O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 662 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS CENTRINIO VALSTYBĖS ARCHYVO FONDO NR. 662 PAPILDYMĄ

2009- - Nr.

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ 2005–2007 M.

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Informacija apie archyvo saugomą fondą Nr. 662 ,,Lietuvos centrinis valstybės archyvas“ buvo pateikta Lietuvos centrinio valstybės archyvo 1998-06-22 ir 2000-06-06 pratarmėse, 2002-12-21 pažymoje Nr. SA-112, 2006-11-20 pažymoje Nr. SA-364.

Archyvo pavadinimas ir pavaldumas 2005–2007 metais nesikeitė.

 

Sudarytojo funkcijos, struktūra

 

Archyvo funkcijos ir struktūra 2005–2007 metais nesikeitė.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Bylos sudarytos ir sutvarkytos vadovaujantis Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2001 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 88 (Žin., 2002, Nr. 5-211; 2002, Nr. 70-2957; 2005, Nr. 132-4773; 2009, Nr. 136-5970) ir 2005 m. bylų nomenklatūra bei 2006 m., 2007 m. dokumentacijų planais.

Nesudarytos į 2005 m. bylų nomenklatūrą bei į 2006–2007 m. dokumentacijos planus įrašytos šios nuolatinio saugojimo bylos: 2005 m. Direkcijos posėdžių protokolai (bylos indeksas (toliau-b.i.) 1.4); 2005 m. Susirašinėjimo su užsienio institucijomis veiklos klausimais dokumentai (b.i. 1.16); 2005–2007 metų darbo apmokėjimo statistinės ataskaitos (b.i. 3.37); 2007 m. Videodokumentų perėmimo sutartys, aktai ir jų registras VG6 (b.i. 6.12); 2005 m. ir 2006 m. Vaizdo ir garso dokumentų kiekio ir būklės patikrinimo aktai ir jų registracijos žurnalas VG15 (b.i. 6.26); 2005 m. Nacionalinių filmų perdavimo priėmimo sutartys, aktai ir jų registras VG17 (b.i. 6.38).

Į apyrašo Nr. 1 tęsinį įrašytos į 2005 m. bylų nomenklatūrą ir į 2006–2007 m. dokumentacijos planus neįtrauktos šios bylos: 2005–2007 m. Kino dokumentų naudojimo sutartys ir jų registras (2005 m. registracijos žurnalas) VG18; ir 2005–2007 m. Fotodokumentų naudojimo sutartys ir jų registras (2005 m. registracijos žurnalas) VG19; 2005–2007 m. parodų rengimo dokumentai; 2002–2005 m. pastato O.Milašiaus g. 21 renovacijos dokumentai.

Sudaryti bylų apyrašų Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4 tęsiniai.

Vadovaujantis Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009-02-12 raštu Nr. (1.16)V4-178 ,,Dėl valstybės archyvų veiklos nuolatinio saugojimo dokumentų ir jų apskaitos tvarkymo, iš archyvo saugomo fondo Nr. 662 ,,Lietuvos centrinis valstybes archyvas“ apskaitos bus išbraukti Ilgo saugojimo personalo bylų apyrašas Nr. 2 ir Ilgo saugojimo atleistų darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, asmens bylų apyrašas Nr. 3. Į minėtus apyrašus įrašytos bylos bus perduotos į archyvo archyvą. Už jas atsakingas asmuo Bendrųjų reikalų skyriaus vedėja Jolanta Raguotienė.

 

Nuolatinio saugojimo vidaus administravimo ir specialiosios veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyrašo tęsinyje įrašyti Lietuvos archyvų departamento generalinio direktoriaus ir archyvo direktoriaus įsakymai archyvo veiklos klausimais ir jų registrai (2005 m. registracijos žurnalai); Ekspertų komisijų ir Restauravimo tarybos posėdžių protokolai; veiklos planai ir ataskaitos; komandiruočių ataskaitos; pareigybių, personalo sąrašai; susirašinėjimo su įstaigomis veiklos klausimais dokumentai; archyvo audito ataskaitos; žinios apie archyvo fondų apimties ir sudėties pasikeitimus (nuo 2006 m. archyve saugomų dokumentų apskaitos duomenų pasikeitimų per metus ataskaitos); rašytinių dokumentų perdavimo kitiems archyvams aktai; atsarginio ir panaudojimo fondų pozityvų techninės būklės aktai ir aprašai; parodų rengimo dokumentai; išlaidų sąmatos; finansinės atskaitomybės dokumentai; nuolatinio saugojimo dokumentų registrai (2005 m. registracijos žurnalas); dokumentų perėmimo aktų, sutarčių registrai (2005 m. registracijos žurnalai); dokumentų tvarkymo ir patikrinimo aktų registrai (2005 m. registracijos žurnalas); nacionalinių filmų perėmimo sutartys, aktai ir jų registrai; vaizdo ir garso dokumentų bei mikrofilmų perdavimo į saugyklas aktai; institucijų ir įstaigų, saugančių vaizdo ir garso dokumentus, tikrinimo pažymos; kino ir fotodokumentų naudojimo sutartys ir jų registrai (2005 m. registracijos žurnalai); 2002–2005 m. pastato O. Milašiaus g. 21 renovacijos dokumentai.

