų departamentu.3Teisės akto, kuriuo vadovaujantis pakeistas įstaigos pavadinimas, nerasta.

Vadovaujantis 1924-05-31 Žemės ūkio ministerijos etatais, Žemės ūkio ir valstybės turtų ministerijos Miškų departamentas nuo 1924-01-01 pavadintas Žemės ūkio ministerijos Miškų departamentu.4

Miškų departamentas savo veikloje vadovavosi 1918-12-29 Laikinosios Vyriausybės įsakymu miškų naikinimui sustabdyti, 1919-07-26 Įsakymu apie privatinių miškų valstybės priežiūrą,5 1929-06-07 Privatinių savininkų miškams prižiūrėti ir valdyti taisyklėmis,6 1937-05-11 Valstybinių miškų miško medžiagai perleisti įstatymu,7 jų pakeitimais bei papildymais, kitais teisės aktais.

Žemės ūkio ministerijos Miškų departamentas nutraukė veiklą 1940-08-26.

2. Joniškėlio girininkija pradėjo veiklą 1921 m. gegužės mėn.8

Girininkija buvo pavaldi Biržų miškų urėdijai, nuo 1933-08-01 – Pakruojo miškų urėdijai,9 nuo 1938-07-01 – Pasvalio miškų urėdijai.10

Joniškėlio girininkija savo veikloje vadovavosi Žemės ūkio ir valstybės turtų ministerijos 1925-10-25 Lietuvos miškams valdyti ir iš jų medžiui duoti taisyklėmis, 1919-12-02 Medžių taksos įstatymu,11 Miškų departamento ir Biržų, Pakruojo bei Pasvalio miškų urėdijų instrukcijomis, taisyklėmis, kitais teisės aktais.

Joniškėlio girininkija sovietų ir nacių okupacijos laikotarpiu veiklą tęsė. Buvo pavaldi Pasvalio miškų urėdijai.

Joniškėlio girininkijos veiklos pabaigos data nenustatyta. 1947 m. girininkija dar veikė.

Sudarytojo funkcijos

1. Miškų skyriaus, vėliau – Miškų departamento žinioje buvo valstybės ir privatūs miškai su vandenimis ir pievomis.

Miškų departamento uždavinys buvo organizuoti valstybės ir privačių miškų apsaugą, atželdinimą ir teisingą eksploatavimą, laukinių gyvūnų priežiūrą ir jų medžioklę, skatinti miškininkystės mokslo vystymą, ruošti miškų specialistus. Miškų departamentas savo uždavinius įgyvendino per miškų urėdijas, girininkijas ir eiguvas.

2. Joniškėlio girininkijos uždavinys buvo valdyti, tvarkyti, saugoti, taksuoti bei eksploatuoti, taupyti valstybinius miškus ir jo turtus, prižiūrėti bei globoti privatinių miškų valdymą ir eksploatavimą jos veiklos teritorijoje. Girininkas skyrė kirtimo biržes, apskaičiavo ir įkainojo miško medžius, sekė, kad nebūtų neteisėto miško ir jo produktų naudojimo, gaisrų, kontroliavo eigulių ir miško sargų darbą.

IIDOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

Miškų departamento fondo dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1949 m. Miškų departamento fonde buvo 650 neaprašytų saugojimo vienetų.

1952 m. sutvarkius neaprašytus dokumentus buvo sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyta 540 apskaitos vienetų.

1963 m. buvo sudarytas apyrašas Nr. 2, kuriame įrašyti 693 apskaitos vienetai, apyrašas Nr. 3 – 38, ir apyrašas Nr. 4 – 101 apskaitos vienetas. Fondo papildymo šaltinis nenustatytas.

1963 m. iš viso fonde buvo 4 apyrašai, 1372 apskaitos vienetai.

1965 m., sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus, papildomai į apyrašą Nr. 1 buvo įrašyti 62, į apyrašą Nr. 3 – 1 apskaitos vienetas.

1966-06-07 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo perėmė 460 Miško departamento fondo bylų, įrašytų į apyrašą Nr. 1. Archyve apyrašas peršifruotas į Nr. 5.

1973-06-27 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo perėmė 5 Miško departamento bylas, kurios buvo papildomai įrašytos į apyrašą Nr. 5.

1978 m. papildomai į apyrašus Nr. 1 ir Nr. 5 įrašyti 7 apskaitos vienetai.

1980 m. papildomai į apyrašą Nr. 1 buvo įrašyti 262 apskaitos vienetai.

1980–1981 m. po bylų skaičiaus patikrinimo bei apskaitos duomenų tikslinimo iš apskaitos buvo išbraukti 374 apskaitos vienetai.

1981-03-27 fonde buvo 5 apyrašai, 1795 apskaitos vienetai.

1988 m., 1993 m., 1997 m. į apyrašus Nr. 1 ir Nr. 3 papildomai įrašyti 3 apskaitos vienetai. 1997 m. patikslintas apskaitos vienetų skaičius fonde – 1799.

2009 m. pakeistas fondo pavadinimas – Žemės ūkio ministerijos Miškų departamentas ir Joniškėlio girininkija.

Iš viso fonde Nr. 393 yra 5 apyrašai, 1799 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1947 m. Dokumentai lietuvių, rusų, lenkų vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, brėžinys, spaudinys.

