O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-758 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS TSR AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMO FONDĄ NR. R-758

2006-01- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumas (1940-08-25 – 1990-03-11)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos (toliau - AT) Prezidiumas išrinktas 1940-08-25.1

Prezidiumas buvo atskaitingas AT. Tarp AT sesijų Prezidiumas buvo aukščiausia valstybinės valdžios institucija. AT Prezidiumo įsakai buvo skelbiami AT leidinyje „Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos žinios“.2

AT Prezidiumo įgaliojimai baigėsi 1990-03-11, atkūrus Lietuvos nepriklausomybę.

 

Sudarytojo funkcijos

 

AT Prezidiumo funkcijas apibrėžė 1940-08-25 ir 1978-04-20 Lietuvos TSR (toliau - LTSR) konstitucijos.

Pagal 1940-08-25 LTSR Konstituciją AT Prezidiumas šaukė AT sesijas, leido įsakus, aiškino įstatymus, skelbė referendumus, naikino įstatymų neatitinkančius LTSR Liaudies Komisarų Tarybos nutarimus ir potvarkius, vietinių tarybų sprendimus ir potvarkius,tarp AT sesijų skirdavo pareigoms ir atleisdavo iš pareigų LTSR liaudies komisarus, teikė malonę nuteistiesiems.3

Priėmus 1978-04-20 LTSR Konstituciją, AT Prezidiumas turėjo teisę skirti AT, vietinių liaudies deputatų tarybų ir rajonų (miestų) liaudies teismų rinkimus, koordinuoti AT nuolatinių komisijų veiklą, vadovauti vietinių liaudies deputatų tarybų veiklai, spręsti administracinės-teritorinės struktūros, prieglobsčio suteikimo klausimus, ratifikuoti ir denonsuoti LTSR tarptautines sutartis, kontroliuoti, kaip laikomasi LTSR Konstitucijos.4

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Tiksli AT Prezidiumo dokumentų perdavimo archyvui data nenustatyta, dokumentų perdavimo akto nėra.

Archyvo apskaitos dokumentuose 1958-02-20 buvo įrašyta 20 apskaitos vienetų.

1965-03-16 archyvo apskaitos dokumentuose apyraše Nr.1 buvo įrašytas 31 apskaitos vienetas.

1988 m. iš kito fondo perkelta 1 byla buvo įrašyta į apyrašą Nr.1.

AT Prezidiumas 1989-06-09 archyvui perdavė 304 bylas, įrašytas į apyrašus Nr.6, 9.

Lietuvos Respublikos AT 1991-10-03 archyvui perdavė 114 bylų, įrašytų į apyrašus Nr.6, 9, 1992 m. – 3254 bylas, įrašytas į apyrašus Nr.2, 3, 4.

Lietuvos Respublikos Seimas 1994-01-18 archyvui perdavė 1005 bylas, įrašytas į apyrašus Nr.4, 5, 1998-04-24 – 1565 bylas, įrašytas į apyrašus Nr.1, 2, 3, 4, 5.

2005 m. apyrašo Nr.1 dokumentai kataloguoti ir įtraukti į teminę KATALOGO duomenų bazę.

Iš viso fonde Nr. R-758 yra 7 apyrašai, 6282 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1940 – 1990 m. Dokumentai lietuvių ir rusų kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti 1940 m. Lietuvos Liaudies Seimo, 1941 m. AT priimti įstatymai, AT Prezidiumo nutarimai, įsakai, instrukcijos, susirašinėjimo mokesčių įvedimo, etatų steigimo, miestų ribų plėtimo, įmonių ir gatvių pavadinimų keitimo, draudimo įnašų mokėjimo, rinkimų į tautybių tarybą ir kitais klausimais dokumentai, LTSR Liaudies Komisarų Tarybos nutarimų nuorašai, TSRS ir Vokietijos vyriausybių susitarimas dėl piliečių repatriacijos, AT Prezidiumo komisijų ir vykdomųjų komitetų posėdžių protokolai, AT Prezidiumo pranešimas apie sienos tarp Lietuvos TSR ir Baltarusijos TSR nustatymą, AT deputatų kalbos, Lietuvos RespublikosPrezidentūros istorinių vertybių perdavimo Kauno valstybiniam kultūros muziejui aktas, malonės prašymai, finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso fondo Nr. R-758 apyraše Nr. 1 įrašyti 47 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1940 – 1941 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas – mašinraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašytos AT posėdžių stenogramos, priimti įstatymai ir nutarimai, AT Prezidiumo įsakai ir nutarimai, posėdžių ir pasitarimų protokolai, Lietuvos komunistų partijos Centro komiteto, LTSR Ministrų Tarybos nutarimai, AT nuolatinių komisijų sprendimai, išvados, AT Prezidiumo įsakų ir nutarimų registracijos žurnalai, deputatų pranešimai, kalbos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso fondo Nr. R-758 apyraše Nr. 2 įrašyta 819 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1940 – 1990 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Įstatymų, nutarimų, įsakų rengimo dokumentų bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašyti AT priimtų įstatymų, nutarimų, AT Prezidiumo įsakų ir jų projektų rengimo, pakeitimo, papildymo, tvirtinimo dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją..