Apyraše bylos įrašytos chronologine tvarka, o metų ribose–pagal išdėstymo tvarką dokumentacijos plane (2005 m. bylų nomenklatūroje).

Į apyrašo Nr. 1 tęsinį įrašyti 102 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 2002–2007 m.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 508 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1990–2007 m.

 

Nuolatinio saugojimo atleistų valstybės tarnautojų asmens bylų apyrašas Nr. 4

 

Į apyrašo tęsinį įrašyta 2006 m. atleisto valstybės tarnautojo asmens byla.

Į apyrašo Nr. 4 tęsinį įrašytas 1 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 2006 m.

Iš viso apyraše Nr. 4 įrašyti 3 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 2002–2006 m

 

Lietuvos centrinio valstybės archyvo Bendrųjų reikalų skyriaus vedėja   Jolanta Raguotienė

 

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS CENTRINIO VALSTYBĖS ARCHYVO FONDĄ NR. 662

2010-06- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lietuvos centrinis valstybinis archyvas (1990-03-11–1990-07-24)

Lietuvos valstybinis archyvas (1990-07-25–1993-05-27)

Lietuvos centrinis valstybės archyvas (1993-05-28–veikla tęsiama)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

1990-03-11 atkūrus Lietuvos Respublikos Nepriklausomybę, Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas buvo pavadintas Lietuvos centriniu valstybiniu archyvu ir tapo pavaldus Vyriausiajai archyvų valdybai prie Lietuvos Respublikos Ministrų Tarybos.

Nuo 1990-04-18 Lietuvos centrinis valstybinis archyvas pavaldus Lietuvos archyvų generalinei direkcijai prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės.

Lietuvos archyvų generalinės direkcijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1990-07-25 įsakymu Nr. 37 Lietuvos centrinis valstybinis archyvas pavadintas Lietuvos valstybiniu archyvu.[1]

Lietuvos archyvų generalinės direkcijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993-05-28 įsakymu Nr. 70 Lietuvos valstybinis archyvas pavadintas Lietuvos centriniu valstybės archyvu.[2]

Nuo 1995-04-14 Lietuvos centrinis valstybės archyvas pavaldus Lietuvos archyvų departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės.[3]

Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2001-10-29 įsakymu Nr. 62 „Dėl Lietuvos vaizdo ir garso archyvo reorganizavimo“ prie Lietuvos centrinio valstybės archyvo nuo 2002-01-01 buvo prijungtas Lietuvos vaizdo ir garso archyvas.[4]

Lietuvos centrinis valstybės archyvas veiklą tęsia.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Lietuvos centrinis valstybės archyvas kaupia ir saugo Nacionalinio dokumentų fondo nuolatinio saugojimo dokumentus: Lietuvoje nuo 1918 m. iki 1990 m. veikusių valdžios ir valdymo institucijų, centrinių valstybinių įstaigų, įmonių ir organizacijų veiklos dokumentus, privačių juridinių ir fizinių asmenų perduotus dokumentus, vaizdo ir garso dokumentus, dokumentų mikrofilmus bei kitas atsargines kopijas. Archyvas tvarko saugomų dokumentų apskaitą, užtikrinančią jų valdymą, rengia informacijos paieškos priemones ir sistemas, atlieka saugomų dokumentų fizinės būklės monitoringą ir įgyvendina dokumentų išsaugojimą užtikrinančias priemones, restauruoja, kopijuoja, mikrofilmuoja valstybės archyvų saugomus dokumentus, saugomų dokumentų pagrindu išduoda pažymas, patvirtintas dokumentų kopijas, išrašus asmenų prašymuose nurodytų faktų patvirtinimui, teikia asmenims susipažinti saugomus dokumentus ir kt.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS 

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

1998-06-25 sutvarkyti Lietuvos centrinio valstybės archyvo (toliau – LCVA) 1990–1995 m. veiklos ir personalo dokumentai: sudarytos 494 bylos, kurios įrašytos į apyrašus Nr. 1–Nr. 3, Nr. 4l, atrinktos naikinti 104 bylos, kurių saugojimo terminas pasibaigęs.

