O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

LCVA fondo R-767 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS TSR MIŠKŲ ŪKIO MINISTERIJOS FONDĄ NR. R-767

2010-09- Nr. SA-

Vilnius

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

Lietuvos TSR miškų ūkio ministerija (1947-06-26–1953-05-29)

Lietuvos TSR žemės ūkio ir paruošų ministerijos Vyriausioji miškų ūkio valdyba (1953-05-30–1954-01-03)

Lietuvos TSR žemės ūkio ministerijos Vyriausioji miškų ūkio valdyba (1954-01-04–1956-07-30)

Vyriausioji miškų ūkio valdyba prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos (1956-07-31–1957-06-13)

Lietuvos TSR miškų ūkio ir miško pramonės ministerija (1957-06-14–1988-05-26)

Lietuvos TSR miškų ūkio ministerija (1988-05-27–1990-03-21)

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1947-06-26 įsaku „Dėl Lietuvos TSR miškų ūkio ministerijos įsteigimo“ buvo įsteigta sąjunginė-respublikinė Lietuvos TSR miškų ūkio ministerija.1

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1953-04-23 įsaku „Dėl Lietuvos TSR sąjunginių-respublikinių ministerijų pertvarkymo“ Lietuvos TSR žemės ūkio ministerija, Lietuvos TSR tarybinių ūkių ministerija, Lietuvos TSR miškų ūkio ministerija ir kitos įstaigos buvo sujungtos į Lietuvos TSR žemės ūkio ir paruošų ministeriją.2 Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1953-05-30 nutarimu Nr. 352 „Dėl Lietuvos TSR žemės ūkio ir paruošų ministerijos struktūros ir etatų“ miškų ūkiui vadovauti buvo įsteigta Vyriausioji miškų ūkio valdyba.3

Vadovaujantis Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1954-01-04 įsaku „Dėl Lietuvos TSR žemės ūkio ir paruošų ministerijos pertvarkymo į Lietuvos TSR žemės ūkio ministeriją“4 Lietuvos TSR žemės ūkio ir paruošų ministerijos Vyriausioji miškų ūkio valdyba pavadinta Lietuvos TSR žemės ūkio ministerijos Vyriausiąja miškų ūkio valdyba.

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1956-07-31 nutarimu Nr. 355 „Dėl Vyriausiosios miškų ūkio valdybos prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos organizavimo“ Lietuvos TSR žemės ūkio ministerijos Vyriausiosios miškų ūkio valdybos pagrindu buvo įsteigta Vyriausioji miškų ūkio valdyba prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos.5

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1957-06-14 nutarimu Nr. 272 „Lietuvos TSR miškų ūkio ir miško pramonės ministerijos organizavimo klausimai“ Lietuvos TSR miško pramonės ministerijos ir Vyriausiosios miškų ūkio valdybos prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos pagrindu buvo įsteigta Lietuvos TSR miškų ūkio ir miško pramonės ministerija.6

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1988-05-27 įsaku Nr. ХI-2353 „Dėl Lietuvos TSR valstybinio valdymo organų sistemos pakeitimų“ Lietuvos TSR miškų ūkio ir miško pramonės ministerija pertvarkyta į Lietuvos TSR miškų ūkio ministeriją.7

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1990-03-22 Įstatymu Lietuvos TSR miškų ūkio ministerija pavadinta Lietuvos Respublikos miškų ūkio ministerija.8

Sudarytojo funkcijos

Lietuvos TSR miškų ūkio ministerija vadovavo miškotvarkai, miškų atkūrimui, smėlėtų plotų apželdinimui, miškų apsaugai ir jų priežiūrai Lietuvos teritorijoje.

Lietuvos TSR miškų ūkio ir miško pramonės ministerija buvo atsakinga už miškų tvarkymą, saugojimą ir apskaitą, miškų žemių želdinimą ir sausinimą, prižiūrėjo želdinius, kontroliavo miškų ūkių tvarkymą kolūkių bei priskirtinuose miškuose ir teikė techninę pagalbą, buvo atsakinga už miško pramonės bei miško chemijos pramonės vystymą, organizavo miško ruošą ir plukdymą ministerijos įmonėse Lietuvos teritorijoje ir už respublikos ribų.

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1966-11-03 iš Lietuvos TSR miškų ūkio ir miško pramonės ministerijos perėmė 1946–1956 m. 671 bylas, įrašytas apyraše Nr. 2.

1977-10-13 archyvas 1 bylą perdavė Lietuvos TSR miškų ūkio ir miško pramonės ministerijai.

