O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 668 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS DIPLOMATIJOS ŠEFO STASIO LOZORAIČIO FONDĄ NR. 668

2007-12-12  Nr.SA-350

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Stasys Lozoraitis (1898-09-05–1983-12-24)

 

Stasys Lozoraitis, diplomatas, politikos ir visuomenės veikėjas, gimė 1898-09-05 Kaune. Pradinę mokyklą baigė Kaune, o 1918 m. – M. Yčo gimnaziją Voroneže. Studijavo Aukštuosiuose kursuose Kaune, teisę studijavo Berlyno universitete.[1]

1918 m. tarnavo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijoje. 1919–1923 m. buvo Ministrų Kabineto Kanceliarijos viršininkas, reikalų vedėjas. 1923–1929 m. diplomatinį darbą dirbo Lietuvos pasiuntinybėje Berlyne, 1929 m. pabaigoje –1932 m. – Lietuvos pasiuntinybėje prie Šv. Sosto. 1932–1934 m. buvo Užsienio reikalų ministerijos Politikos departamento direktorius, 1934–1938 m. – Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministras. Nuo 1939 m. – nepaprastasis pasiuntinys ir įgaliotasis ministras Italijoje.

1935 m. išrinktas Paryžiaus tarptautinės diplomatų akademijos nariu, apdovanotas aukštais Lietuvos Respublikos ir kitų valstybių apdovanojimais.

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministras Juozas Urbšys 1940-06-02 telegrama Nr. 288 paskyrė S. Lozoraitį Lietuvos diplomatijos šefu (toliau – LDŠ), o Jurgį Šaulį ir Petrą Klimą – jo pavaduotojais.[2]

Užsienio reikalų ministras J. Urbšys savo aktu sukūrė naują LDŠ instituciją. LDŠ sovietinės okupacijos laikotarpiu buvo aukščiausias Lietuvos valstybės legalus de jure pareigūnas. LDŠ kompetenciją ir funkcijas sąlygojo tai, kad Lietuvos valstybė buvo okupuota. 1940 m. vasarą LDŠ ir kiti Lietuvos diplomatai užsienyje pareiškė protestus dėl Lietuvos okupacijos vyriausybėms tų valstybių, prie kurių buvo akredituoti.

LDŠ veikla apėmė dvi pagrindines sritis: Lietuvos valstybingumo atkūrimą ir tolimesnį Lietuvos bei jos piliečių teisių ir interesų gynimą.[3]

LDŠ organizavo Lietuvos diplomatinės tarnybos (toliau – LDT) veiklą užsienyje, rūpinosi jos tęstinumu ir išlaikymu, skyrė diplomatinius ir konsulinius pareigūnus, nustatė jų funkcijas ir kompetenciją, rengė diplomatų pasitarimus veiklos klausimais, sprendė iškilusias organizacines, finansines, patalpų ir kitas LDT veiklos problemas, koordinavo Lietuvos diplomatų veiksmus keliant Lietuvos laisvės bylą ir siekiant atkurti jos nepriklausomybę.

LDŠ palaikė ryšius su užsienio valstybių vyriausybėmis, atstovavo Lietuvai, darė oficialius politinius pareiškimus, dalyvavo užsienio diplomatų kolegijų veikloje. Ne kartą kreipėsi į JAV Kongresą, Jungtines Tautas, Europos Tarybą ir kitas politines institucijas dėl Sovietų Sąjungos įvykdytos Lietuvos ir kitų Baltijos valstybių okupacijos.

LDŠ bendradarbiavo su lietuvių išeivijos organizacijomis – Vyriausiuoju Lietuvos išlaisvinimo komitetu (toliau – VLIK’u), Pasaulio lietuvių bendruomene, Lietuvos laisvės komitetu, Amerikos lietuvių taryba ir kitomis, dalyvavo Baltijos valstybių organizacijų ir kitų tarptautinių organizacijų veikloje. Per radiją ir spaudoje kėlė Lietuvos nepriklausomybės sugrąžinimo klausimą, informavo apie padėtį okupuotoje Lietuvoje ir kitose Baltijos valstybėse, rūpinosi lietuviais pabėgėliais, išeivijos švietimo, kultūros reikalais, siekė suvienyti užsienio lietuvius bendrai politinei ir visuomeninei veiklai.

