O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-855 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS 

PAŽYMA APIE

LIETUVOS TSR CENTRINIO VALSTYBINIO ARCHYVO FONDĄ NR. R-855

2010-05- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Centrinio valstybinio archyvo (Kaune) Vilniaus skyrius (1940-08-16–1941 m. sausio mėn.)

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas (1941 m. sausio mėn.–1941 m. birželio mėn., 1944 m. liepos mėn.–1990-03-11)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Ministrų Tarybos 1940-08-16 posėdyje buvo nutarta Vilniaus valstybinį archyvą pertvarkyti į Centrinio valstybinio archyvo (Kaune) Vilniaus skyrių.[1] Skyrius nuo 1940-08-26 buvo pavaldus Lietuvos TSR vidaus reikalų liaudies komisariato Archyvų skyriui.

1941 m. sausio mėn.  Centrinio valstybinio archyvo (Kaune) Vilniaus skyrius buvo pertvarkytas į Lietuvos TSR centrinį valstybinį archyvą, Kaune liko jo filialas. Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos 1941-03-15 nutarimu Nr. 229 buvo patvirtinti Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo etatai.[2]

Nacių okupacijos 1941–1944 m. archyvas tęsė veiklą, buvo vadinamas Vilniaus valstybiniu archyvu.

1944 m. liepos mėn. archyvas vėl tapo pavaldus Lietuvos TSR vidaus reikalų liaudies komisariato (nuo 1946-03-25 – ministerijos) Archyvų skyriui [3] ir vadinamas Lietuvos TSR centriniu valstybiniu archyvu. Archyvo veiklą taip pat koordinavo TSRS vidaus reikalų ministerijos Vyriausioji archyvų valdyba.

Nuo 1960-09-21 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas pavaldus Archyvų valdybai prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos, [4] nuo 1980-06-30 – Vyriausiajai archyvų valdybai prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos.[5]

Atkūrus 1990-03-11 Lietuvos Respublikos Nepriklausomybę, archyvas vadinamas Lietuvos centriniu valstybiniu archyvu. Lietuvos archyvų generalinės direkcijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1990-07-25 įsakymu Nr. 37 Lietuvos centrinis valstybinis archyvas pavadintas Lietuvos valstybiniu archyvu.[6]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas buvo TSRS valstybinės archyvų tarnybos respublikinio pavaldumo įstaiga. Archyvas kaupė, saugojo ir tvarkė respublikinės reikšmės dokumentus, tvarkė jų valstybinę apskaitą, rūpinosi dokumentų restauravimu ir konservavimu, sudarė įstaigų (asmenų) archyvo komplektavimo šaltinių sąrašą, organizavo ministerijų, žinybų, įstaigų, įmonių ir organizacijų dokumentų atranką valstybiniam saugojimui, atliko saugomų dokumentų vertės ekspertizę, kontroliavo žinybinių archyvų veiklą ir raštvedybos tvarkymą, saugomų dokumentų pagrindu išdavinėjo pažymas, patvirtintas dokumentų kopijas, išrašus juridinių faktų patvirtinimui ir kt.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

1959 m. buvo sudaryti Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo fondo Nr. R-855 apyrašai Nr. 1–6, Nr. 2l, Nr. 5l ir Nr. 6l, kuriuose buvo įrašytos 428 bylos.

1961 m. fondas buvo pertvarkytas. Buvo sudarytos 494 bylos, kurios įrašytos į apyrašus Nr. 1–Nr. 3. Dokumentų sutvarkymo aktų nėra.

1974 m. fonde buvo 3 apyrašai, 1699 bylos.

1975-03-24 buvo sudaryti: apyrašas Nr. 1ls, 82 bylos,  apyrašas Nr. 2l, 123 bylos, ir apyrašas Nr. 4, 59 bylos. Į apyrašą Nr. 2 papildomai įrašytos 46 bylos.

1975 m. fonde buvo 6 apyrašai, 2010 bylų.

1979 m. sudarytas apyrašas Nr. 5, kuriame įrašytos 33 bylos.

1984 m. sudarytas apyrašas Nr. 6, kuriame įrašyta 15 bylų.

