O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-754 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS TSR MINISTRŲ TARYBOS FONDĄ NR. R-754

2006-10- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Taryba (1940-08-26–1946-03-24 )

Lietuvos TSR Ministrų Taryba (1946-03-25–1990-03-11)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

LTSR Liaudies Komisarų Taryba (toliau–LTSR LKT) išrinkta 1940-08-26.1

1941 m., prasidėjus Vokietijos - Sovietų Sąjungos karui, LTSR LKT veiklą tęsė Maskvoje, nuo 1944 m. liepos mėn.– vėl Vilniuje.

Remiantis TSRS Aukščiausiosios Tarybos 1946-03-15 įstatymu „Dėl TSRS Liaudies Komisarų Tarybos pertvarkymo į TSRS Ministrų Tarybą ir sąjunginių ir autonominių respublikų Liaudies Komisarų Tarybų pertvarkymo į sąjunginių ir autonominių respublikų Ministrų Tarybas“, LTSR Aukščiausios Tarybos (toliau–LTSR AT) Prezidiumas 1946-03-25 priėmė įsaką, kuriuo vadovaujantis LTSR LKT pertvarkyta į LTSR Ministrų Tarybą (toliau–LTSR MT), o LTSR liaudies komisariatai–į LTSR ministerijas.2

LTSR MT veiklą reglamentavo 1940 m. ir 1978 m. LTSR Konstitucijos, 1978 m. įstatymas „Dėl Lietuvos TSR Ministrų Tarybos“ ir 1981-04-14 LTSR MT nutarimu Nr.140 patvirtintas „Lietuvos TSR Ministrų Tarybos reglamentas“.3

LTSR MT buvo aukščiausia vykdomoji ir tvarkomoji valstybinės valdžios institucija, atsakinga LTSR AT ir jai atskaitinga. Tarp LTSR AT sesijų buvo atskaitinga LTSR AT Prezidiumui. LTSR MT buvo sudaroma LTSR AT pirmojoje naujo šaukimo sesijoje.

LTSR MT Prezidiumas buvo nuolat veikianti LTSR MT institucija, kurią sudarė: LTSR Ministrų Tarybos Pirmininkas, Pirmininko pirmasis pavaduotojas ir pavaduotojai, taip pat LTSR MT sprendimu–kiti vyriausybės nariai. Prie LTSR MT Prezidiumo veikė nuolatinės ir laikinos komisijos.

LTSR MT įgaliojimai baigėsi 1990-03-11, atkūrus Lietuvos nepriklausomybę.

 

Sudarytojo funkcijos

 

LTSR MT sprendė visus valstybės valdymo klausimus, priklausiusius LTSR kompetencijai, jeigu jie nebuvo priskirti LTSR AT ir LTSR AT Prezidiumo kompetencijai, priėmė nutarimus bei leido potvarkius, organizavo ir tikrino jų vykdymą, užtikrino vadovavimą liaudies ūkiui ir socialiniam­­–kultūriniam darbui, sudarė ir teikė valstybinius ekonominio ir socialinio vystymo planus, biudžetą, vadovavo vykdomųjų komitetų veiklai, prireikus steigė komitetus, valdybas, turėjo teisę panaikinti LTSR ministerijų ir valstybinių komitetų sprendimus ir potvarkius.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Tiksli LTSR MT dokumentų pirmojo perdavimo archyvui data nenustatyta, dokumentų perdavimo akto nėra.

Į archyvo apskaitos dokumentus fondas įrašytas 1950-12-10.

Archyvo apskaitos dokumentuose yra įrašas, kad 1958-03-12 fonde buvo 3 apyrašai, kuriuose įrašytas 291 apskaitos vienetas.

LTSR MT 1963-01-23 archyvui perdavė 595 neaprašytas bylas.

1965-01-01apskaitos duomenimis fonde buvo 4 apyrašai, 868 apskaitos vienetai.

LTSR MT 1965-09-17 archyvui perdavė 20000 nesusistemintų į TSRS evakuotų piliečių registracijos kortelių, kurios 1975 m. buvo įrašytos į sudarytą apyrašą Nr.10.

LTSR MT 1966 m. archyvui perdavė 709 bylas, 1967 m.–993 bylas ir 10 tomų sričių vykdomųjų komitetų darbuotojų asmens bylų.

Archyvo apskaitos dokumentuose yra įrašas, kad 1967 m. gegužės mėn. fondas buvo pertvarkytas.