Iš viso fondo Nr. R-758 apyraše Nr. 3 įrašyti 1884 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1944 – 1979 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas – mašinraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašyti TSRS ir LTSR AT Prezidiumų įsakai dėl apdovanojimų, pastabos ir pasiūlymai dėl TSRS įstatymų, TSRS AT Prezidiumo įsakų ir nutarimų projektų, posėdžių protokolai, susirašinėjimo įstatymų priėmimo, rinkimų į vietines tarybas, teismų darbo, administracinio-teritorinio suskirstymo, vykdomųjų komitetų sudėties ir kitais klausimais dokumentai, apskričių ir miestų vykdomųjų komitetų nutarimai, sprendimai, ordinų ir medalių įsteigimo ir įteikimo protokolai, profsąjungos komiteto posėdžių protokolai, vykdomųjų komitetų statistinės žinios apie apylinkių, įmonių, įstaigų, kolūkių, tarybinių ūkių, gyventojų skaičių, rinkimus į vietines Tarybas, liaudies teismus, apskričių, valsčių teritorijų aprašymai ir kiti dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal įstaigos struktūrą.

Iš viso fondo Nr. R-758 apyraše Nr. 4 įrašyti 2226 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1944 – 1990 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas – mašinraštis.

 

Malonės prašymų svarstymo dokumentų bylų apyrašas Nr. 5

 

Apyraše įrašyti malonės prašymų svarstymo AT Prezidiumo posėdžiuose dokumentai: posėdžių protokolai, malonės prašymai, teismo nuosprendžiai ir sprendimai, žinios apie nuteistuosius.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso fondo Nr. R-758 apyraše Nr. 5 įrašyti 888 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1945 – 1990 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis,mašinraštis.

 

Deputatų asmens bylų apyrašas Nr. 6

 

Apyraše įrašytos AT deputatų asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos chronologine tvarka, pagal sesijų šaukimo datą, metų ribose – pagal rinkimines apygardas. Sudaryta apyrašo bylų abėcėlinė rodyklė.

Iš viso fondo Nr. R-758 apyraše Nr. 6 įrašyta 213 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1947 – 1990 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis,mašinraštis. Yra deputatų nuotraukų.

 

Prezidiumo pirmininko sekretoriato veiklos bylų apyrašas Nr. 9

 

Apyraše įrašyti TSRS AT Prezidiumo nutarimai,susirašinėjimas su TSRS AT Prezidiumu, pirmininko, jo pavaduotojo, sekretoriaus kalbos ir pranešimai, spaudoje skelbti straipsniai, per radiją ir televiziją transliuotų kalbų tekstai, sveikinimai, padėkos, užuojautos, pranešimai apie TSRS AT Prezidiumo posėdžius, sesijų šaukimą, LTSR ministerijų, žinybų, įmonių pranešimai sveikatos apsaugos, kultūros ir kitais klausimais, įvykių ir nusikaltimų suvestinės, žinios apie AT Prezidiumo pirmininkus, kvietimai į renginius.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos chronologine tvarka.

Iš viso fondo Nr. R-758 apyraše Nr. 9 įrašyti 205 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1967 – 1989 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas – mašinraštis.

 

Bendrųjų reikalų tarnybos vyriausioji specialistė Agnė Čeporiūtė

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau-LCVA). F.R-758, ap.2, b.1, l.6.

2 LCVA. F.R-758, ap.1, b.42, l.7.

3 LCVA. F.R-758, ap.1, b.40, l.10at.

4 Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos Konstitucija, V, 1978, l.34-35


LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS TSR AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMO FONDO NR. R-758 PAPILDYMĄ

2011-03- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Informacija apie Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo fondą Nr. R-758 buvo pateikta Lietuvos centrinio valstybės archyvo 2006-01-30 parengtoje Pažymoje apie fondą Nr. SA-45/3.

Pasikeitimų nebuvo.

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA) iš Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Finansų departamento 2002-04-16 Bylų perdavimo-perėmimo aktu Nr. GF-17 perėmė neaprašytus dokumentus – 113 sąlyginių vienetų dokumentų.

LCVA iš Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos 2009-03-20 Dokumentų perdavimo aktu Nr. GF-8 perėmė 1 Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo svečių knygą.

2011 m. kovo mėn. dokumentai sutvarkyti. Buvo sudarytos 67 bylos ir įrašytos į apyrašų Nr. 3, Nr. 4 ir Nr. 9 tęsinius. Dokumentų chronologinės ribos 1948–1972 m., 1981–1989 m.

Atlikus dokumentų vertės ekspertizę, atrinkti naikinti dokumentų antrieji egzemplioriai, kopijos, kiti neturintys išliekamosios vertės ir praktinės reikšmės dokumentai. Iš viso atrinkta naikinti 60 sąlyginių vienetų dokumentų. Sudarytas Naikinti atrinktų bylų (dokumentų) aktas.

