O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 923 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS RESPUBLIKOS MINISTRŲ KABINETO FONDĄ NR. 923

2005-10- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lietuvos Respublikos Ministrų Kabinetas (1918-11-11--1938-05-11)

Lietuvos Respublikos Ministrų Taryba (1938-05-12--1940-06-17)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Pirmasis Lietuvos Respublikos Ministrų Kabinetas buvo suformuotas 1918-11-09 ir Valstybės Tarybos Prezidiumo patvirtintas 1918-11-11 Vilniuje.1Nuo 1919-01-01 Lietuvos Respublikos Ministrų Kabinetas dirbo Kaune. 1918 - 1920 m. Ministrų Kabinetas buvo pavaldus Lietuvos Valstybės Tarybai, nuo 1920 m. – Steigiamajam Seimui. Po 1926 m. valstybės perversmo Ministrų Kabinetas (nuo 1938 –05-12 Ministrų Taryba) buvo pavaldus Lietuvos Respublikos Prezidentui. Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą, Lietuvos Respublikos Ministrų Taryba buvo priversta atsistatydinti ir 1940-06-17 užleisti vietą vadinamajai Liaudies Vyriausybei.

Lietuvos Respublikoje 1918-11-11 – 1940-06-17 buvo sudaryta ir dirbo 21 vyriausybė.2

 

Sudarytojo funkcijos

 

Lietuvos Respublikos Ministrų Kabineto ir Lietuvos Respublikos Ministrų Tarybos funkcijas apibrėžė Lietuvos konstitucijos.

1918-11-02 „Lietuvos Valstybės Laikinosios Konstitucijos pamatiniai dėsniai“ nustatė, kad vykdomoji valdžia priklauso Lietuvos Valstybės Tarybos Prezidiumui,kurią jis vykdo per Ministrų Kabinetą, atsakingą Lietuvos Valstybės Tarybai. 1919-04-04 „Lietuvos Valstybės Laikinosios Konstitucijos Pamatiniai dėsniai“ nurodė, kad vykdomąją valdžią turi Valstybės Prezidentas, kuris ją vykdo per Ministrų Kabinetą, atsakingą Lietuvos Valstybės Tarybai.3

„Laikinoji Lietuvos Valstybės Konstitucija“ 1920-06-10 nurodė, kad vykdomoji valdžia priklauso Ministrų Kabinetui ir Respublikos Prezidentui.4

Pagal 1918-1920 m. konstitucijas Ministrų Kabinetas kartu su Valstybės Taryba, vėliau su Steigiamuoju Seimu turėjo įstatymų leidybos iniciatyvos teisę. Priėmus 1919-01-24 ,,Lietuvos Valstybės Laikinosios Konstitucijos pamatinių dėsnių papildymus,“ Ministrų Kabinetas turėjo teisę tarp Lietuvos Valstybės Tarybos sesijų leisti laikinuosius įstatymus.5

Pagal 1922-08-01 „Lietuvos Valstybės Konstituciją“, Vyriausybė buvo sudaroma iš Respublikos Prezidento ir Ministrų Kabineto. Ministrų Kabinetas vykdė vidaus ir užsienio politiką, saugojo šalies teritorijos neliečiamumą ir vidaus tvarką.6

„Lietuvos Valstybės Konstitucija“ 1928-05-15 nustatė tą pačią Vyriausybės sudėtį ir tas pačias Ministrų Kabineto funkcijas, kaip ir 1922 m. konstitucija, tačiau Ministrų Kabinetą ir atskirus ministrus galėjo paleisti Respublikos Prezidentas, be Ministro Pirmininko arba atitinkamo ministro parašo.7

Įsigaliojus 1938-05-12 „Lietuvos Konstitucijai“, Ministrų Kabinetas pavadintasMinistrų Taryba, kuri buvo sudaryta iš Ministro Pirmininko, Ministro Pirmininko Pavaduotojo ir kitų ministrų. Ministrų Taryba galėjo siūlyti įstatymų projektus, skelbti nepaprastąjį metą, mobilizaciją, karą ir taiką, kasmet sudarydavo Valstybės biudžeto projektą ir teikdavo svarstyti Seimui arba Respublikos Prezidentui tvirtinti.8

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo filialas Kaune 1951-09-05 perdavė Lietuvos TSR centriniam valstybiniam archyvui 1264 Lietuvos Respublikos Ministrų Kabineto fondo bylas.

