O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 1557 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ANTANO TUMĖNO FONDĄ NR. 1557

2008- 03-          Nr. SA-

Vilnius

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

Antanas Tumėnas (1880-05-13–1946-02-08)

Antanas Tumėnas, teisininkas, visuomenininkas, politikas, gimė 1880-05-13 Rokiškio apskrityje Ragelių valsčiuje Kurkliečių kaime.

1900 m. baigė Vilniaus II berniukų gimnaziją ir įstojo į Maskvos universiteto Matematikos fakultetą. 1901–1902 m. mokėsi Varšuvos politechnikumo Statybos skyriuje, 1903 m. perėjo į Sankt- Peterburgo universiteto Teisės fakultetą, kurį 1909 m. baigė.[1] Baigęs universitetą, apsigyveno Zarasuose.

Nuo 1910-01-09 buvo priimtas prisiekusiojo advokato padėjėju prie Kauno apygardos teismo. 1915-05-13 paskirtas prisiekusiuoju advokatu prie Vilniaus apygardos teismo rūmų.[2]

Nuo 1915 m. A. Tumėnas buvo Lietuvos draugijos nukentėjusiems nuo karo šelpti atstovas Zarasuose, 1915 m. rugpjūčio mėn. su kitais draugijos nariais evakavosi į Sankt-Peterburgą, vėliau buvo paskirtas draugijos centro komiteto įgaliotiniu Voroneže.

1918 m. grįžęs į Lietuvą dirbo advokatu. Drauge su dr. Domininku Bukontu Zarasuose įsteigė „Saulės“ progimnaziją ir joje mokytojavo. 1918-12-07 buvo paskirtas Rokiškio nuovados taikos teisėju.[3]

Bolševikams 1918 m. gruodžio mėn. užėmus Zarasus,  A. Tumėnas 1919 m. gegužės mėn. buvo suimtas ir kalintas Vilniaus, Daugpilio bei Smolensko kalėjimuose.

A. Tumėnas 1919 m. liepos mėn.–1920 m. vadovavo Teisingumo ministerijos Kalėjimų departamentui.

Buvo Steigiamojo Seimo, I ir II Seimų narys.

A. Tumėnas 1924-06-18–1925-02-04 vadovavo X Ministrų Kabinetui. 1923-06-29–1925-09-19 buvo teisingumo ministras.[4] A. Tumėnas įsteigė teisingumo ministro tarybą.[5]

Nuo 1917 m. priklausė Lietuvos krikščionių demokratų partijai, buvo vienas jos organizatorių Petrograde, 1919–1926 m. – partijos centro komiteto narys.

1927–1936 m. A. Tumėnas buvo Katalikų veikimo centro valdybos narys, pirmininkas. 1928–1929 m. – „Mūsų laikraščio“ atsakingasis redaktorius. Buvo Lietuvių Katalikų mokslo akademijos narys.

1920–1922 m. Kauno Aukštuosiuose kursuose dėstė Lietuvos Statuto teisę. 1922 m. buvo paskirtas Lietuvos Universiteto, nuo 1930 m. Vytauto Didžiojo Universiteto, Teisių fakulteto docentu. Dėstė Lietuvos valstybinę teisę ir komunalinę politiką. A. Tumėnas universitete dirbo iki 1935-09-01.[6]

Nuo 1920-12-05 iki 1923 m. A. Tumėnas buvo renkamas Prisiekusiųjų advokatų tarybos nariu.[7] Valstybės tarnybos laikotarpiu advokato praktiką buvo sustabdęs. Nuo 1925-10-23 vėl buvo priimtas prisiekusiuoju advokatu Kaune.[8]

1941-03-25 Lietuvos TSR liaudies teisingumo komisaras A. Tumėną iš advokato pareigų atleido.[9]

Laikinosios Lietuvos Vyriausybės teisingumo ministro 1941-07-25 įsakymu Nr. 157 A.Tumėnas buvo paskirtas advokatu Kaune.[10] Buvo išrinktas Advokatų tarybos nariu, vicepirmininku.

Nuo 1941-08-01 paskirtas Vilniaus universiteto Teisės mokslų fakulteto ekstraordinariniu profesoriumi,[11] iki 1943 m. dėstė senąją romėnų teisę.

