O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 1014 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS VALSTYBĖS TARYBOS FONDĄ NR. 1014

2007-01- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lietuvos Taryba ( 1917-09-21–1918-07-10 )

Lietuvos Valstybės Taryba (1918-07-11–1920-05-15)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos Taryba buvo išrinkta 1917-09-21 Vilniaus konferencijoje. 1917-09-24 pirmajame posėdyje išrinktas prezidiumas iš 5 asmenų, prezidiumo pirmininku buvo išrinktas A. Smetona. 1918-07-11 Lietuvos Tarybos pavadinimas pakeistas į Lietuvos Valstybės Taryba.1

Nuo 1919-01-02 Lietuvos Valstybės Taryba dirbo Kaune.

1919-04-16 Lietuvos Valstybės Taryba buvo paleista, veiklą atnaujino 1919-10-17.

Lietuvos Valstybės Tarybos pirmininku iki 1919-04-04 buvo A. Smetona, 1919–1920 m. – S. Šilingas. Prie Lietuvos Valstybės Tarybos veikė švietimo, finansų, teisių ir kitos komisijos.

1920-05-15 Steigiamajam Seimui susirinkus į pirmąjį posėdį,Lietuvos Valstybės Tarybos įgaliojimai baigėsi.2

 

Sudarytojo funkcijos

 

Lietuvos Taryba buvo svarbiausia valstybės institucija, siekusi Lietuvos valstybingumo atkūrimo.

1917-12-11 Lietuvos Taryba pasirašė Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo aktą, kuriame buvo numatyta glaudi Lietuvos ir Vokietijos sąjunga.

1918 m. pradžioje, atsižvelgdama į 1917-12-11 aktą, Lietuvos Taryba svarstė naujus Lietuvos valstybingumo atkūrimo projektus. 1918-01-08 buvo pristatytas naujo akto projektas, kuris pakartojo 1917-12-11 akto nuostatas.

1918-02-16 Lietuvos Taryba pasirašė Lietuvos nepriklausomybės aktą, paskelbusį apie Lietuvos valstybingumo atkūrimą.

1918-07-11 Lietuvos Valstybės Taryba paskelbė Lietuvą konstitucine monarchija, o Lietuvos karaliumi išrinko Vilhelmą fon Urachą (Mindaugą II).

1918-10-20 Vokietijai pripažinus Lietuvos teisę į nepriklausomybę, 1918-11-02 Lietuvos Valstybės Taryba atšaukė nutarimą dėl V. fon Uracho išrinkimo Lietuvos karaliumi. Tą pačią dieną Lietuvos Valstybės Taryba priėmė „Lietuvos Valstybės Laikinosios Konstitucijos pamatinius dėsnius“. 1918-11-05 Lietuvos Valstybės Tarybos Prezidiumas A.Voldemarą paskyrė Ministru Pirmininku, kuris 1918-11-11 sudarė pirmąją Vyriausybę.

Valstybės Tarybos veiklą reglamentavo 1918ir 1919 m. Lietuvos Laikinosios Konstitucijos ir Lietuvos Valstybės Tarybos statutas.

Pagal 1918-11-02 „Lietuvos Valstybės Laikinosios Konstitucijos pamatinius dėsnius“ Lietuvos Valstybės Taryba buvo aukščiausioji vykdomoji ir įstatymų leidžiamoji institucija. Vykdomoji valdžia priklausė Lietuvos Valstybės Tarybos Prezidiumui, kurią jis vykdė per Ministrų Kabinetą, atsakingą Lietuvos Valstybės Tarybai.3

1919-04-04 „Lietuvos Valstybės Laikinosios Konstitucijos Pamatiniai dėsniai“ nurodė, kad Lietuvos Valstybės Taryba renka Valstybės Prezidentą. Valstybės Prezidentui priklausė vykdomoji valdžia, kurią jis vykdė per Ministrų Kabinetą, atsakingą Lietuvos Valstybės Tarybai.

Pagal 1918 ir 1919 m. konstitucijas Lietuvos Valstybės Taryba kartu su Ministrų Kabinetu turėjo įstatymų leidybos iniciatyvos teisę.