2000-03-15 į apyrašą Nr. 1 papildomai įrašytos 7 bylos.

2000-04-05 į apyrašą Nr. 1 papildomai buvo įrašytos 2 bylos.

2000 m. sutvarkyti LCVA 1996–1998 m. veiklos ir personalo dokumentai: sudarytos 348 bylos, kurios įrašytos į apyrašų Nr. 1 ir Nr. 4l tęsinius, atrinktos naikinti 44 bylos, kurių saugojimo terminas pasibaigęs.

2001-11-10 į apyrašą Nr. 1 papildomai įrašytos 2 bylos.

2002-12-21 sutvarkyti 1996–2000 m. archyvo veiklos dokumentai. Buvo sudarytos 344 bylos, kurios įrašytos į apyrašų Nr. 1–Nr. 3 ir Nr. 4l tęsinius. Atrinktos naikinti 169 bylos.

2003-06-19 ir 2004-12-31 atrinkta naikinti ir išbraukta iš apskaitos 218 laikino saugojimo bylų iš apyrašo Nr. 4l.

2006-12-22 sutvarkyti 2001–2004 m. archyvo veiklos dokumentai. Buvo sudaryta 200 bylų: 198 bylos įrašytos į apyrašų Nr. 1–Nr. 3 tęsinius, 2 bylos į naujai sudaryta apyrašą Nr. 4. Atrinktos naikinti ir išbrauktos iš apskaitos 225 laikino saugojimo bylos iš apyrašo Nr. 4l.

2009-12-18 iš apskaitos išbrauktos 66 ilgo saugojimo bylos ir apyrašas Nr. 2, kuriame jos buvo įrašytos, 225 ilgo saugojimo bylos ir apyrašas Nr. 3, kuriame jos buvo įrašytos, bei 328 laikino saugojimo bylos ir apyrašas Nr. 4l.

2010-01-15 sutvarkyti archyvo 2005–2007 m. veiklos dokumentai. Buvo sudarytos 103 bylos ir įrašytos į apyrašų Nr. 1 ir Nr. 4 tęsinius.

Iš viso fonde Nr. 662 yra 2 apyrašai, 511 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1990–2007 m. Dokumentai lietuvių kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės įsakymai archyvo veiklos klausimais, archyvo direktoriaus įsakymai veiklos klausimais, archyvo nuostatai,  Ekspertizės ir metodinės komisijos, Ekspertų komisijos, direkcijos posėdžių protokolai, metų darbo planai ir ataskaitos, ataskaitos apie personalą, darbuotojų stažuočių užsienyje ir konferencijų ataskaitos, archyvo audito ataskaitos, bylų perdavimo-priėmimo aktai, dokumentų perėmimo sutartys, aktai ir jų registracijos žurnalai, atsarginių fondų negatyvų ir pozityvų techninės būklės aktai, fondų išslaptinimo dokumentai, žinios apie fondų apimties ir sudėties pasikeitimus, kontroliuojamų įstaigų-komplektavimo šaltinių sąrašai, teminių paklausimų nagrinėjimo dokumentai, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, bendradarbiavimo su YIVO mokslinio tyrimo institutu Niujorke ir JAV žydų Holokausto memorialine taryba dokumentai, parodų rengimo dokumentai, etatų sąrašai, spec. lėšų sąmatos, metų balansai, archyvo pastato O. Milašiaus g. 23 projektavimo ir statybos bei pastato O. Milašiaus g. 21 renovacijos dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 508 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1990–2007 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Atleistų valstybės tarnautojų asmens bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašytos atleistų valstybės tarnautojų asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 4 įrašyti 3 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 2002–2006 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė Liudmila Funikova[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau-LCVA). F. R-234, ap. 2, b. 1553, l. 45.