Apyraše Nr. 5 įrašyta byla Nr. 12 yra Švenčionių apskrities Linkmenų valsčiaus Kaltanėnų dvaro miško 1921–1932 m. dokumentai, kurie priklauso Vilniaus vaivadijos valdybos fondui Nr. 51.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

Miškų departamento veiklos bylų apyrašas Nr. 1

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, Miškų tausojimo komisijos posėdžių protokolai, privatinių miškų perėmimo komisijų aktai, žinios apie valstybinių miškų paskirstymą pagal kainas, miškų želdymą, medžių sėklų ir daigų išteklius, žvėrių, paukščių skaičių bei nušautus žvėris ir paukščius, parduotus miškų plotus, paruoštą bei parduotą miško medžiagą, lentpjūvių veiklą, susirašinėjimo miškų apsaugos nuo gaisrų, želdinimo, eksploatacijos, servitutų panaikinimo, nuobaudų už savavališką miškų kirtimą skyrimo, eigulių priėmimo ir kitais administraciniais bei finansų klausimais dokumentai, urėdijų veiklos stebėjimo, miško pardavimo iš varžytinių, ganiavos servitutų bylos, departamento ir urėdijų tarnautojų, apskričių ežerų sąrašai, girininkijų biržių brėžiniai, biržių kirtimo apskaičiavimo lapai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal struktūrą ir chronologija, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą, urėdijų ir girininkijų veiklos stebėjimo bylos – pagal vietovardžių pavadinimus abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 842 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys, brėžinys.

Miškų departamento ir pavaldžių įstaigų personalo bylų apyrašas Nr. 2

Apyraše įrašyti Miškų departamento, urėdijų ir girininkijų, Aukštesniosios miškų mokyklos tarnautojų tabeliai, algų lapai, mokesčių knygelės.

Yra Žemės reformos, Žemės tvarkymo, Melioracijos, Veterinarijos departamentų, Žemės reformos valdybos buhalterijos, apskričių žemės tvarkytojų, Žemės ūkio rūmų, Vyriausiosios žemės rūšiavimo komisijos, apskričių žemės rūšiavimo komisijų, Žemės ūkio akademijos Dotnuvoje ir žemės ūkio mokyklų tarnautojų algų bei stipendijų gavimo lapai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal vietovardžius, mokesčių knygelės – pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašytas 351 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

Tarnautojų asmens bylų apyrašas Nr. 3

Apyraše įrašytos tarnautojų asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyta 40 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1921–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

Joniškėlio girininkijos veiklos bylų apyrašas Nr. 4

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, girininkijos veiklos patikrinimo, girininkijos priėmimo, eiguvų revizijų, pagamintos miško medžiagos priėmimo, malkų pardavimo, miško įstatymų pažeidimų aktai, žinios apie pagamintą, parduotą miško medžiagą, gautas pajamas, susirašinėjimo miškų sutvarkymo, atželdinimo, apsaugos bei eksploatacijos, biržių paskyrimo, jaunuolyno puoselėjimo, sugedusio miško rinkimo, nusausinimo, šalutinio miško naudojimo ir kitais girininkijos veiklos, personalo ir finansų klausimais dokumentai, eigulių, valstybinių trobesių, inventoriaus sąrašai, pajamų knyga, Joniškėlio girininkijos 1940–1947 m. registracijos knyga apie nusižengimus miškų įstatymams.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 4 įrašytas 101 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1947 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys, brėžinys.

Miškų departamento veiklos bylų apyrašas Nr. 5

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai,Laikinosios komisijos kontraktams ir sutartims tikrinti prie Žemės ūkio ir valstybės turtų ministerijos posėdžių protokolai, urėdijų sutartys dėl miško medžiagos gamybos, žinios apie atliktus medynų puoselėjimo darbus, įmokas į medžioklės fondą, pagamintą miško medžiagą, susirašinėjimo atstovų skyrimo į tarptautinį miškininkystės komitetą, tarnautojų pareigų paskirstymo, atostogų suteikimo, atleidimo iš tarnybos, medžioklės klausimais dokumentai, urėdijų miškų ūkių aprašymai ir charakteristikos, Kulautuvos ir Veršvų vasarviečių sklypų nuomininkų bylos, tarnautojų sąrašai, urėdijų išlaidų apyskaitos, finansų dokumentai.

Yra 1921–1932 m. dokumentai apie Švenčionių apskrities Linkmenų valsčiaus Kaltanėnų dvaro miško kirtimą.

Apyrašas iš dalies suminis. Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal struktūrą ir temas, temų ribose – pagal chronologiją ir dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 5 įrašyti 465 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių, rusų, lenkų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys, brėžinys.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Edita Motiejūnienė1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau–LCVA). F. 392, ap. 4, b. 1, l. 4, 14.

2 Laikinosios Vyriausybės žinios, (toliau–LVŽ) 1918 m., Nr. 1

3 LCVA. F. 923, ap. 1, b. 28, l. 321, 343.

4 Vyriausybės žinios (toliau–V.Ž.), 1924 m., Nr. 160-1133.

5 LVŽ, 1919 m., Nr. 9-114.

6 V.Ž., 1929 m., Nr. 302-2024.

7 V.Ž., 1937 m., Nr. 575-4004.

8 LCVA. F. 393, ap. 2, b. 3, l. 5, 17, 206.

9 LCVA. F. 392, ap. 4, b. 17, l. 235 a.p.

10 LCVA. F. 392, ap. 4, b. 12, l. 104.

11 LCVA. F. 393, ap. 5, b. 7, l. 8-27, 68-82.

 

 

 

 

Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2014-10-20 09:53