LDŠ pareigas S. Lozoraitis ėjo iki pat mirties 1983-12-24 Romoje.

Nuo 1984-01-30 LDŠ pareigas perėmė Stasys Antanas Bačkis.[4]

Iki 1990 m. LDT pavyko išlaikyti atstovavimą svarbiausiose Vakarų valstybėse ir kartu su lietuvių išeivija pasiekti, kad didžiosios Vakarų valstybės nepripažintų Sovietų Sąjungos įvykdytos Baltijos valstybių okupacijos.

Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, LDT užsienyje susiliejo su Lietuvoje kuriama diplomatine tarnyba.

Stasio Lozoraičio žmona – Vincenta Matulaitytė-Lozoraitienė, sūnūs – Stasys ir Kazys.

Diplomato Stasio Lozoraičio ir visuomenės veikėjos Vincentos Matulaitytės-Lozoraitienės palaikai 1999-06-15 perlaidoti Kauno Petrašiūnų kapinėse.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA) 2006-09-23 aktu Nr. GF-25 iš diplomato, buvusio Lietuvos Respublikos nepaprastojo ir įgaliotojo ambasadoriaus prie Šv. Sosto ir Italijos lietuvių bendruomenės valdybos nario Kazio Lozoraičio perėmė Lietuvos diplomatijos šefo Stasio Lozoraičio ir Lietuvos diplomatinės tarnybos užsienyje dokumentus. Priimti 25 sąlyginiai vienetai (maišai) į segtuvus ir aplankus sudėtų neaprašytų rašytinių dokumentų, taip pat nuotraukų, videojuostų. Nuotraukos ir videojuostos tvarkyti ir saugoti perduotos LCVA Fotodokumentų bei Garso ir videodokumentų skyriams.

2006-06-02 Dokumentų perdavimo sutartyje Nr. GF-4/1 LCVA įsipareigojo gautą dokumentų kompleksą sutvarkyti ir įrašyti į apskaitą kaip vieną apskaitos vienetą. Pradėjus tvarkyti dokumentus buvo atskirti Lietuvos pasiuntinybės Berlyne 1921–1940 m. veiklos dokumentai. Kaziui Lozoraičiui 2007-07-04 lankantis LCVA buvo gautas jo žodinis leidimas sudaryti atskirą Lietuvos pasiuntinybės Berlyne fondą.

Tvarkant dokumentus buvo atskirti ir Lietuvos pasiuntinybės prie Šv. Sosto bei Lietuvos pasiuntinybės Romoje 1918–1940 m. veiklos dokumentai.

2007 m. Lietuvos diplomatijos šefo Stasio Lozoraičio fondo dokumentai sutvarkyti, fondui suteiktas Nr. 668.

Sudaryta dokumentų sisteminimo schema (1 priedas).  Pagal ją sudaryta 730 apskaitos vienetų, kurie įrašyti į Lietuvos diplomatijos šefo Stasio Lozoraičio fondo Nr. 668 Veiklos bylų apyrašą Nr. 1. Sisteminant dokumentus ir sudarant bylas buvo atsižvelgta, kad dauguma dokumentų – LDŠ Stasio Lozoraičio veiklos dokumentai.

Dokumentai susisteminti pagal LDŠ ir Lietuvos diplomatų veiklos sritis, dokumentų temas bei rūšis. Surinktų dokumentų skyriuje įrašytos ne tik paties Stasio Lozoraičio, bet ir jo sūnų Stasio Lozoraičio bei Kazio Lozoraičio surinktų dokumentų bylos. Nustatyti, kas tiksliai surinko dokumentus, neįmanoma.

