O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 909 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VETERINARIJOS AKADEMIJOS FONDĄ NR. 909

2007-08- Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Valstybinė priešmarinė stotis (1920-12-01–1924 m. sausio mėn.)

Valstybinė veterinarijos bakteriologijos laboratorija (1924 m. sausio mėn.–1933-05-14)

Valstybinis veterinarijos bakteriologijos institutas (1933-05-15–1936-08-24)

Veterinarijos akademija (1936-08-25–1944 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Žemė ūkio ir valstybės turtų ministerijos ministro 1920-12-01 įsakymu Nr.597 paskirtas Valstybinės priešmarinės stoties direktorius.[1]

1924 m. sausio mėn. Valstybinė priešmarinė stotis likviduota ir įsteigta Valstybinė veterinarijos bakteriologijos laboratorija.

Valstybinė veterinarijos bakteriologijos laboratorija buvo pavaldi Žemės ūkio ministerijai, veiklą reglamentavo 1926-05-22 Veterinarijos įstatymas, kiti teisės aktai.

1933-05-15 Valstybinė veterinarijos bakteriologijos laboratorija buvo pavadinta Valstybiniu veterinarijos bakteriologijos institutu.[2]

Vadovaudamasis 1936-09-01 Veterinarijos akademijos steigimo įstatymu Žemės ūkio ministras 1936-09-01 įsakymu Valstybinį veterinarijos bakteriologijos institutą likvidavo ir įsteigė Veterinarijos akademiją.[3]

Veterinarijos akademijos veiklą reglamentavo Veterinarijos akademijos statutas, kiti teisės aktai.

1940 m. Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą, Veterinarijos akademija veiklą tęsė.

1941 m. prasidėjus Vokietijos ir Sovietų Sąjungos karui, Veterinarijos akademija tęsė veiklą. 1941–1944 m. Veterinarijos akademija buvo pavaldi Švietimo vadybai.

Po 1944 m. Veterinarijos akademija veiklą tęsė.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Valstybinė priešmarinė stotis buvo įsteigta kovai su galvijų maru.

Valstybinė veterinarijos bakteriologijos laboratorija tyrė gyvulių užkrečiamas ligas, gamino kovai su užkrečiamomis gyvulių ligomis reikalingus skiepus, kiaulių raudonligės serumą ir vakciną.

Valstybinis veterinarijos bakteriologijos institutas tyrė ir diagnozavo gyvulių ir paukščių užkrečiamas ligas (galvijų tuberkuliozę ir bruceliozę), gamino kovai su užkrečiamomis gyvulių ligomis reikalingus skiepus, serumus ir vakciną, parinko ligų gydymo būdus ir priemones, atliko maisto produktų cheminius ir toksikologinius tyrimus.

Institute buvo 6 skyriai: Diagnostikos, Užkrečiamų ligų, Serumų, Tuberkuliozės, Chemijos, Anatomijos.

Veterinarijos akademija buvo aukštoji mokymo, mokslo ir tyrimo įstaiga. Ji ruošė veterinarijos specialistus, vykdė mokslinius tyrimus veterinarijos ir gyvulininkystės srityse, teikė veterinarinę pagalbą, gamino skiepus, diagnostikos ir kitus biologinius preparatus.

Akademijoje buvo 6 katedros: Vidaus ligų, Chirurgijos, Akušerijos, Patologinės anatomijos, Zootechnikos, Bakteriologijos. Mokslas akademijoje truko 5 metus. Į akademiją buvo priimami gimnaziją baigę asmenys.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialas iš Lietuvos veterinarijos akademijos 1952-10-04 ir 1952-10-06 perėmė 1017 Veterinarijos akademijos 1919–1944 m. bylų.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filiale Veterinarijos akademijos 1919–1940 m. veiklos ir 1921–1944 m. tarnautojų asmens dokumentai buvo įrašyti į Veterinarijos akademijos fondo Nr.R-761 apyrašus Nr.1 – 3, o 1941–1944 m. veiklos dokumentai - į Veterinarijos akademijos fondo Nr. 763 apyrašą Nr.1.