[2] LCVA. F. 647, ap. 1, b. 53, l. 26.

[3] LCVA. F. 647, ap. 1, b. 92, l. 22.

[4] LCVA. F.647, ap. 1, b. 200, l. 66.

 
 

 

 

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS CENTRINIO VALSTYBĖS ARCHYVO FONDO NR. 662 PAPILDYMĄ

2013-01-02 Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ 2008–2010 M.

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Informacija apie archyvo saugomą fondą Nr. 662 ,,Lietuvos centrinis valstybės archyvas“ buvo pateikta Lietuvos centrinio valstybės archyvo 1998-06-22 ir 2000-06-06 pratarmėse, 2002-12-21 pažymoje Nr. SA-112, 2006-11-20 pažymoje Nr. SA-364, 2009-12-30 pažymoje Nr. SA-405.

Archyvo pavadinimas ir pavaldumas 2008–2010 metais nesikeitė.

 

Sudarytojo funkcijos, struktūra

 

Archyvo funkcijos ir struktūra 2008–2010 metais nesikeitė.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Bylos sudarytos ir sutvarkytos vadovaujantis Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 (Žin., 2011, Nr. 88-4230; 2012, Nr. 72-3768) ir 2008 m., 2009 m., 2010 m. dokumentacijų planais.

2011 m. birželio 22 d. buvo sudarytas apyrašo Nr. 1 tęsinys, į kurį įrašytos pastato O.Milašiaus g. 19 renovacijos dokumentų bylos.

Nesudarytos į 2008–2010 m. dokumentacijos planus įrašytos šios nuolatinio saugojimo bylos: 2010 m. Archyvo audito ataskaitos (bylos indeksas (toliau-b.i.) 1.26); 2008–2010 metų darbo apmokėjimo statistinės ataskaitos (b.i. 3.37); 2008–2010 m. Nelaimingų atsitikimų tyrimo dokumentai (b.i. 5.8); 2008 m. ir 2010 m. Rašytinių dokumentų perdavimo kitiems archyvams aktai ir jų registras PF (b.i. 6.4); 2008–2010 m. Vaizdo ir garso dokumentų patikrinimo aktai ir jų registras VG15 (b.i. 6.26); 2008 m. Garso ir videodokumentų naudojimo sutartys ir jų registras VG20 (b.i. 9.37).

Į apyrašo Nr. 1 tęsinį įrašytos į 2008 m. dokumentacijos planą neįtrauktos šios bylos: 2008 m. Pažymos apie nacionalinių filmų originalių medžiagų priėmimą nuolat saugoti; 2008 m. Parodų rengimo dokumentai.

Sudaryti bylų apyrašų Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3 tęsiniai.

Vadovaujantis Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009-02-12 raštu Nr. (1.16)V4-178 ,,Dėl valstybės archyvų veiklos nuolatinio saugojimo dokumentų ir jų apskaitos tvarkymo“, iš archyvo saugomo fondo Nr. 662 ,,Lietuvos centrinis valstybes archyvas“ apskaitos 2009 m. buvo išbraukti Ilgo saugojimo personalo bylų apyrašas Nr. 2 ir Ilgo saugojimo atleistų darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, asmens bylų apyrašas Nr. 3. Į minėtus apyrašus įrašytos bylos perduotos į archyvo archyvą. Už jas atsakingas asmuo Bendrųjų reikalų skyriaus vedėja Jolanta Raguotienė.

 

Vidaus administravimo ir specialiosios veiklos nuolat saugomų bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyrašo tęsinyje įrašyti Lietuvos archyvų departamento generalinio direktoriaus ir archyvo direktoriaus įsakymai archyvo veiklos klausimais ir jų registrai; Ekspertų komisijų ir Restauravimo tarybos posėdžių protokolai; veiklos planai (ar veiklos planavimo dokumentai) ir ataskaitos; komandiruočių ataskaitos; pareigybių, personalo sąrašai; susirašinėjimo su įstaigomis veiklos klausimais dokumentai; archyvo audito ataskaitos; archyve saugomų dokumentų apskaitos duomenų pasikeitimų per metus ataskaitos; rašytinių dokumentų perdavimo kitiems archyvams aktai; atsarginio ir panaudojimo fondų pozityvų techninės būklės aktai ir aprašai; parodų rengimo dokumentai; išlaidų sąmatos; finansinės atskaitomybės dokumentai; nuolatinio saugojimo dokumentų registrai; dokumentų perėmimo aktų, sutarčių registrai; dokumentų tvarkymo ir patikrinimo aktų registrai; nacionalinių filmų perėmimo sutartys, aktai ir jų registrai; vaizdo ir garso dokumentų bei mikrofilmų perdavimo į saugyklas aktai; institucijų ir įstaigų, saugančių vaizdo ir garso dokumentus, tikrinimo pažymos; kino, foto, garso ir videodokumentų naudojimo sutartys ir jų registrai; pažymos apie nacionalinių filmų originalių medžiagų priėmimą nuolat saugoti.