LTSR MT 1967-12-16 archyvui perdavė 4013 bylų, įrašytų į apyrašus Nr.1, 2, 4, 8, 9, bei fondo bylą.

1975 m. rugsėjo mėn. sudarius apyrašą Nr.10, apskaitos duomenimis fonde buvo 8 apyrašai, 5267 apskaitos vienetai.

LTSR MT 1986-02-26 archyvui perdavė 1120 bylų, įrašytų į apyrašą Nr.13.

LTSR MT 1988-03-16 archyvui perdavė 3753 bylas. Bylos buvo įrašytos į apyrašo Nr. 4 tęsinį bei apyrašą Nr.5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė (toliau–LR Vyriausybė) 1993-11-23 archyvui perdavė 2545 bylas, įrašytas į apyrašų Nr.1 ir Nr.2 tęsinius. 1995-04-11 LR Vyriausybė perdavė 1608 bylas, įrašytas į apyrašus Nr.11, 12 bei apyrašo Nr.13 tęsinį.

1995 m. LR Vyriausybė archyvui perdavė TSRS ir LTSR MT nutarimų ir potvarkių kartoteką.

LR Vyriausybė 1996 m. archyvui perdavė 521 bylą, įrašytą į apyrašus Nr. 15, 16, 1997 m.–10630 bylų, įrašytų į apyrašų Nr.1, 2, 4 tęsinius bei apyrašą Nr.10, kuris archyve buvo peršifruotas į apyrašą Nr.17.

2003–2004 m. apyrašų Nr.3 ir 13 dokumentai kataloguoti ir įtraukti į teminę Katalogo duomenų bazę. Apyrašų Nr.1 ir 3 bylos 1979-1980 m. mikrofilmuotos.

Iš viso fonde Nr. R-754 yra 16 apyrašų, 25454 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1938–1991 m. Dokumentai lietuvių ir rusų kalbomis.

Fonde yra 1938 m. Ekonominės Tarybos prie TSRS Liaudies Komisarų Tarybos nutarimai ir 1939 m. birželio 20 d. TSRS Liaudies Komisarų Tarybos nutarimas.

 

Nutarimų, potvarkių, posėdžių protokolų bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti LTSR MT ir Lietuvos komunistų partijos Centro komiteto (toliau–LKP CK) nutarimai, LTSR MT potvarkiai, posėdžių protokolai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso fondo Nr. R-754 apyraše Nr. 1 įrašyti 1609 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1940–1990 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas–mašinraštis.

 

Nutarimų ir potvarkių rengimo bei registravimo dokumentų bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti nutarimų ir potvarkių rengimo dokumentai, registracijos kortelės ir žurnalai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso fondo Nr. R-754 apyraše Nr. 2 įrašyta 6220 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1944–1990 m.Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.Dokumentų sukūrimo būdai–rankraštis, mašinraštis.

 

Veiklos ir buvusių įslaptintų veiklos bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašyti TSRS ir LTSR LKT nutarimai, potvarkiai, aplinkraščiai, posėdžių protokolai, TSRS LKT Ekonominės tarybos nutarimai, liaudies komisariatų nutarimai, įsakymai, instrukcijos, ataskaitos, veiklos apžvalgos, susirašinėjimo sveikatos apsaugos, švietimo, teismų darbo, žemės ūkio, įmonių nacionalizavimo ir kitais klausimais dokumentai, vykdomųjų komitetų nutarimai, posėdžių protokolai, nacionalizuotų įmonių, nusavintų dvarų ir ūkių sąrašai, piliečių prašymai, skundai, pareiškimai turto nacionalizavimo, mokesčių mokėjimo ir kitais klausimais, finansiniai dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal struktūrą, skyrių ribose–chronologine tvarka. Ši tvarka griežtai neišlaikyta.

Iš viso fondo Nr. R-754 apyraše Nr. 3 įrašyti 597 apskaitos vienetai.Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m.Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.Dokumentų sukūrimo būdai–rankraštis, mašinraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašytos LTSR MT posėdžių stenogramos ir darbotvarkės, LTSR MT ir LKP CK nutarimai, potvarkiai, jų projektai ir rengimo dokumentai, susirašinėjimo pramonės, prekybos, žemės ūkio, komunalinio ūkio, kultūros, švietimo ir kitais klausimais dokumentai, LTSR MT komisijų nutarimai ir posėdžių protokolai, vykdomųjų komitetų sprendimai, aktai, pažymos, ataskaitos, LTSR MT veiklos ataskaitos, piliečių skundai ir pareiškimai, LTSR MT pirmininko, LKP CK sekretoriaus kalbos, sveikinimai, padėkos, užuojautos, LTSR MT įgaliotinių finansinės ataskaitos, etatų sąrašai, albumai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal struktūrą, skyrių ribose–chronologine tvarka.