Iš viso fonde Nr. R-758 yra 7 apyrašai, 6349 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m., 1944–1990 m.

 

Įstatymų, nutarimų, įsakų rengimo dokumentų bylų apyrašas Nr. 3

 

Į apyrašo tęsinį įrašyti Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1963-11-30, 1967-01-26 ir 1984-03-28 nutarimų rengimo ir vykdymo dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašo tęsinį įrašytos pagal chronologiją ir Lietuvos TSR rajonų pavadinimus abėcėlės tvarka.

Į apyrašo tęsinį įrašyti 47 apskaitos vienetai, dokumentų chronologinės ribos 1963–1972 m., 1984–1989 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.

Iš viso fondo Nr. R-758 apyraše Nr. 3 įrašytas 1931 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1944–1989 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 4

 

Į apyrašo tęsinį įrašyti Lietuvos TSR apskričių gyvenamųjų vietovių, Vilniaus miesto ir apskrities gyvenamųjų vietovių lietuviškų ir lenkiškų pavadinimų, Lietuvos TSR sričių ir rajonų sąrašai bei žinios apie kolūkių, kiemų ir gyventojų skaičių, apylinkių sustambinimo dokumentai, suvestiniai duomenys apie Lietuvos kolūkius, tarybinius ir pagalbinius ūkius, žinios apie gyvenamųjų vietovių išbraukimą iš apskaitos duomenų.

Bylos susistemintos ir į apyrašo tęsinį įrašytos pagal chronologiją.

Į apyrašo tęsinį įrašyta 19 apskaitos vienetų, dokumentų chronologinės ribos 1948–1968 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.

Iš viso fondo Nr. R-758 apyraše Nr. 4 įrašyti 2245 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1944–1990 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Prezidiumo pirmininko sekretoriato veiklos bylų apyrašas Nr. 9

 

Į apyrašo tęsinį įrašyta LTSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo svečių knyga – 1 apskaitos vienetas, dokumentų chronologinės ribos 1981–1989 m.

Iš viso fondo Nr. R-758 apyraše Nr. 9 įrašyti 206 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1967–1989 m. Dokumentai lietuvių, rusų ir kt. kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, albumas.

 

Lietuvos centrinio valstybės archyvo Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė Liudmila Funikova

 

 

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS TSR AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMO FONDO NR. R-758 PAPILDYMĄ

2015-12-23 Nr. SA-101

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Informacija apie Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo fondą Nr. R-758 buvo pateikta Lietuvos centrinio valstybės archyvo 2006-01-30 parengtoje Pažymoje apie fondą Nr. SA- 45/3.

Pasikeitimų nebuvo.

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija 2014-11-28 ir 2014-12-04 Dokumentų perdavimo aktais Nr. 3D-87/GF-11 ir Nr. 3D-90/GF-12 perdavė Lietuvos centriniam valstybės archyvui 13 ir 9 sąlyginius vienetus neaprašytų dokumentų. Dokumentai priklauso Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo fondui. Dokumentų chronologinės ribos 1962–1990 m.

2015 m. dokumentai sutvarkyti, sudaryta 21 byla. Bylos įrašytos į fondo Nr. R-758 apyrašo Nr. 5 tęsinį (bylų Nr. 888–908).

Iš viso fonde Nr. R-758 yra 7 apyrašai, 6370 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1990 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.

 

Malonės prašymų svarstymo dokumentų bylų apyrašas Nr. 5

 

Į apyrašo tęsinį įrašyti TSRS Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo įsakai dėl amnestijų, nutarimai dėl amnestijų įsakų vykdymo tvarkos;

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo nutarimai dėl amnestijų įsakų vykdymo, įsakams vykdyti komisijų sudarymo, Malonės prašymams svarstyti paruošiamosios grupės darbo gerinimo;

informaciniai pranešimai apie amnestijų įvykdymą Lietuvos TSR;

informaciniai pranešimai apie malonės prašymų svarstymą, pažymos apie paleistų asmenų, kuriems buvo suteikta malonė, darbą ir elgesį laisvėje;

pažymos ir informaciniai pranešimai apie darbą su piliečiais, grįžusiais iš bausmės atlikimo vietų;

stebėjimo komisijos prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos nutarimai dėl darbo su lygtinai paleistais asmenimis, informaciniai pranešimai apie stebėjimo komisijų prie rajonų ir miestų darbo žmonių deputatų tarybų vykdomųjų komitetų veiklą, rajonų ir miestų stebėjimo komisijų pažymos apie veiklą;

asmenų, kuriems buvo suteikta malonė, sąrašai, kortelės.

Į apyrašo tęsinį įrašytas 21 apskaitos vienetas. Dokumentų chronologinės ribos 1947–1990 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis, spaudinys.

Bylos susistemintos ir į apyrašo tęsinį įrašytos pagal chronologiją ir dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 5 įrašyti 909 apskaitos vienetai.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas teisės aktais.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė  Nijolė Juodzevičiūtė

  

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-06-29 10:50