Apyraše bylos įrašytos chronologine tvarka, o metų ribose–pagal išdėstymo tvarką dokumentacijos plane.

Į apyrašo Nr. 1 tęsinį įrašyti 97 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 2002–2010 m.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 642 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1990–2010 m.

 

Lietuvos centrinio valstybės archyvo Bendrųjų reikalų skyriaus vedėja  Jolanta Raguotienė

 
 

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS CENTRINIO VALSTYBĖS ARCHYVO FONDO NR. 662 PAPILDYMĄ

2015-12-18 Nr. SA-99

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE DOKUMENTŲ (BYLŲ) SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Archyvo pavadinimas 2011–2013 metais nesikeitė.

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Informacija apie Lietuvos centrinio valstybės archyvo fondą Nr. 662 buvo pateikta Lietuvos centrinio valstybės archyvo 1998-06-22 ir 2000-06-06 pažymose, 2002-12-21 pažymoje Nr. SA-112, 2006-11-20 pažymoje Nr. SA-364, 2009-12-30 pažymoje Nr. SA-405, 2013-01-02 pažymoje Nr. SA-1.

Archyvas nuo 2011 m. yra pavaldus Lietuvos vyriausiajam archyvarui.

 

Sudarytojo funkcijos ar veiklos sritys

 

Archyvo funkcijos 2011–2013 metais nesikeitė.

Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2010-12-30 įsakymu Nr. V-52 nuo 2011-01-01 patvirtinta nauja Lietuvos centrinio valstybės archyvo struktūra:

1. Direktorius

2. Direktoriaus pavaduotojas

3. Direktoriaus pavaduotojas

4. Informacijos ir apskaitos skyrius

5. Rašytinių dokumentų skyrius

6. Kino dokumentų skyrius

7. Fotodokumentų skyrius

8. Garso ir videodokumentų skyrius

9. Dokumentų sklaidos skyrius

10. Dokumentų techninės priežiūros skyrius

11. Kopijavimo ir mikrofilmavimo skyrius

12. Dokumentų restauravimo skyrius

13. Informacinių technologijų skyrius

14. Bendrųjų reikalų skyrius

15. Buhalterinės apskaitos skyrius

16. Ūkio skyrius

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011-02-17 nutarimu Nr. 197 patvirtinti Lietuvos centrinio valstybės archyvo nuostatai.

Archyvas yra biudžetinė įstaiga, pavaldi ir atskaitinga Lietuvos vyriausiajam archyvarui. Archyvo savininko teises ir pareigas įgyvendina Kultūros ministerija. Sprendimus dėl Archyvo reorganizavimo, likvidavimo ir buveinės pakeitimo priima Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2012-07-20 įsakymu Nr. V-86 nuo 2012-07-20 patvirtinta nauja Lietuvos centrinio valstybės archyvo struktūra:

1. Direktorius

2. Direktoriaus pavaduotojas

3. Direktoriaus pavaduotojas

4. Informacijos ir apskaitos skyrius

5. Rašytinių dokumentų skyrius

6. Kino dokumentų skyrius

7. Fotodokumentų skyrius

8. Garso ir videodokumentų skyrius

9. Skaitmeninių dokumentų skyrius

10. Dokumentų sklaidos skyrius

11. Dokumentų techninės priežiūros skyrius

12. Kopijavimo ir mikrofilmavimo skyrius

13. Dokumentų restauravimo skyrius

14. Bendrųjų reikalų skyrius

15. Buhalterinės apskaitos skyrius

16. Ūkio skyrius

Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2014-01-02 įsakymu Nr. VE-1(1.3E) nuo 2014-01-02 Lietuvos centrinio valstybės archyvo Kino dokumentų skyriuje įsteigtas Valstybės kino metraščio poskyris.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie dokumentus

 

Bylos sudarytos ir sutvarkytos vadovaujantis Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 ir 2011 m., 2012 m., 2013 m. dokumentacijų planais.