Skyriuose ir poskyriuose bylos įrašytos pagal bylos pabaigos datą. Lietuvos pasiuntinybių ir konsulatų bylos poskyriuose įrašytos pagal atstovybės pavadinime esančius vietovardžius abėcėlės tvarka, dokumentų svarbumą ir bylos pabaigos datą. Dokumentų apie Lietuvos veikėjus bylos įrašytos pagal veikėjų pavardes abėcėlės tvarka.

Dalis bylų nepertvarkytos, jos paliktos tokios, kokios buvo sudarytos iki dokumentų perdavimo LCVA, tik bylose susisteminti dokumentai. Tai daugiausia į Surinktų dokumentų skyrių įrašytos bylos. Šiame skyriuje įrašytos ir Lietuvos nuolatinės delegacijos prie Tautų Sąjungos veiklos bei diplomato A. Geručio bylos. Kaip šios bylos pateko S. Lozoraičiui, nenustatyta.

Iš didelio dokumentų viena tema kiekio sudarytos kelios bylos, pavyzdžiui, Vasario 16-osios minėjimų dokumentai, dokumentai apie pabėgėlius iš okupuotos Lietuvos ir kitos, susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal paskutinės bylos pabaigos datą. Byloms, kuriose yra susirašinėjimo su keliais asmenimis, organizacijomis dokumentai, sudaryti vidaus apyrašai.

Fondo dokumentų tvarkymo ir sisteminimo klausimais konsultuotasi su diplomatu Kaziu Lozoraičiu, kuris 2007-07-04 lankėsi LCVA ir domėjosi Stasio Lozoraičio fondo Nr. 668 dokumentų tvarkymu.

Kartu su Stasio Lozoraičio dokumentais gauti periodiniai leidiniai Leidinių perdavimo aktu perduoti LCVA bibliotekai.

Iš viso fonde Nr. 668 yra 1 apyrašas, 730 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1915–1987 m. Dokumentai lietuvių, anglų, italų, vokiečių, prancūzų, lenkų, portugalų ir kitomis kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai: rankraštis, mašinraštis, spaudinys. Yra nuotraukų.

Priėjimas prie dokumentų neribojamas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Į apyrašą įrašyti:

dokumentai apie Lietuvos diplomatinės tarnybos veiklos organizavimą ir koordinavimą, atstovų ir konsulų skyrimus, kompetenciją bei Lietuvos atstovybių veiklą Lietuvos okupacijų metais, Lietuvos diplomatų santykius ir bendradarbiavimą su VLIK’u, Pasaulio lietuvių bendruomene ir kitomis lietuvių išeivijos organizacijomis ir veikėjais, Latvijos ir Estijos išeivijos bei tarptautinėmis organizacijomis keliant Lietuvos ir kitų Baltijos valstybių okupacijos nepripažinimo klausimą, LDŠ ir Lietuvos diplomatų pagalbą pabėgėliams bei emigrantams iš okupuotos Lietuvos ir kitų Baltijos valstybių, Lietuvos diplomatų požiūrį į išeivijos santykius su sovietinės Lietuvos veikėjais, diplomatų veiklą rengiant lietuviškas radijo laidas, bendradarbiavimą su lietuvių išeivijos leidinių redakcijomis, dokumentai apie LDŠ vizitus ir keliones, Lietuvos diplomatų konsulinę veiklą, Stasio Lozoraičio susirašinėjimo su giminaičiais bei asmenimis dokumentai;

surinkti dokumentai apie S. Lozoraitį, Lietuvos Respublikos vidaus ir užsienio politiką bei JAV lietuvių veiklą, Lietuvos atstovybių veiklą, lietuvių išeivijos, kitų Baltijos valstybių ir tarptautinių organizacijų veiklą, užsienio valstybių politiką Baltijos valstybių okupacijos klausimu, dokumentai apie Lietuvos veikėjus, kultūrą, švietimą ir religiją, Baltijos valstybes, tarptautinę politiką, lietuvių išeivijos bei tarptautinių organizacijų leidiniai;