Iš viso fondo Nr. R-754 apyraše Nr. 4 įrašyti 12864 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1941–1990 m.Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.Dokumentų sukūrimo būdai–rankraštis, mašinraštis. Yra nuotraukų.

 

Apskričių ir miestų vykdomųjų komitetų, deputatų tarybų veiklos bylų apyrašas Nr.4a

 

Apyraše įrašytiapskričių ir miestų vykdomųjų komitetų nutarimai, posėdžių protokolai, deputatų tarybų sesijų protokolai, veiklos ataskaitos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose–pagal apskritis, abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. R-754 apyraše Nr. 4aįrašyti 558 apskaitos vienetai.Dokumentų chronologinės ribos 1944–1951 m.Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas–mašinraštis.

 

Sričių, rajonų, apylinkių, Teisingumo, Vietinės ir kuro pramonės ministerijų likvidavimo dokumentųbylų apyrašas Nr. 5

 

Apyraše įrašyti sričių, rajonų, apylinkių ir ministerijųdarbuotojų kursų prie LTSR MT likvidavimo dokumentai: dokumentų apyrašai, dokumentų ir inventoriaus perdavimo–priėmimo aktai, pranešimai apie tarnautojų įdarbinimą ir kiti dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose–pagal sritis, rajonus, apylinkes abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. R-754 apyraše Nr. 5 įrašytas 121 apskaitos vienetas. Dokumentų chronologinės ribos 1950, 1953, 1955, 1957, 1959-1960, 1962-1963, 1973 m.Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.Dokumentų sukūrimo būdai–rankraštis, mašinraštis.

 

Reikalų valdybos leidyklos ir pagalbinių įmonių grupėsveiklos bylų apyrašas Nr. 8

 

Apyraše įrašyti leidyklos direktoriaus įsakymai, susirašinėjimo leidinių prenumeravimo, persiuntimo klausimais dokumentai, likvidacinės komisijos ataskaitos, etatų sąrašai, finansiniai dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos chronologine tvarka.

Iš viso fondo Nr. R-754 apyraše Nr. 8 įrašyta 13 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1946–1950 m.Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.Dokumentų sukūrimo būdai–rankraštis, mašinraštis.

 

Reikalų valdybos pagalbinių įmonių grupės personalo bylų apyrašas Nr. 9

 

Apyraše įrašyti pagalbinių įmonių grupės vedėjoįsakymai, darbuotojų asmens bylos, atlyginimo išmokėjimo žiniaraščiai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos chronologine tvarka.

Iš viso fondo Nr. R-754 apyraše Nr. 9 įrašyti 24 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1945–1949 m.Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.Dokumentų sukūrimo būdai–rankraštis, mašinraštis.

 

Vokietijos–Sovietų Sąjungos karo pradžioje iš Lietuvos į TSRS evakavusių asmenų sąrašų, įskaitos kortelių bylų apyrašas Nr. 10

 

Apyraše įrašyti LTSR LKT ir LKP (b) CK atstovų, mandatinės komisijos dėl priėmimo į Lietuvos, Latvijos ir Estijos divizijas posėdžių protokolai, susirašinėjimo medicinos mokyklos įsteigimo klausimu dokumentai, iš Lietuvos į TSRS evakavusių asmenų sąrašai, įskaitos kortelės, tarnybinės pažymos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos chronologine tvarka. Ši tvarka griežtai neišlaikyta.

Iš viso fondo Nr. R-754 apyraše Nr. 10 įrašyti 95 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m.Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai–rankraštis, mašinraštis.

 

Buvusių įslaptintų veiklos bylų apyrašas Nr. 11

 

Apyraše įrašyti LKP CK ir LTSR MT nutarimai, LTSR MT potvarkiai, posėdžių protokolai, LTSR MT Prezidiumo posėdžių protokolai, jų išrašai, posėdžių darbotvarkės.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos chronologine tvarka.

Iš viso fondo Nr. R-754 apyraše Nr. 11 įrašyti 404 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1942–1990 m.Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.Dokumentų sukūrimo būdas–mašinraštis.

 

Buvusių įslaptintų veiklos bylų apyrašas Nr. 12

 

Apyraše įrašyti LKP CK, LTSR MT nutarimų ir LTSR MT potvarkių rengimo dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos chronologine tvarka.