Nesudarytos į 2011–2013 m. dokumentacijos planus įrašytos šios nuolat saugomos bylos: 2011–2013 metų darbo apmokėjimo statistinės ataskaitos (bylos indeksas (toliau-b.i.) 3.37); 2011–2013 m. Nelaimingų atsitikimų tyrimo dokumentai (b.i. 5.8); 2012 m. ir 2013 m. Rašytinių dokumentų perdavimo kitiems archyvams aktai ir jų registras PF (b.i. 6.4); 2012 m. Videodokumentų perėmimo sutartys, aktai ir jų registras VG6 (b.i. 6.12); 2011–2013 m. Vaizdo ir garso dokumentų patikrinimo aktai ir jų registras VG15 (b.i. 6.26); 2013 m. Edukacinių programų rengimo ir vykdymo dokumentai (b.i. 9.39).

Sudaryti bylų apyrašų Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3 tęsiniai.

 

Veiklos organizavimo ir specialiosios veiklos nuolat saugomų bylų apyrašas Nr. 1

 

Į apyrašo tęsinį įrašyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Lietuvos Respublikos kultūros ministro teisės aktai, Lietuvos vyriausiojo archyvaro ir archyvo direktoriaus įsakymai archyvo veiklos klausimais ir jų registrai; Ekspertų komisijų ir Restauravimo tarybos posėdžių protokolai; veiklos planai (ar veiklos planavimo dokumentai) ir ataskaitos; komandiruočių ataskaitos; susirašinėjimo su įstaigomis veiklos klausimais dokumentai; archyve atliktų auditų, patikrinimų dokumentai; bendradarbiavimo sutartys; pareigybių, personalo sąrašai; išlaidų sąmatos; finansinės atskaitomybės dokumentai; nuolatinio saugojimo dokumentų registrai; dokumentų perėmimo aktų, sutarčių registrai; rašytinių dokumentų perdavimo kitiems archyvams aktai; rašytinių dokumentų tvarkymo ir patikrinimo aktų registrai; archyve saugomų dokumentų apskaitos duomenų pasikeitimų per metus ataskaitos; vaizdo ir garso dokumentų bei mikrofilmų perdavimo į saugyklas aktai; nacionalinių filmų perėmimo sutartys, aktai ir jų registrai; pažymos apie nacionalinių filmų originalių medžiagų priėmimą nuolat saugoti; atsarginio ir panaudojimo fondų pozityvų fizinės būklės aktai ir aprašai; užsakymai skenuoti rašytinius dokumentus (bylas) ir jų registrai; vaizdo ir garso dokumentus valstybės archyvui perduodančių įstaigų vaizdo ir garso dokumentų valdymo patikrinimo pažymos; kino, foto, garso ir videodokumentų naudojimo sutartys ir jų registrai; parodų rengimo dokumentai; edukacinių programų rengimo ir vykdymo dokumentai.

Apyraše bylos įrašytos chronologine tvarka, o metų ribose–pagal išdėstymo tvarką dokumentacijos plane.

Į apyrašo Nr. 1 tęsinį įrašyti 102 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 2008–2013 m.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 744 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1990–2013 m.

 

Lietuvos centrinio valstybės archyvo Bendrųjų reikalų skyriaus vedėja   Jolanta Raguotienė

 

 

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS CENTRINIO VALSTYBĖS ARCHYVO FONDO NR. 662 PAPILDYMĄ

2019-10-16 Nr. SA-62

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE dokumentų (bylų) SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Archyvo pavadinimas 2014–2016 metais nesikeitė.

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Informacija apie Lietuvos centrinio valstybės archyvo fondą Nr. 662 buvo pateikta Lietuvos centrinio valstybės archyvo 1998-06-22 ir 2000-06-06 pažymose, 2002-12-21 pažymoje Nr. SA-112, 2006-11-20 pažymoje Nr. SA-364, 2009-12-30 pažymoje Nr. SA-405, 2013-01-02 pažymoje Nr. SA-1, 2015-12-18 pažymoje Nr. SA-99.

Archyvas nuo 2011 m. yra pavaldus Lietuvos vyriausiajam archyvarui.

 

Sudarytojo funkcijos ar veiklos sritys

 

Archyvo funkcijos 2014–2016 metais nesikeitė.

Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2014-01-02 įsakymu Nr. VE-1(1.3E) nuo 2014-01-02 Lietuvos centrinio valstybės archyvo Kino dokumentų skyriuje įsteigtas Valstybės kino metraščio poskyris, kuris planuoja Lietuvoje vyksiančių įvykių, renginių, nusipelniusių Lietuvai žmonių filmavimą, siužetų montavimą, garsinimą, užbaigto leidinio parengimą sklaidai.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie dokumentus

 

Bylos sudarytos ir sutvarkytos vadovaujantis Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 ir 2014 m., 2015 m., 2016 m. dokumentacijų planais.

Nesudarytos į 2014–2016 m. dokumentacijos planus įrašytos šios nuolat ir ilgai saugomos bylos: 2014–2015 m. Archyve atliktų auditų, patikrinimų dokumentai (bylos indeksas (toliau-b.i.) 1.26); 2014 m. Įvykių darbe, nelaimingų atsitikimų darbe, nelaimingų atsitikimų pakeliui į darbą ar iš darbo tyrimų dokumentai, aktai ir jų registras U1 (b.i. 5.8, 5.9); 2015–2016 m. Vaizdo ir garso dokumentų patikrinimo aktai ir jų registras VG15 (b.i. 6.26); 2016 m. Kino dokumentų naudojimo sutartys ir jų registras VG18 (b.i. 9.35); 2014 m., 2016 m. Edukacinių programų rengimo ir vykdymo dokumentai (b.i. 9.39).

Sudaryti bylų apyrašų Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3 tęsiniai ir Vidaus administravimo ir specialiosios veiklos nuolat saugomų elektroninių bylų apyrašas Nr. 5.

 

Vidaus administravimo ir specialiosios veiklos nuolat saugomų bylų apyrašas Nr. 1

 

Į apyrašo tęsinį įrašyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Lietuvos Respublikos kultūros ministro teisės aktai, Lietuvos vyriausiojo archyvaro ir archyvo direktoriaus įsakymai archyvo veiklos klausimais ir jų registrai; Ekspertų komisijų ir Restauravimo tarybos posėdžių protokolai; komandiruočių ataskaitos; susirašinėjimo su įstaigomis veiklos klausimais dokumentai; archyve atliktų auditų, patikrinimų dokumentai; bendradarbiavimo sutartys; pareigybių, personalo sąrašai; dokumentų perėmimo aktų, sutarčių registrai; rašytinių dokumentų perdavimo kitiems archyvams aktai; rašytinių dokumentų tvarkymo ir patikrinimo aktų registrai; vaizdo ir garso dokumentų bei mikrofilmų perdavimo į saugyklas aktai; nacionalinių filmų perėmimo sutartys, aktai ir jų registrai; pažymos apie nacionalinių filmų originalių medžiagų priėmimą nuolat saugoti; atsarginio ir panaudojimo fondų pozityvų fizinės būklės aktai ir aprašai; vaizdo ir garso dokumentus valstybės archyvui perduodančių įstaigų vaizdo ir garso dokumentų valdymo patikrinimo pažymos; kino, foto, garso ir videodokumentų naudojimo sutartys ir jų registrai; parodų rengimo dokumentai; edukacinių programų rengimo ir vykdymo dokumentai.

Apyraše bylos įrašytos chronologine tvarka, o metų ribose–pagal išdėstymo tvarką dokumentacijos plane.

Į apyrašo Nr. 1 tęsinį įrašyti 85 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 2013–2016 m.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 829 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1985–2016 m.

 

Vidaus administravimo ir specialiosios veiklos nuolat saugomų elektroninių bylų apyrašas Nr. 5

 

Į apyrašą įrašyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Lietuvos Respublikos kultūros ministro teisės aktai, Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymai archyvo veiklos klausimais; veiklos planai (ar veiklos planavimo dokumentai) ir ataskaitos; komandiruočių ataskaitos; susirašinėjimo su įstaigomis veiklos klausimais dokumentai.

Apyraše bylos įrašytos chronologine tvarka, o metų ribose–pagal išdėstymo tvarką dokumentacijos plane.

Į apyrašą Nr. 5 įrašytas 21 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 2013–2016 m.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašytas 21 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 2013–2016 m.

 

Lietuvos centrinio valstybės archyvo

Bendrųjų reikalų skyriaus vedėja Jolanta Raguotienė

 
 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-13 15:44