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo 1968-04-09 perėmė 1015 Veterinarijos akademijos bylų.

1968 m. perėmus dokumentus, archyve sudarytas vienas Veterinarijos akademijos fondas Nr.909. Fondo Nr.909 apyraše Nr.1 įrašyti 425, apyraše Nr.2 - 218, apyraše Nr.3 - 231 ir apyraše Nr.4 - 144 apskaitos vienetai.

Patikslintais duomenimis 1989 m. fonde Nr.909 buvo 4 apyrašai, 1017 apskaitos vienetų.

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos Archyvų departamento 2003-03-28 perėmė 1 apskaitos vienetą, kuris buvo įrašytas į apyrašą Nr.3.

Iš viso fonde Nr.909 yra 4 apyrašai, 1018 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1951 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

Fonde yra Karo veterinarijos bakteriologijos laboratorijos ir Karo veterinarijos ligoninės dokumentų.

Veterinarijos akademijos 1933–1938 m. inventorinių ir pajamų išlaidų knygų bei pavienių 1942–1943 m. veiklos dokumentų yra fonde Nr.R-304.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1 

 

Apyraše įrašytas Žemės ūkio ir namų ruošos mokyklų statutas, Žemės ūkio ministerijos aplinkraščiai, galvijų tyrimo žinios, susirašinėjimo gyvulių, susirgusių užkrečiamomis ir kitomis ligomis, diagnostikos, analizių, gydymo, paukštienos, pieno bei sviesto tyrimo, serologijos, medicininių instrumentų bei medikamentų gavimo, paukščių iškamšų gaminimo ir kt. administraciniais, ūkiniais, finansiniais, personalo klausimais dokumentai, finansų dokumentai; pašarų priėmimo, chemikalų nurašymo, gyvulių ir paukščių sveikatos, pagaminto serumo patikrinimo aktai; gyvulių tyrimo analizės, personalo sąrašai, laboratorijos ir instituto inventoriaus, namų, pašarų, mėsos tyrimo, ligų laboratorinių tyrimų, gyvulių skiepijimo ir kt. knygos, tarnautojų atlyginimo išmokėjimo lapai, darbo sutartys.

Karo veterinarijos bakteriologijos laboratorijos ir Karo veterinarijos ligoninės dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso fondo Nr. 909 apyraše Nr. 1 įrašyti 426 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1921–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Studentų asmens bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašytos studentų asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal studentų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 909 apyraše Nr. 2 įrašyta 217 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1931–1948 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Tarnautojų asmens bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašytos tarnautojų asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal tarnautojų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 909 apyraše Nr. 3 įrašyti 232 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1951 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 4 

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių institucijų aplinkraščiai, akademijos tarybos posėdžių protokolai, Bakteriologijos ir zoohigienos, Tuberkuliozės ir bruceliozės, Zoologijos ir parazitologijos bei Patologijos ir anatomijos institutų gyvulių tyrimų žinios, susirašinėjimo gyvulių gydymo, serumo gavimo, skiepų kainos nustatymo, instrumentų išdavimo, receptų spausdinimo ir kt. administraciniais, ūkiniais, finansų, personalo klausimais dokumentai, finansų dokumentai, profsąjungos komiteto turto perėmimo aktas, Veterinarijos akademijos gyvulininkystės ūkių žemės plotų ir trobesių įkainavimo aktai, apskričių ir rajonų veterinarijos gydytojų bei technikų sąrašai, žinios apie tarnautojus, asmenų prašymai priimti į darbą bei leisti stoti į Veterinarijos akademiją, tarnautojų atlyginimo išmokėjimo lapai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso fondo Nr. 909 apyraše Nr. 4 įrašyti 143 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1940–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė Gintarė Jauniškienė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 392, ap. 4, b. 2, l. 52 a.p.

[2] LCVA. F. 392, ap. 9, b. 37, l. 159.

[3] LCVA. F. 923, ap. 1, b. 905, l. 82.

 

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-13 08:56