Iš viso fondo Nr. R-754 apyraše Nr. 12 įrašyti 442 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1944–1990 m.Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.Dokumentų sukūrimo būdai–rankraštis, mašinraštis.

 

Buvusių įslaptintų veiklos bylų apyrašas Nr. 13

 

Apyraše įrašyti TSRS Prezidiumo įsakai, posėdžių protokolai, TSRS MT nutarimų projektai, Darbo jėgos rezervavimo liaudies ūkiui komisijos prie TSRS MT nutarimai, komisijų posėdžių protokolai, LTSRReikalų valdybos įsakymai,susirašinėjimokultūros,švietimo, sveikatos apsaugos, bažnyčių uždarymo, gyventojų išvežimo į TSRS ir kitais klausimais dokumentai,Vidaus reikalų ministerijos pranešimai ir pažymos apie įvykius ir nusikaltimus, užsienio lietuvių spaudos biuleteniai, apskričių vykdomųjų komitetų statistinės žinios, slaptos raštvedybos bylų nomenklatūros, dokumentų naikinimo aktai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose–pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso fondo Nr. R-754 apyraše Nr. 13 įrašyti 1659 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1942–1989 m.Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai–rankraštis, mašinraštis. Yra žemės sklypų schemų, žemėlapių.

 

TSKP CK, TSRS MT ir TSRS MT Ekonominės tarybos buvusių įslaptintų nutarimų ir potvarkių bylų apyrašas Nr. 14

 

Apyraše įrašyti VKP CK ir TSRS MT, TSKP CK ir TSRS MT, TSRS MT, Ekonominės tarybos prie TSRS MT nutarimai, TSRS MT potvarkiai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos chronologine tvarka.

Iš viso fondo Nr. R-754 apyraše Nr. 14 įrašyti 223 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1938–1991 m.Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.Dokumentų sukūrimo būdas–mašinraštis.

 

Buvusių įslaptintų veiklos bylų apyrašas Nr. 15

 

Apyraše įrašyti TSRS ministerijų, žinybų, LTSR aukštesniųjų įstaigų, organizacijų nuostatai, instrukcijos, miestų ir rajonų vykdomųjų komitetų posėdžių sprendimai, susirašinėjimo civilinės gynybos, ekonominiais, religiniais, turizmo, karinės technikos gamybos ir kitais klausimais dokumentai, ministerijų, prokuratūros, Aukščiausiojo Teismo veiklos ataskaitos, pirmojo skyriaus slaptos raštvedybos bylų nomenklatūra ir kiti dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos chronologine tvarka.

Iš viso fondo Nr. R-754 apyraše Nr. 15 įrašyti 296 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1960–1991 m.Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.Dokumentų sukūrimo būdai–rankraštis, mašinraštis.

 

Topografinių žemėlapių, schemų, mobilizacinių planų buvusių įslaptintų bylų apyrašas Nr. 16

 

Apyraše įrašyti valstybiniai žemės naudojimo teisės aktai, miestų topografiniai žemėlapiai, rajonų išplanavimo ir žemėtvarkos schemos, TSRS ir Lenkijos Respublikos valstybinės sienos aprašymo dokumentai (upių, šaltinių, kanalų aprašymo, sienos žymėjimo ženklų protokolai, žemėlapiai), LTSR MT Reikalų valdybos skyrių mobilizaciniai planai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos chronologine tvarka.

Iš viso fondo Nr. R-754 apyraše Nr. 16 įrašyti 225 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1953–1989 m.Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.Dokumentų sukūrimo būdai–rankraštis, mašinraštis. Yra miestų topografinių žemėlapių.

 

Profsąjungos vietos komiteto veiklos bylų apyrašas Nr. 17

 

Apyraše įrašyti posėdžių protokolai, veiklos ataskaitos, darbo planai, finansiniai dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos chronologine tvarka.

Iš viso fondo Nr. R-754 apyraše Nr. 17 įrašyti 104 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1947–1990 m.Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.Dokumentų sukūrimo būdai–rankraštis, mašinraštis.

 

Bendrųjų reikalų tarnybos vyriausioji specialistė Agnė Čeporiūtė

 

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau-LCVA). F.R-758, ap.2, b.1, l.12.