Lietuvos Valstybės Taryba rengė, priėmė ir skelbė įstatymus, teikė paklausimus ministrams, organizavo vietos savivaldybes, rūpinosi tremtinių ir karo pabėgėlių grąžinimu iš Rusijos.

Lietuvos Valstybės Taryba palaikė ryšius su lietuvių išeivių organizacijomis, organizavo lietuvių konferencijas Berne ir Stokholme.

Prie Lietuvos Valstybės Tarybos veikusios komisijos užsiėmė skundų tyrimu, jų persiuntimu, įstatymų projektų ruošimu.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Fondo dokumentų įsigijimo šaltinis ir data nenustatyti.

1968-12-17 apskaitos dokumentuose fonde buvo įrašytas 1 apyrašas, 43 apskaitos vienetai.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialas 1974 m. archyvui perdavė 6 apskaitos vienetus, iš kurių 4 buvo įrašyti į fondo Nr.1014 apyrašą Nr.1.

1974 m. apskaitos duomenimis fonde buvo 1 apyrašas, 47 apskaitos vienetai.

1980-04-10 fondas papildytas 8 apskaitos vienetais, perkeltais iš kitų archyvo fondų.

1997 m. fondo bylos buvo mikrofilmuotos.

2002 m. spalio mėn. fondo dokumentai kataloguoti ir įtraukti į teminę Katalogo duomenų bazę.

Iš viso fonde Nr.1014 yra 1 apyrašas, 55 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1916–1919 m. Dokumentai lietuvių, rusų, vokiečių, kalbomis.

Fonde yra 1916 m. Rusijos Tautų lygos kreipimasis į JAV Prezidentą, Lietuvos delegacijos Tautų Sąjungos konferencijoje Lozanoje deklaracija, memorandumas Vokietijos kancleriui apie padėtį Lietuvoje, Komiteto nukentėjusiems nuo karo šelpti narių susirašinėjimo su Vokietijos valdžios įstaigomis padėties Lietuvoje klausimu dokumentai, statistinės žinios apie pradžios mokyklas Suvalkų gubernijoje.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti derybų su Vokietija protokolai, Mažosios Lietuvos Tautinės tarybos aktas dėl Mažosios Lietuvos prijungimo prie Didžiosios Lietuvos, Vokietijos generalinio įgaliotinio Lietuvai, Lietuvos Valstybės Tarybos, Lietuvos Valstybės Tarybos delegacijos Berlyne posėdžių protokolai, Lietuvos Valstybės Tarybos statutas, Lietuvos delegacijos deklaracija Tautų Sąjungos konferencijoje Lozanoje, memorandumas Vokietijos kancleriui apie padėtį Lietuvoje, Švietimo komisijos prie Lietuvių Tautos Tarybos posėdžių protokolai, susirašinėjimo Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo, Vilniaus vyskupo paskyrimo, grafo Vilhelmo Uracho vainikavimo Lietuvos karaliumi, tremtinių ir belaisvių grąžinimo klausimais dokumentai, Laikinosios Vyriausybės įsakymai dėl policijos ir savivaldybių organizavimo Lietuvoje, lietuvių konferencijos dokumentai, Lietuvos Valstybės Tarybos narių sąrašai, įgaliojimai, pažymėjimai, statistinės žinios apie pradžios mokyklas Suvalkų gubernijoje, mokytojų sąrašai, asmenų, prašiusių Lietuvos Valstybės Tarybos įgaliotinio Maskvoje priimti juos į savo globą ir išduoti apsaugos lapus, bylos, Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo šventės programa.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso fondo Nr. 1014 apyraše Nr. 1 įrašyti 55 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1916–1919 m. Dokumentai lietuvių, rusų, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Bendrųjų reikalų tarnybos vyriausioji specialistė Agnė Čeporiūtė

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau-LCVA). F.1014, ap.1, b.14, l.151.

2 LCVA. F.923, ap.1, b.245, l.31.

3 Laikinųjų Vyriausybės žinių papildymas, 1918 m., Nr. 1

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-06-29 10:39