1988 m. patikslinta, kad fonde buvo 678 bylos.

1996-08-22 į apyrašą Nr. 2 papildomai įrašyta 1 byla.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA) 2000-07-14 iš Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos perėmė 4157 Lietuvos TSR miškų ūkio ir miško pramonės ministerijos 1957–1989 m. bylas, kurios tęsiniu buvo įrašytos apyraše Nr. 2.

LCVA 2000-12-05 iš Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos perėmė 122 Lietuvos TSR miškų ūkio ir miško pramonės ministerijos 1949–1990 m. bylas, įrašytas apyraše Nr. 3.

LCVA 2001-06-04 iš Miškų ir saugomų teritorijų departamento prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos perėmė 46 Lietuvos TSR miškų ūkio ir miško pramonės ministerijos 1983–1990 m. bylas, įrašytas apyraše Nr. 1.

LCVA 2006-12-07 iš Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos perėmė 3 Lietuvos TSR miškų ūkio ir miško pramonės ministerijos bylas, kurios papildomai buvo įrašytos į apyrašą Nr. 2.

Iš viso fonde Nr. R-767 yra 3 apyrašai, 5007 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1947–1990 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.

Apyraše Nr. 3 įrašytos Lietuvos TSR miško pramonės ministerijos 1949–1957 m. slaptos raštvedybos bylos. Nurodytų metų ministerijos veiklos dokumentai įrašyti Lietuvos TSR miško pramonės ministerijos fondo Nr. R-574 apyraše Nr. 1a.

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

Apyraše įrašyti TSRS valstybinio miškų ūkio komiteto tvarkomieji dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 46 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1983–1990 m. Dokumentai rusų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

Apyraše įrašyti TSRS miškų ūkio ministerijos, TSRS valstybinio miškų ūkio komiteto, Lietuvos TSR valstybinės plano komisijos, Lietuvos TSR finansų ministerijos tvarkomieji dokumentai, Lietuvos TSR Ministrų Tarybos nutarimai ir potvarkiai, ministro įsakymai ir potvarkiai veiklos klausimais, ministerijos Kolegijos darbo planai ir posėdžių protokolai, pasitarimų protokolai, gamybos, finansų, darbo jėgos planai, miško kultūrų ir miško apsaugos darbų metų planai, įmonių hidromelioracinės statybos planai, darbo, naujos technikos įdiegimo į gamybą ir racionalizacijos ataskaitos, ataskaitos apie personalą, miškų ūkių ir girininkijų perdavimo-priėmimo aktai, pagamintos miško medžiagos, stataus miško atleidimo ir šalutinio miško naudojimo kainos ir taksos, miškų ūkių sėklinių sklypų pasai, miško fondo apskaitos dokumentai, miškų ūkių suvestinės žinios apie miško kirtimą ir kirtavietės fondą, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, ministerijos ir miškų ūkių metų balansai, etatų sąrašai ir sąmatos, buhalterijos, kapitalinės statybos bei darbuotojų apdovanojimo dokumentai, profsąjungos komiteto ir liaudies kontrolės grupės veiklos dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal ministerijos struktūrinius padalinius ir dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 4839 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1947–1989 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Buvusių įslaptintų veiklos bylų apyrašas Nr. 3

Apyraše įrašyti TSRS valstybinio miškų ūkio komiteto tvarkomieji dokumentai, ministro įsakymai ir potvarkiai veiklos klausimais, dokumentų perdavimo ir naikinimo aktai, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, mobilizaciniai planai, ataskaitos apie karo prievolininkus, darbuotojų, turinčių teisę dirbti su slaptais dokumentais, apskaitos žurnalai, bylų nomenklatūros.

Apyraše įrašytos Lietuvos TSR miško pramonės ministerijos 1949–1957 m. slaptos raštvedybos bylos. Nurodytų metų ministerijos veiklos dokumentai įrašyti Lietuvos TSR miško pramonės ministerijos fondo Nr. R-574 apyraše Nr. 1a.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyti 122 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1949–1990 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Liudmila Funikova1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-758, ap. 2, b. 18 , l. 80.

2 LCVA. F. R-758, ap. 2, b. 51, l. 7.

3 LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 298, l. 4.

4 LCVA. F. R-758, ap. 2, b. 56, l. 10 a.p.

5 LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 400, l. 437.

6 LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 427, l. 126.

7 LCVA. F. R-758, ap. 2, b. 753, l. 159.

8 Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos ir Vyriausybės žinios. 1990-04-20, Nr. 11, psl. 386.

  

 

 

Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2014-10-20 09:56