S. Lozoraičio turto ir finansų dokumentai, Vincentos Lozoraitienės dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal LDŠ ir Lietuvos diplomatų veiklos sritis, dokumentų temas bei rūšis. Skyriuose ir poskyriuose bylos įrašytos pagal bylos pabaigos datą. Lietuvos pasiuntinybių ir konsulatų bylos įrašytos pagal atstovybės pavadinime įrašytus vietovardžius abėcėlės tvarka, dokumentų svarbumą ir bylos pabaigos datą. Dokumentų apie Lietuvos veikėjus bylos įrašytos pagal veikėjų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 668 apyraše Nr. 1 įrašyta 730 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1915–1987 m. Dokumentai lietuvių, anglų, italų, vokiečių, prancūzų, lenkų, portugalų ir kitomis kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai: rankraštis, mašinraštis, spaudinys. Yra nuotraukų.

 

Lietuvos centrinio valstybės archyvo Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Birutė Daračiūtė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 658, ap. 1, b. l0., l. 10.
[2] LCVA. F. 668, ap. 1, b. l., l. 1.
[3]LCVA. F. 668, ap. 1, b. 2, l. 4, 5.
[4] LCVA. F. 668, ap. 1, b. 17, l. 13.
  
 
 

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS DIPLOMATIJOS ŠEFO STASIO LOZORAIČIO FONDO NR. 668 PAPILDYMĄ

2011-03 Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Informacija apie Lietuvos diplomatijos šefą Stasį Lozoraitį ir fondą Nr. 668 buvo pateikta Lietuvos centrinio valstybės archyvo 2007-12-12 parengtoje Pažymoje apie fondą Nr. SA-350.

Pasikeitimų nebuvo.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA) 2008-02-25 aktu Nr. GF-4 iš Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos (toliau – URM) perėmė diplomato Stasio Lozoraičio jaunesniojo sukauptus neaprašytus dokumentus. Tvarkant dokumentus buvo atskirti Lietuvos diplomatijos šefo Stasio Lozoraičio ir jo žmonos Vincentos Lozoraitienės dokumentai.

LCVA 2008-08-08 aktu Nr. GF-9 iš Lietuvos Respublikos ambasados prie Šventojo Sosto perėmė Lietuvos pasiuntinybės ir ambasados prie Šventojo Sosto veiklos ir surinktus dokumentus. Iš jų atskirti Lietuvos diplomatijos šefo Stasio Lozoraičio dokumentai.

LCVA 2010-04-28 aktu Nr. GF-5 ir 2010-05-24 aktu Nr. GF-8 iš URM perėmė diplomato Stasio Lozoraičio jaunesniojo sukauptus dokumentus, kuriuos peržiūrėjus buvo atskirti Lietuvos diplomatijos šefo Stasio Lozoraičio dokumentai.

2011 m. Lietuvos diplomatijos šefo Stasio Lozoraičio ir Vincentos Lozoraitienės dokumentai sutvarkyti. Bylos susistemintos ir į apyrašo tęsinį įrašytos pagal temas, dokumentų rūšis ir chronologiją. Sudaryti 67 apskaitos vienetai, kurie įrašyti į Lietuvos diplomatijos šefo Stasio Lozoraičio fondo Nr. 668 apyrašo Nr.1 tęsinį (bylų Nr. 731–797).

Iš viso fonde Nr. 668 yra 1 apyrašas, 797 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1915–1987 m.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Į apyrašo tęsinį įrašyti Lietuvos diplomatijos šefo Stasio Lozoraičio pro memorijos, raštai veiklos ir asmeniniais klausimais, kalbos, pranešimai spaudai, straipsniai, finansų dokumentai, apdovanojimo raštas, proginiai kvietimai, sveikinimai;

Vincentos Lozoraitienės Vilniaus pasas, M. Montessori draugijos vaiko auklėjimo paskaitų užrašai, asmenų ir organizacijų sveikinimai, kvietimai, laiškai.

