O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

LCVA fondo R-452 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS 

PAŽYMA APIE

PRANO KULIKAUSKO FONDĄ NR. R-452

2009-12- Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Pranas Kulikauskas (1913-03-07–2004-12-15)

 

Pranas Kulikauskas gimė 1913-03-07 Trakų r. Purvynų k.

Mokėsi Aukštadvario pradinėje ir vidurinėje mokyklose, 1930–1934 m. – Alytaus gimnazijoje.

1935 m. studijavo Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakultete lietuvių kalbą ir literatūrą, nuo 1936 m. – istoriją.

Nuo 1936 m. Pranas Kulikauskas dirbo Vytauto Didžiojo kultūros muziejuje Kaune.

1938–1940 m. P. Kulikauskas studijavo Karaliaučiaus universitete archeologiją, antropologiją ir baltistiką. 1942 m. baigė studijas Vilniaus universitete. 1946 m. baigė Vilniaus valstybinio universiteto Istorijos-filologijos fakulteto Istorijos skyriaus archeologijos specializacijos visą kursą.

Nuo 1941 m. birželio iki 1948 m. dirbo Vytauto Didžiojo kultūros muziejaus Kaune Archeologijos skyriaus vedėju. Kartu nuo 1944 m. dirbo Vilniaus universiteto Istorijos-filologijos fakulteto Archeologijos katedros vyr. dėstytoju, nuo 1946 m. – Kauno universitete. Nuo 1948 m., nepalikdamas darbo universitete, P. Kulikauskas pradėjo dirbti Lietuvos mokslų akademijos Istorijos institute jaunesniuoju moksliniu bendradarbiu, tų pačių metų gegužės mėn. paskirtas dirbti instituto moksliniu sekretoriumi.

1949 m. P. Kulikauskas apgynė istorijos mokslų kandidato disertaciją „Kurmaičių archeologiniai paminklai ir jų tyrinėjimų duomenys“, jam suteiktas vyr. mokslinio bendradarbio vardas. 1952–1962 m. dirbo Istorijos institute naujai įkurto Archeologijos-etnografijos sektoriaus vedėju.

Nuo 1962 m. P. Kulikauskas vėl dirbo Vilniaus universitete dėstytoju, nuo 1964 m. –docentu. 1962–1966 m. – Vilniaus valstybinio universiteto Istorijos fakulteto Archeologijos katedros vedėjas, taip pat dėstė ir Vilniaus valstybiniame pedagoginiame institute. 1966 m. Archeologijos katedrą reorganizavus į Lietuvos TSR istorijos katedrą, joje dirbo iki 1983 m. 1982 m. Archeologijos pagrindus ir Lietuvos archeologiją dėstė ir Vilniaus valstybiniame pedagoginiame institute.

Pranas Kulikauskas daug dėmesio skyrė archeologijos paminklų apsaugai, dalyvavo visose pirmosiose žvalgomosiose ekspedicijose, vadovavo archeologijos paminklų tyrimams, tyrinėjo lietuvių etnogenezę, lietuvių genčių materialinę kultūrą.

P. Kulikauskas tyrinėjo Poškaičių (Raseinių r.) senkapį (1937 m.), Liepynų (Marijampolės r.), Upytės (Panevėžio r.) kapinynus, Senkonių (Lazdijų r.) senkapį, Skineikių (Zarasų r.) pilkapyną (1938 m.), Lepšių senkapį, Pašilių kapinyną (Panevėžio r.) (1943 m.). Nuo 1961 m. pagrindinį dėmesį skyrė Lietuvos Užnemunės piliakalnių tyrinėjimams: Kunigiškių-Pajevonio piliakalnis (1963–1964 m.), Rudaminos piliakalnis (1965 m.), Obelytės-Kaukų piliakalnis (1967–1969 m.), Sudargo piliakalniai (1970 m.), Varnupių piliakalnis (1971 m.), Papiškio ir Vilkiautinio (1973–1974 m.) krūsniniai pilkapiai, kartu su Istorijos instituto mokslininkais tyrinėjo Narkūnų piliakalnius (1975–1978 m.), 1979 m. pradėjo tyrinėti Kernavės piliakalnius: kartu su R. Kulikauskiene tyrinėjo „Mindaugo Sosto“, su A. Luchtanu – „Lizdeikos“ piliakalnius.