1943 m. įsteigtame Vyriausiajame Lietuvos išlaisvinimo komitete atstovavo krikščionims demokratams. 1944 m. gegužės mėn. gestapo buvo suimtas, bet dėl silpnos sveikatos paleistas.

1944-07-09 A. Tumėnas pasitraukė į Austriją ir apsigyveno Vienoje, vėliau persikėlė į Pietų Austrijos Bachmaningo miestelį. Buvo aktyvus Lietuvių sąjungos ir lietuvių parapijos narys.

A. Tumėnas mirė 1946-02-08. Palaidotas Bachmaningo miestelio kapinėse.[12]

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1959-10-22 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo perėmė Antano Tumėno fondo 799 bylas, įrašytas į apyrašą Nr. 1.

1966 m. ir 1995 m. papildomai įrašytos 3 bylos.

Iš viso fonde Nr.1557 yra 1 apyrašas, 802 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos XVII–XVIII amž., 1809–1944 m. Dokumentai lietuvių, rusų, lenkų, lotynų, vokiečių, prancūzų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spaudinys, brėžinys. Yra nuotraukų.

Fonde yra valstybės tarėjo Vilniaus m. mediko Liudviko Lachovičiaus 1835–1882 m. asmens dokumentai.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

Apyraše įrašyti teisės aktų, įstatymų rengimo dokumentai, Lietuvos universiteto ir Teisių fakulteto reguliaminai, memorandumai apie Suvalkijos valstiečių sukilimą, tautinių mažumų teises ir kitais Lietuvos ir užsienio politikos klausimais, dokumentai apie „Saulės“, „Ryto“ draugijų, Lietuvos nukentėjusiems nuo karo šelpti komiteto, Lietuvos krikščionių demokratų partijos veiklą, susirašinėjimo Ministrų Kabineto sudarymo, teisės bei kt. klausimais dokumentai.

Pranešimai A. Tumėnui apie paskyrimus į pareigas, tarnybos liudijimai, kvietimai, giminių ir kitų asmenų laiškai.

Civiliniams ir baudžiamiesiems teismo procesams parengtų ir surinktų dokumentų bylos, asmenų įgaliojimai vesti bylas teismuose.

A. Tumėno uošvio Juozo Kairiūkščio asmens dokumentai.

Dokumentai apie dr. Domininko Bukonto veiklą, turtą, testamento vykdymą ir paminklo Zarasuose statymą.

Kompozitoriaus Česlovo Sasnausko muzikinės veiklos apžvalga.

Valstybės tarėjo Vilniaus m. mediko Liudviko Lachovičiaus asmens dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas ir dokumentų rūšis, temų ribose pagal chronologiją, gynimo bylos – pagal atstovautų asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr.1 įrašyti 802 apskaitos vienetai

Dokumentų chronologinės ribos XVII–XVIII amž., 1809–1944 m. Dokumentai lietuvių, rusų, lenkų, lotynų, vokiečių, prancūzų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spaudinys, brėžinys. Yra nuotraukų.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyresnioji archyvistė   Edita Motiejūnienė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau-LCVA). F. 631, ap. 3, b. 768, l. 1.
[2] LCVA. F.1557, ap. 1, b. 20, l. 2, 3.
[3] LCVA. F. 631, ap. 3, b. 768, l. 1.
[4] LR Ministrai Pirmininkai 1918–1940, 1997 m. , psl 268.
[5] LCVA. F. 1557, ap. 1, b. 70, l. 1.
[6] LCVA. F. 631, ap. 3, b. 768, l. 4, 5, 22, 31.
[7] Lietuvos teismas 1918–1928 m., 1930 m., psl. 194.
[8] LCVA. F. 1557, ap. 1, b. 60, l. 1; Vyriausybės žinios, 1933 m. Nr. 424-2925
[9] LCVA. F.1556, ap. 3, b. 131, l. 22.
[10] LCVA. F. R-624, ap. 2 b. 1, l. 21 a.p.
[11] LCVA. F. R-856, ap. 2, b. 921, l. 1.
[12] LR Ministrai Pirmininkai 1918–1940, 1997 m. , psl. 279.
 
 
 
Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2014-09-23 11:39