2 LCVA. F.R-758, ap.2, b.12, l.189.

3 LCVA. F.R-754, ap.1, b.1358, l.180.

 

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS TSR MINISTRŲ TARYBOS FONDO NR. R-754 PAPILDYMĄ

2011-03- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Informacija apie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos fondą Nr. R-754 buvo pateikta Lietuvos centrinio valstybės archyvo 2006-10-11 parengtoje Pažymoje apie fondą Nr. SA-348.

Pasikeitimų nebuvo.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos centrinis valstybės archyvas iš Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Finansų departamento 2002-04-16 Bylų perdavimo-perėmimo aktu Nr. GF-17 perėmė neaprašytus žemėlapius (Bylų perdavimo-perėmimo aktas yra fondo Nr. R-758 fondo byloje).

2011 m. kovo mėn. atlikus žemėlapių vertės ekspertizę, buvo sudaryta 1 byla, kuri įrašyta į fondo Nr. R-754 apyrašo Nr. 16 tęsinį. Žemėlapių chronologinės ribos 1936–1942 m.

Neturintys mokslinės ir istorinės vertės žemėlapiai buvo atrinkti naikinti (Naikinti atrinktų bylų (dokumentų) aktas yra fondo Nr. R-758 fondo byloje).

Iš viso fonde Nr. R-754 yra 16 apyrašų, 25455 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1936–1942 m., 1944–1991 m.

 

Topografinių žemėlapių, schemų, mobilizacinių planų buvusių įslaptintų bylų apyrašas Nr. 16

 

Į apyrašo tęsinį įrašyti TSRS Raudonosios armijos Generalinio štabo Lietuvos, Latvijos, Lenkijos, Rytų Prūsijos ir Baltarusijos teritorijų topografiniai žemėlapiai.

Į apyrašo tęsinį įrašytas 1 apskaitos vienetas, dokumentų chronologinės ribos 1936–1942 m.

Iš viso fondo Nr. R-754 apyraše Nr. 16 įrašyti 226 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1936–1942 m., 1953–1989 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spaudinys.

 

Lietuvos centrinio valstybės archyvo Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė Liudmila Funikova

 

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS TSR MINISTRŲ TARYBOS FONDO NR. R-754 PERTVARKYMĄ

(APYRAŠO NR. 10 PAVADINIMO BEI BYLŲ ANTRAŠČIŲ TOBULINIMĄ)

2017-11-02 Nr. SA-31

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Informacija apie Lietuvos TSR Ministrų Tarybą buvo pateikta Lietuvos centrinio valstybės archyvo 2006-10-11 parengtoje Pažymoje apie fondą Nr. SA-348 bei 2011-03-29 Pažymoje apie fondo papildymą Nr. SA-89.

Pasikeitimų nebuvo.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

2016 m. fonde Nr. R-754 buvo 16 apyrašų, 25455 apskaitos vienetai.

2017 m. patobulintos fondo Nr. R-754 apyrašo Nr. 10 bylų antraštės, patikslintos dokumentų datos bei patobulintas apyrašo Nr. 10 pavadinimas. Apyrašas pavadintas Vokietijos–Sovietų Sąjungos karo pradžioje iš Lietuvos TSR į TSRS evakavusių asmenų sąrašų, įskaitos kortelių bylų apyrašas Nr. 10.

Patobulintame apyraše Nr. 10 iš viso įrašytos 95 bylos.

Bylos kataloguotos, duomenys įtraukti į vardinę Asmenų duomenų bazę, bylų sisteminimas apyraše nekeistas.

Iš viso fonde Nr. R-754 yra 16 apyrašų, 25455 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1936–1991 m. Dokumentai anglų, estų, lenkų, lietuvių, lotynų, prancūzų, rusų, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys, autografas, fotografija, brėžinys, žemėlapis.

 

Vokietijos–Sovietų Sąjungos karo pradžioje iš Lietuvos TSR į TSRS evakavusių asmenų sąrašų, įskaitos kortelių bylų apyrašas Nr. 10

 

Apyraše įrašyti LTSR LKT ir LKP (b) CK atstovų, mandatinės komisijos dėl priėmimo į Lietuvos, Latvijos ir Estijos divizijas posėdžių protokolai, susirašinėjimo medicinos mokyklos įsteigimo klausimu dokumentai, iš Lietuvos TSR į TSRS evakavusių asmenų sąrašai, įskaitos kortelės, tarnybinės pažymos.

Iš viso fondo Nr. R-754 apyraše Nr. 10 įrašyti 95 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys, fotografija.

 

Rašytinių skyriaus vyriausioji specialistė Elžbeta Šimelevičienė

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-06-29 10:57