Bylos susistemintos ir į apyrašo tęsinį įrašytos pagal temas, dokumentų rūšis ir chronologiją.

Į apyrašo tęsinį įrašyti 67 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1932–1983 m.

Iš viso fondo Nr. 668 apyraše Nr. 1 įrašyti 797 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1915–1987 m. Dokumentai lietuvių, anglų, italų, lenkų, prancūzų, vokiečių ir kitomis kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spaudinys, periodikos iškarpos. Yra nuotraukų.

 

Lietuvos centrinio valstybės archyvo Informacijos ir apskaitos skyriaus specialistė   Inga Klypšienė


 
 

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS DIPLOMATIJOS ŠEFO STASIO LOZORAIČIO FONDO NR. 668 PAPILDYMĄ

2017-05-10 Nr. SA-22

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Informacija apie Lietuvos diplomatijos šefą Stasį Lozoraitį buvo pateikta Lietuvos centrinio valstybės archyvo 2007-12-12 parengtoje Pažymoje apie fondą Nr. SA-350.

Pasikeitimų nebuvo.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA) 2008-08-08 aktu Nr. GF-9 iš Lietuvos Respublikos ambasados prie Šventojo Sosto perėmė Lietuvos pasiuntinybės prie Šventojo Sosto veiklos ir sukauptus dokumentus. Tvarkant dokumentus buvo atskirti Lietuvos diplomatijos šefo Stasio Lozoraičio dokumentai, straipsniai apie jį, jo žmoną Vincentą Lozoraitienę bei Vincentos Lozoraitienės straipsniai.

LCVA 2011-05-16 aktu Nr. GF-16 iš Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos perėmė Lozoraičių šeimos archyve Romoje sukauptus Lietuvos diplomatinės tarnybos dokumentus. Tvarkant šiuos dokumentus buvo atskirti 8 sąlyginiai vienetai Lietuvos diplomatijos šefo Stasio Lozoraičio dokumentų.

LCVA 2012-08-07 aktu Nr. GF-6 iš Dalios Brazauskienės perėmė 2 sąlyginius vienetus dokumentų: Vincentos Lozoraitienės laiškus ir S. Matulaitienės nuotraukų albumą. Albumas perduotas archyvo Fotodokumentų skyriui (1 sąlyginis vienetas).

2017 m. Lietuvos diplomatijos šefo Stasio Lozoraičio dokumentai sutvarkyti. Lietuvos diplomatijos šefo veiklos dokumentai įrašyti į sudarytą Veiklos bylų apyrašo Nr. 1 tęsinį. Stasio Lozoraičio surinkti dokumentai įrašyti į naują Surinktų dokumentų bylų apyrašą Nr. 2. Parengta dokumentų sisteminimo schema (Pažymos apie Lietuvos diplomatijos šefo Stasio Lozoraičio fondo Nr. 668 papildymą priedas). Bylos susistemintos ir į apyrašus įrašytos pagal Lietuvos diplomatijos šefo veiklos sritis, dokumentų svarbumą, temas ir chronologiją. Skyriuose ir poskyriuose bylos įrašytos pagal bylos pabaigos datą, susirašinėjimo dokumentų bylos įrašytos pagal diplomatų, veikėjų, asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Sudarytos ir į apyrašus įrašytos 304 bylos.

Į Veiklos bylų apyrašo Nr. 1 tęsinį įrašytos 204 bylos (bylų Nr. 798 – Nr. 1001), į Surinktų dokumentų bylų apyrašą Nr. 2 įrašyta 100 bylų.

Iš viso fonde Nr. 668 yra 2 apyrašai, 1101 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1894–1987 m.