Pranas Kulikauskas parašė ,,Lietuvos TSR istorijos“ 1958 m. skyrių apie pirmykštę bendruomenę, 1962 m. kartu su R. Kulikauskiene ir A. Tautavičiumi „Lietuvos archeologijos bruožai“, 1982 m. „Užnemunės piliakalniai I–XIII amžiais“, 1999 m. kartu su bendraautoriumi G. Zabiela „Lietuvos archeologijos istorija (iki 1945 m.)“, 2003 m. „Kelias į archeologiją. Atsiminimai“ ir kt.

Paskelbė mokslinių straipsnių apie lietuvių etnogenezę, lietuvių genčių materialinę kultūrą, archeologiją.

1966 m. Mokslo ir technikos respublikinių premijų komitetas prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos Pranui Kulikauskui suteikė Lietuvos TSR respublikinės premijos laureato vardą.

Pranas Kulikauskas mirė 2004 m. sausio 3 d. Vilniuje, palaidotas Antakalnio kapinėse.[1]

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas (toliau – LCVA) iš Prano Kulikausko 1974-03-10 ir 1974-08-26 Dokumentų perdavimo aktais Nr. 1 ir Nr. 2 perėmė nesutvarkytus 1940–1974 m. dokumentus, 225 saugojimo vienetus.

1976 m. Prano Kulikausko dokumentai sutvarkyti, fondui duotas Nr. R-452. Sudarytos 239 bylos, kurios įrašytos į apyrašą Nr.1, sudaryta dokumentų sisteminimo schema.

LCVA iš Prano Kulikausko 1983-12-16 ir 1984-03-26 Dokumentų perdavimo aktais Nr. 3 ir Nr. 4 perėmė nesutvarkytus 1940–1984 m. dokumentus, 185 saugojimo vienetus. 1986 m. buvo sudarytos ir į apyrašą papildomai įrašytos 74 bylos, 111 saugojimo vienetų prijungti prie apyraše jau įrašytų bylų.

1990 m. fonde buvo 315 bylų.

LCVA iš Prano Kulikausko 1991-06-28 Dokumentų perdavimo aktu Nr. 5 perėmė 2000 lapų dokumentų. 1996 m. buvo sudaryti ir į apyrašą papildomai įrašyti 58 saugojimo vienetai, 18 saugojimo vienetų prijungta prie apyraše jau įrašytų bylų, autoriui grąžinti archyve nesaugotini dokumentai.

LCVA iš Prano Kulikausko 2002-02-04 Asmens dokumentų perdavimo ir priėmimo valstybiniam saugojimui sutartimi Nr. GF-4/1 perėmė 1 ryšulį nesutvarkytų 1970–2002 m. saugojimo vienetų. 2004 m. buvo sudaryti ir į apyrašą papildomai įrašyti 7 apskaitos vienetai. Sudaryta fondo apyraše Nr. 1 įrašytų bylų rodyklė.

Iš viso fonde Nr. R-452 yra 1 apyrašas, 380 apskaitos vienetų.  Dokumentų chronologinės ribos 1933–2002 m. Dokumentai lietuvių, rusų, vokiečių, lenkų ir anglų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – autoriaus rankraštis, mašinraštis, spaudinys, yra nuotraukų.

Yra dokumentų priėjimas prie kurių ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti autoriaus rankraščiai: disertacija, monografijos, knygos, straipsniai, pranešimai, atsiliepimai, recenzijos, užrašai, atsiminimai, susirašinėjimo su asmenimis veiklos klausimais dokumentai, autobiografijos, charakteristikos, moksleivio ir studento liudijimai, diplomai ir kiti asmens dokumentai,, mokslo, tarnybinės bei visuomeninės veiklos dokumentai, sveikinimai, kvietimai, autoriaus surinkti dokumentai, dokumentai apie autorių ir jo darbus, nuotraukos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas. Temose bylos įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso fondo Nr. R-452 apyraše Nr.1 įrašyti 380 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1933–2002 m. Dokumentai lietuvių, rusų, vokiečių, lenkų ir anglų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - autoriaus rankraštis, mašinraštis, spaudinys, yra nuotraukų.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė Lijana Augulienė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F. R-452, ap. 1, b. 343, 345, 346. l. 1-7. http://www.aruodai.lt. www.istorija.lt/. http://lt.wikipedia.org/.

 
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-18 15:14