1953 - 1980 m. į apyrašą Nr. 1 papildomai įrašyti 348 apskaitos vienetai.

1967 m. sudarytas apyrašas Nr. 2, į kurį buvo įrašyta 12 apskaitos vienetų.

Remiantis 1981 m. pažyma apie trūkstamų fonde bylų paieškos rezultatus, iš apskaitos išbraukta 13 apskaitos vienetų, įrašytų apyraše Nr. 1.

1990 m., redaguojant apyrašo Nr. 1 bylų antraštes, 3 apskaitos vienetai buvo sujungti su kitais apyraše įrašytais apskaitos vienetais.

1991 m. ir 1994 m. į apyrašą Nr. 1 papildomai įrašyti 2 apskaitos vienetai.

Pagal 2005-03-18 dokumentų perėmimo aktą Nr. (12-01)-3-8558 iš Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos gautas 1 aplankas (158 lapai) neaprašytų 1919-1939 m. dokumentų.2005 m. sudarytas 1 apskaitos vienetas, įrašytas į apyrašą Nr.1.

Iš viso fonde Nr. 923 yra 2 apyrašai, 1611 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1918-1940 m. Dokumentai lietuvių, anglų ir vokiečių kalbomis.

Apyrašo Nr.1 bylų dokumentai buvo kataloguoti, 2001 - 2002 m. dalis deskriptorių katalogo duomenų perkelti į teminę KATALOGO duomenų bazę. Apyrašo Nr. 1 bylos 1996 - 1999 m. mikrofilmuotos.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Konstitucijų projektai ir jų svarstymo dokumentai, seimų statutai, seimų posėdžių stenogramos, sesijų dienotvarkės, priimti ir ratifikuoti įstatymai, Steigiamojo Seimo narių interpeliacijos, Tautos atstovų rinkimo dokumentai, Ministrų Kabineto, Ministrų Tarybos, Liaudies Vyriausybės posėdžių protokolai, nutarimai, dienotvarkės, svarstytų klausimų rengimo dokumentai, instrukcijos bei nurodymai pavaldžioms įstaigoms, planai, Respublikos Prezidentų aktai dėl ministrų kabinetų paskyrimo bei paleidimo, asmenų apdovanojimo, bausmių dovanojimo ir sumažinimo ir kt., sutartys su užsienio valstybėmis, Lietuvos delegacijos Paryžiaus Taikos konferencijoje veiklos dokumentai, prezidentų ir ministrų pirmininkų kalbos, ministrų adresai ir nuotraukos, apžvalgos ir pranešimai apie Lietuvos, Vilniaus krašto ekonominę ir politinę padėtį, sukilimus Lietuvoje, susirašinėjimo su ministerijomis jų veiklos klausimais dokumentai, Klaipėdos gubernatūros tarnautojų asmens bylos, žydų, norinčių išvykti į Palestiną, prašymai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos chronologine tvarka (pagal bylos pradžios datą), o metų ribose - pagal svarbumą.

Iš viso fondo Nr. 923 apyraše Nr. 1 įrašyti 1599 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1918 - 1940 m. Dokumentai lietuvių, anglų, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis. Yra nuotraukų.

Vyriausiosios Seimo rinkimų komisijos ir apygardų rinkimų komisijų buhalterinių bylų apyrašas Nr. 2

Apyraše įrašytos rinkimų komisijų išlaidų apyskaitos ir buhalteriniai – pateisinamieji dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas ir vietovardžius, abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 923 apyraše Nr. 2 įrašyta 12 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1918-1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausiasis archyvistas Antanas Geštautas

 

1 Pirmasis Nepriklausomos Lietuvos dešimtmetis, Kaunas, 1930 m. l. 66

2 Lietuvos centrinis valstybės archyvas, F. 923, ap. 1, b. 1033, l. 106 - 119

3 Lietuvos Valstybės Konstitucijos, Vilnius, 1989 m., l. 7, 9 - 13

4Lietuvos Valstybės Konstitucijos, Vilnius, 1989 m. ,l. 14

5 Laikinosios Vyriausybės žinios, 1919 m., Nr. 4

66 Lietuvos Valstybės Konstitucijos, Vilnius, 1989 m., l. 20 - 22, 24 - 26

7 Lietuvos Valstybės Konstitucijos, Vilnius, 1989 m., l. 49-51

8 Vyriausybės Žinios, 1938 m., Nr. 608 – 4271.

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-06-29 10:41