Priėjimas prie dokumentų neribojamas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Į apyrašo tęsinį įrašyti:

Lietuvos diplomatijos šefo organizacinės veiklos dokumentai;

Lietuvos diplomatinės tarnybos politinės ir visuomeninės veiklos dokumentai: Lietuvos diplomatijos šefo pro memorijos, pareiškimai, kalbos, raštai, dokumentai apie padėtį nacių, sovietų okupuotoje Lietuvoje, antisovietinę rezistenciją, Lietuvos diplomatinės tarnybos, lietuvių išeivijos organizacijų veiklos keliant Baltijos valstybių okupacijos nepripažinimo klausimą dokumentai, Lietuvos diplomatinės tarnybos bendradarbiavimo su lietuvių rezistencinėmis, lietuvių išeivijos organizacijomis, veikėjais, Lietuvos diplomatijos šefo susirašinėjimo su užsienio valstybių diplomatais, veikėjais, organizacijomis dokumentai, Lietuvos diplomatinės tarnybos veiklos rengiant straipsnius, leidinius dokumentai;

sveikinimai, kvietimai Lietuvos diplomatijos šefui S. Lozoraičiui;

Stasio Lozoraičio biografiniai dokumentai: asmens, tarnybos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijoje, Ministrų Kabinete ir Užsienio reikalų ministerijoje dokumentai, dokumentai apie Stasio Lozoraičio mirtį, užuojautos;

straipsniai apie S. Lozoraitį;

dokumentai apie Stasio Lozoraičio šeimos narius ir gimines.

Bylos susistemintos ir į apyrašo tęsinį įrašytos pagal Lietuvos diplomatijos šefo veiklos sritis, dokumentų temas ir chronologiją. Skyriuose ir poskyriuose bylos įrašytos pagal bylos pabaigos datą. Lietuvos diplomatijos šefo susirašinėjimo su Lietuvos diplomatais, veikėjais, asmenimis bylos įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka. Byloms, kuriose yra susirašinėjimo su keliais asmenimis, organizacijomis dokumentai, sudaryti vidaus apyrašai.

Į apyrašo Nr. 1 tęsinį įrašyti 204 apskaitos vienetai (bylų Nr. 798 – Nr. 1001). Dokumentų chronologinės ribos 1894–1987 m.

Dokumentai lietuvių, anglų, italų, lenkų, prancūzų, vokiečių, rusų ir kitomis kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys, fotografija, periodikos iškarpa, kopija.

 

Surinktų dokumentų bylų apyrašas Nr. 2

 

Į apyrašą įrašyti Stasio Lozoraičio surinkti dokumentai:

Lietuvos diplomatų, politikos ir visuomenės veikėjų Juozo Ereto, Juozo Gabrio-Paršaičio, Alberto Geručio, Petro Klimo, Antano Smetonos ir Sofijos Smetonienės, Jurgio Šaulio, Kazio Škirpos, Augustino Voldemaro dokumentai ir dokumentai apie juos, Lietuvos nuolatinės delegacijos prie Tautų Sąjungos, Bendrojo Amerikos lietuvių fondo (BALF) dokumentai, straipsniai apie Lietuvą, padėtį pasaulyje, politikus, visuomenės veikėjus, lietuvių rezistencinių ir išeivijos organizacijų, užsienio valstybių įstaigų ir organizacijų leidiniai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal dokumentų temas ir chronologiją. Skyriuose ir poskyriuose bylos įrašytos pagal bylos pabaigos datą. Dokumentų apie Lietuvos veikėjus, asmenis ir susirašinėjimo bylos įrašytos pagal jų pavardes abėcėlės tvarka. Byloms, kuriose yra susirašinėjimo su keliais asmenimis, organizacijomis dokumentai, sudaryti vidaus apyrašai.

Į Surinktų dokumentų bylų apyrašą Nr. 2 įrašyta 100 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1907–1986 m.

Dokumentai lietuvių, anglų, italų, lenkų, prancūzų, vokiečių, rusų ir kitomis kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai –mašinraštis, rankraštis, spaudinys, fotografija, periodikos iškarpa, kopija.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė  Birutė Daračiūtė

 

 

 

 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-19 11:31