O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 1556 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ZIGMO TOLIUŠIO FONDĄ NR. 1556

2008-03-      Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Zigmas Toliušis (1889-10-30–1971-09-12)

 

Zigmas Toliušis, teisininkas, gimė 1889-10-30 Raseinių apskrities Jurbarko valsčiaus Milišių dvare.[1]

1908 m. baigė Kauno gimnaziją, 1912 m. – Sankt-Peterburgo universiteto Teisės fakultetą.

1913 m. pradėjo tarnauti jaunesniuoju teismo kandidatu Baudžiamųjų bylų departamente prie Kijevo teismo rūmų, 1914 m. – vyresniuoju teismo kandidatu prie Poltavos apygardos teismo.[2]

1920 m. buvo paskirtas Lietuvos nepaprastuoju įgaliotiniu Ukrainai, pasirašė susitarimą dėl lietuvių tremtinių grąžinimo į Lietuvą.

1921 m. Z. Toliušis grįžo į Lietuvą. 1921–1922 m. dirbo Kauno apygardos teismo ypatingai svarbių bylų tardytoju.

Z. Toliušis nuo 1922 m. aktyviai dalyvavo valstiečių liaudininkų partijos veikloje.

Buvo I, II, III Seimų narys, vadovavo valstiečių liaudininkų frakcijai.

1924–1940 m. Z. Toliušis aktyviai dalyvavo Lietuvos teisininkų draugijos, Spaudos, Varpininkų savišalpos fondo, Kauno Rotary klubo, „Žalgirio“ korporacijos ir kitų visuomeninių organizacijų ir draugijų veikloje.[3]

Rašė ir spausdino straipsnius ,,Teisėje“, ,,Lietuvos ūkininke“, ,,Lietuvos žiniose“.

Parašė ir išleido nemažai brošiūrų teisės klausimais, sudarinėjo (rinko medžiagą) ir redagavo „Teisininkų kalendorių“, Lietuvos advokatų tarybos kasmetines ataskaitas. Parašė monografijas apie prof. Petrą Leoną, Mykolą Sleževičių, Maironį ir kt.

Z. Toliušis 1924 m. priimtas prisiekusiuoju advokatu Kaune.[4] Nuo 1926 m. buvo renkamas Prisiekusiųjų advokatų,[5] o nuo 1933-09-15 – Advokatų tarybos nariu.

Advokatas Z. Toliušis vedė bylas Kauno apygardos ir apylinkių teismuose, Vyriausiajame Tribunole.

Z. Toliušis 1940-07-12–1941-06-23 sovietų buvo suimtas ir kalintas Kauno kalėjime. 1940-11-01  Lietuvos TSR teisingumo liaudies komisaras Z. Toliušį  iš advokato pareigų atleido.[6]

Laikinosios Lietuvos Vyriausybės teisingumo ministro 1941-07-25 įsakymu Nr. 157 Z.Toliušis buvo paskirtas advokatu Kaune.[7] 1941–1944 m. vadovavo Advokatų tarybai.

1944-10-21–1945-06-20 buvo kalintas Kaune. 1946-07-26 vėl suimtas ir kalintas Kaune, o 1947 vasario mėn. Lietuvos TSR Aukščiausiojo Teismo nuteistas penkeriems metams. 1947-11-06  paleistas. 1951-03-04 vėl suimtas ir Ypatingojo pasitarimo prie SSSR valstybės saugumo ministerijos 1951-08-04 buvo nuteistas dešimčiai metų tremties. Ištremtas į Krasnojarsko krašto Jenisejsko rajono Maklakovo gyvenvietę. 1955 m. grįžęs iš tremties į Lietuvą apsigyveno Kaune.[8] Parašė atsiminimus, kelias monografijas Lietuvos meno istorijos klausimais. 1991 m. buvo išleista jo knyga „Mano kalėjimai“.

Zigmas Toliušis mirė 1971 m. rugsėjo 12 d. Palaidotas Kaune.[9]

 

IIDOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialas 1951 m. perėmė iš Valstybės saugumo ministerijos Kauno srities valdybos Zigmo Toliušio asmens fondo dokumentus.

1959-10-22 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo perėmė Zigmo Toliušio 1814 bylų, įrašytų į apyrašus Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3.

1965 m., sutvarkius rastus neaprašytus Zigmo Toliušio dokumentus, buvo sudarytos 9 bylos ir papildomai įrašytos į apyrašą Nr. 3.

2003 m. papildomai įrašytas 1 apskaitos vienetas.

2005 m. patikslinti fondo apskaitos duomenys.

Iš viso fonde Nr. 1556 yra 3 apyrašai, 1825 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1912–1950 m. Dokumentai lietuvių, rusų, vokiečių, lenkų, anglų, prancūzų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudiniai.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašytos baudžiamiesiems teismo procesams parengtų ir surinktų dokumentų bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal gintų ar atstovautų asmenų pavardes abėcėlės tvarka. Apyrašui sudaryta abėcėlinė rodyklė.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 677 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1912–1944 m. Dokumentai lietuvių, rusų, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

Apyraše įrašytos civiliniams teismo procesams parengtų ir surinktų dokumentų bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal gintų ar atstovautų asmenų pavardes abėcėlės tvarka. Apyrašui sudaryta abėcėlinė rodyklė.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 763 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1930–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašyti įstatymų, jų projektų, tarpvalstybinių sutarčių nuorašai, dokumentai ir straipsniai apie Lietuvos teismus ir teisėtvarką, Lietuvos valstiečių liaudininkų partijos, Lietuvos teisininkų draugijos, Advokatų tarybos veiklą, 1926–1941 m. teisininkų kalendorių medžiaga, susirašinėjimo vestų bylų klausimais dokumentai, advokatų ir jų padėjėjų, teisininkų draugijos narių sąrašai,

monografijų, straipsnių, brošiūrų, atsiminimų apie teisininkų vaidmenį Lietuvoje, Lietuvos atvirukų istoriją, keliones, prof. Petrą Leoną, Mykolą Sleževičių, Maironį ir kt. rankraščiai,

giminių ir asmenų laiškai, sveikinimai Z. Toliušiui.

Baudžiamiesiems ir civiliniams teismo procesams parengtų ir surinktų dokumentų bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas, temų ribose – pagal chronologiją ir bylų svarbumą, baudžiamiesiems ir civiliniams teismo procesams parengtų ir surinktų dokumentų bylos – pagal gintų ar atstovautų asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyti 385 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1912–1950 m. Dokumentai lietuvių rusų, vokiečių, lenkų, anglų, prancūzų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spaudinys.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyresnioji archyvistė   Edita Motiejūnienė[1] Lietuvių enciklopedija. Boston, 1964 m., t. XXXI, psl. 285.
[2] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau-LCVA). F. 1556, ap. 3, b. 213, l. 10, 11, 14.
[3] LCVA. F. 1556, ap. 3, b.244, l. 126.
[4] LCVA. F. 1437, ap. 1 b. 1557, l. 127.
[5] Lietuvos teismas 1918–1928 m., psl. 194.
[6] LCVA. F. 1556, ap. 3, b. 131, l. 7, 21.
[7] LCVA. F. R-624, ap. 2, b. 1, l. 21 a. p.
[8] Lietuvos gyventojų genocidas, 1999 m., t.1, psl, 845.
[9] Teisės problemos, 1998 m. Nr. 3–4, l. 209.
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-19 13:32