1989 m. fonde buvo nuolatinio saugojimo bylų apyrašai Nr. 1–Nr. 4 ir Nr. 6, ilgo saugojimo bylų apyrašas Nr. 5, bei laikino saugojimo bylų apyrašai Nr. 1ls ir Nr. 2l.

1996 m. apyrašai Nr. 1 ir 1ls pertvarkyti, sudarytas naujas apyrašas Nr. 1, kuriame įrašyta 414 bylų.

1996 m. fonde buvo 7 apyrašai, 3720 bylų.

1996–2002 m. į apyrašus papildomai įrašytos 652 bylos.

2009 m. iš apskaitos išbrauktos 168 laikino saugojimo bylos ir apyrašas Nr. 2, kuriame jos buvo įrašytos, bei 240 ilgo saugojimo bylų ir apyrašas Nr. 5, kuriame jos buvo įrašytos.

Iš viso fonde Nr. R-855 yra 5 apyrašai, 3964 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m., 1944–1991 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.

 

Buvusių įslaptintų veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti TSRS vidaus reikalų ministerijos Vyriausiosios archyvų valdybos, Lietuvos TSR vidaus reikalų ministerijos ir Archyvų skyriaus, Archyvų valdybos prie LTSR Ministrų Tarybos tvarkomieji dokumentai slaptų fondų klausimais, archyvo direktoriaus įsakymai (nuo 1982 m.), Metodinės komisijos posėdžių protokolai, slapto skyriaus darbo planai ir ataskaitos, teminės informacijos ir atsakymai į operatyvinius paklausimus, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, civilinės gynybos dokumentai, Vilniaus miesto įstaigų, įmonių ir organizacijų slaptos raštvedybos patikrinimo pažymos, archyvinių fondų išslaptinimo dokumentai, slaptų dokumentų naikinimo aktai, skaitytojų registracijos žurnalai, bylų nomenklatūros.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 420 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1946–1991 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti TSRS vidaus reikalų ministerijos Vyriausiosios archyvų valdybos, Lietuvos TSR vidaus reikalų ministerijos ir Archyvų skyriaus, Vyriausiosios archyvų valdybos prie LTSR Ministrų Tarybos tvarkomieji dokumentai, archyvo direktoriaus įsakymai veiklos klausimais, archyvo nuostatai ir pasai, gamybinių susirinkimų ir metodinių pasitarimų protokolai, Metodinės komisijos ir Ekspertizės komisijos posėdžių protokolai, Mokslinės tarybos veiklos dokumentai, dokumentų perdavimo ir naikinimo aktai, darbo planai ir ataskaitos, archyvo veiklos patikrinimo aktai, kontroliuojamų įstaigų raštvedybos ir archyvų būklės apžvalgos, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, fondų sąrašai ir archyve saugomų dokumentų apžvalgos, kontroliuojamų įstaigų – CVA komplektavimo šaltinių sąrašas, skaityklos darbo analizė, etatų sąrašai, dokumentų priėmimo į archyvą registracijos knygos, bylų nomenklatūros, išlaidų sąmatos, darbuotojų algų žiniaraščiai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 954 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m., 1944–1989 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Apyraše yra chronologinė ir teminė rodyklė.

 

Skaitytojų asmens bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašytos skaitytojų asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal skaitytojų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyti 2423 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1946–1990 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Profsąjungos komiteto veiklos bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašyti profsąjungos narių visuotinių bei ataskaitinių-rinkiminių susirinkimų protokolai, Vietos komiteto posėdžių protokolai, darbo planai ir ataskaitos, finansų ataskaitos ir sąmatos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 4 įrašyti 148 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1946–1991 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 6

 

Apyraše įrašyti žinybinių archyvų pažymėjimai, kuriais remiantis išduotos archyvinės pažymos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 6 įrašyta 19 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1964–1985 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė Liudmila Funikova[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau-LCVA). F. 923, ap. 1, b. 1558, l. 49 at., 50.

[2] LCVA. F. R-234, ap. 2, b. 7, l. 1.

[3] LCVA. F. R-234, ap. 1, b. 15, l. 1.

[4] LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 537, l. 10.

[5] LCVA. F. R-855, ap. 2, b. 572, l. 2.

[6] LCVA. F. R-234, ap. 2, b. 1553, l. 45.

 
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-13 15:46